16

Cov Mau-am Tas Kev Cia Siab

1Cov Mau-am tso neeg cab ib tug menyuam yaj hauv lub nroog Xelas taug txojkev hauv tiaj suabpuam tuaj rau saum lub roob Xi-oos ua khoom pub rau tus nom kav lub tebchaws uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 2Mau-am cov ntxhais mus sawv ntawm ntug Dej Alenoos tos hla dej thiab mus mus los los ib yam li tej menyuam noog uas muab tshem tawm ntawm lub zes.
3Lawv hais rau cov Yudas hais tias, “Thov qhia saib peb yuav ua li cas. Thov nej tsomkwm peb ib yam li tus ntoo uas ua duab ntxoov txias zias thaum tavsu thiab thov cia peb so hauv nej tus duab ntxoov ntxoo. Peb yog neeg tawg rog; thov muab peb zais rau ntawm qhov chaw uas tsis muaj leejtwg tuaj nrhiav tau hlo li. 4Thov cia peb nyob hauv nej lub tebchaws thiab tsomkwm kom peb dim ntawm cov neeg uas nrhiav peb tua.”
 (Cov neeg limhiam twb yuav dhau mus, kev puastsuaj twb yuav kawg, thiab cov neeg uas tsim kev kub ntxhov rau lub tebchaws kom puastsuaj twb yuav ploj mus.
5Ces yuav tsa Daviv ib tug xeebntxwv ua vajntxwv, nws yuav tswjhwm tsoom pejxeem ntawm lub siab ncaj ncees thiab kev hlub. Nws nrhiav txojkev ncaj ncees thiab maj ceev nrooj ua kom txojkev ncaj ncees ntawd tiav.)
6Cov Yudas teb hais tias, “Peb twb hnov hais tias cov Mau-am yog cov neeg khavtheeb. Peb paub lawv yog neeg khavtheeb thiab muaj plhus, tiamsis lawv tej lus khavtheeb tsis muaj qabhau li.”
7Cov neeg Mau-am yuav quaj vim tej kev txomnyem uas lawv raug ntawd. Lawv txhua tus yuav quaj heev thaum lawv nco txog tej zaub mov qab uas lawv noj hauv lub nroog Kiles Heles. Yuav muab lawv raws tawm khiav kom ploj qab ntais. 8Tej teb uas nyob ze lub nroog Hesenpoos thiab cov Xinpemas tej vaj txiv hmab raug puastsuaj tas. Cov txiv hmab ntawd yog cov uas luag de los ua cawv rau ntau haivneeg haus. Muaj ib zaug cov txiv hmab ntawd hlav mus deb heev, mus txog ntua ntawm lub nroog Yaxes sab hnubtuaj hlav mus txog ntua tiaj suabpuam, thiab sab hnubpoob hlav mus txog ntua ntawm Hiavtxwv Tuag sab tim ub. 9Yog li ntawd, kuv thiaj quaj rau cov Xinpemas cov txiv hmab ib yam li kuv quaj rau cov neeg Yaxes. Kuv tej kua muag poob rau lub nroog Hesenpoos thiab Ele-ales, vim muaj kev sib ntaus sib tua qw ntshoo nrooj los raug nej tej qoobloo thiab tej nplej uas nej twb sau tau lawm. 10Nimno tsis muaj leejtwg zoo siab rau tej teb uas zoo qoobloo. Tsis muaj leejtwg qw lossis hu nkauj hauv tej vaj txiv hmab. Tsis muaj leejtwg tsuam tej txiv hmab ua cawv; tej suab qw zoo siab los ntsiag tas lawm. 11Kuv seev tu siab nrho rau lub tebchaws Mau-am thiab lub nroog Kiles Heles. 12Thaum cov Mau-am pluav qaug zog zis nce mus rau saum lub roob uas yog qhov chaw lawv teev dab thiab thaum lawv mus txog rau hauv lub tsev teev dab, lawv thov los tsis tau dabtsi.
13Tej ntawd yog tus TSWV cov lus uas twb hais rau cov Mau-am ntxov los lawm. 14Tiamsis nimno tus TSWV hais tias, “Tshuav peb xyoo lawm xwb, cov Mau-am lub meejmom yuav poob mus. Feem coob yuav puastsuaj, tsuas tshuav qee leej seem nyob lawm xwb, lawv yuav qaug zog kawg li.”