51

Tej Lus uas Nplig Cov Neeg Hauv Yeluxalees Siab

  1Tus TSWV hais tias,
  “Nej cov uas nrhiav txojkev ncaj ncees
   thiab xav nrhiav tus TSWV, nej cia li mloog kuv hais.
  Cia li saib lub pobzeb uas nej muab txaug thiab qhov chaw
   uas nej khawb pobzeb.
  2Cia li saib nej yawgkoob Anplahas,
   thiab nej pogkoob Xalas,
  tus uas yug nej cov uas ua xeebntxwv;
  thaum kuv hu Anplahas, nws tsis
   muaj ib tug menyuam li,
  tiamsis kuv foom koob hmoov rau
   nws thiab pub rau nws muaj menyuam;
  kuv pub rau nws muaj xeebntxwv coob suav tsis txheeb li.

  3“Tus TSWV yuav nplig cov neeg
   hauv lub nroog Yeluxalees,
  thiab cov neeg nyob hauv lub nroog
   uas raug puastsuaj tas lawm siab,
  thiab yuav muab lub nroog Yeluxalees
   tej nras mojsab ua kom zoo li lub Vaj Edees.
  Yeluxalees tej tiaj suabpuam yuav
   zoo li tus TSWV lub vaj;
  yuav muaj kev zoo siab thiab kev kaj
   siab nyob hauv Yeluxalees,
  yuav muaj lub suab hu nkauj qhuas
   kuv thiab ua kuv tsaug.

  4“Kuv haivneeg, nej cia li mloog kuv hais,
  thiab nej cia li tig pobntseg mloog kuv tej lus;
  kuv txoj kevcai thiab txojkev ncaj ncees
   yuav ua lub teeb ci rau txhua haivneeg pom kev.
  5Kuv yuav los cawm lawv sai sai ntag;
   kuv txojkev cawm dim twb los lawm,
  thiab kuv txhais npab yuav kav txhua haivneeg.
  Cov tebchaws uas nyob deb tos nrhw kuv,
  thiab cia siab ntsoov rau kuv txhais
   npab uas yuav cawm lawv dim.
  6Nej cia li tsa qhovmuag saib saum
   nruab ntug,
  thiab saib rau hauv ntiajteb, vim lub
   ntuj yuav yaj ntshis ib yam li tej pa taws;
  lub ntiajteb yuav ntuag tas ib yam li
   tej qub ris tsho,
  thiab tej neeg uas nyob hauv ntiajteb
   yuav tuag tas ib yam li tej yoov.
  Tiamsis kuv txojkev cawm dim yuav nyob mus ibtxhis,
  thiab kuv txojkev ncaj ncees yuav
   nyob mus tsis paub kawg li.

  7“Nej cov uas paub txojkev ncaj
   ncees, nej cia li mloog kuv hais;
  cov neeg uas khaws kuv txoj kevcai rau nruab siab,
  nej tsis txhob ntshai thaum neeg
   thuam thiab saib tsis taus nej;
  8vim ntsaum kabrwg yuav noj lawv ib
   yam li noj tej qub ris tsho,
  thiab kas yuav noj lawv ib yam li noj
   tej tawv yaj;
  tiamsis kuv txojkev ncaj ncees yuav
   nyob mus ibtxhis,
  thiab kuv txojkev cawm dim yuav
   muaj rau txhua tiam neeg.”

  9Tus TSWV, sawv los pab peb lauj!
  Siv koj lub hwjchim cawm peb ib
   yam li koj tau ua los lawm.
  Tsis yog koj twb muab Lahaj txiav ua tej thooj,
  thiab muab tus zaj hauv hiavtxwv
   tsuav tu tas lawm los?
  10Twb yog koj ua rau dej hiavtxwv nqhuab,
  thiab ua kev qhuav qhawv hauv dej mus rau sab tim ub,
  kom cov neeg uas koj twb cawm dim
   lawm mus dhau dej rau sab tid.
  11Cov neeg uas koj twb cawm dim lawm,
  yuav rov qab los thiab hu nkauj
   zoo siab hauv lub nroog Yeluxalees,
  lawv yuav muaj kev zoo siab thiab
   kaj siab lug mus ibtxhis;
  kev txomnyem quaj ntsuag thiab kev
   tu siab yuav tsis raug lawv lawm.

  12Tus TSWV hais tias,
  “Kuv yog tus txhawb nej lub zog,
  vim li cas nej yuav ntshai cov neeg uas txawj tuag
  uas twb tsis muaj sia nyob ntev npaum li tej nyom?
  13Nej tsis nco qab tus TSWV uas
   tsim nej,
  tus uas nthuav lub ntuj thiab pua lub
   ntiajteb lawm los?
  Vim li cas nej ua neej nyob ntshai rwg cov neeg
  uas tsimtxom nej thiab xav kom nej puastsuaj?
  Lawv tej kev nruj tsiv yeej ua tsis tau
   li cas rau nej.
  14Tshuav tsis ntev, kuv yuav tso cov
   neeg raug txim dim los;
  lawv yuav tsis tuag thiab tsis tau
   mus rau hauv lub qhov ntxa,
  thiab lawv yuav tsis tu ncua zaub mov noj li lawm.

  15“Kuv uas yog tus TSWV tus uas yog
   nej tus Vajtswv,
  kuv yog tus do hiavtxwv kom ntas
   nphau tej niag nthwv thiab nrov nroo ntws.
  Kuv lub npe hu ua tus TSWV tus
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus!
  16Kuv muab kuv tej lus qhia cob rau
   nej thiab kuv txhais tes tiv thaiv nej,
  kuv nthuav lub ntuj thiab pua lub ntiajteb,
  kuv hais rau cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees hais tias,
   ‘Nej yog kuv haivneeg.’ ”

Yeluxalees Tej Kev Txomnyem Dhau Lawm

  17Yeluxalees, sawv los mas!
   Koj cia li sawv tsees los!
  Koj twb haus tus TSWV lub khob uas yog txojkev
   txiav txim lawm,
  lub khob ntawd yog nws txojkev
   chim uas ua rau koj ntog pujpoog.
  18Cov menyuam uas koj yug tsis muaj
   ib tug coj koj kev,
  cov menyuam uas koj tu hlob tsis
   muaj ib tug los tuav koj tes.

  19Yuav muaj ob yam kev puastsuaj
   los raug nej;
  nej lub tebchaws yuav muaj kev tsov
   kev rog kom piamsij tas,
  nej haivneeg yuav tuag tas rau kev tshaib kev nqhis
   thiab hniav ntaj hniav riam.
  Yuav tsis muaj leejtwg tuaj nplig nej siab.
  20Nej cov menyuam yuav tsaug muag;
   lawv pw pawglug ntawm tej kev,
  lawv zoo ib yam li tus muaslwj uas
   mag tus neeg tua nqaij lub vas.
  Lawv raug nej tus Vajtswv tej lus
   chim thiab nws tej lus cem.

  21Nej cov uas raug kev txomnyem hauv
   lub nroog Yeluxalees,
  nej ntog pujpoog li qaug cawv,
   tiamsis tsis yog haus cawv;
  22tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv,
   tus uas tuaj nws haivneeg tog hais tias,
  “Nej saib, kuv muab lub khob uas yog kuv txojkev chim
   tshem tawm ntawm nej mus lawm;
  lub tais uas yog kuv txojkev chim nej
   tsis tau haus ntxiv lawm.
  23Kuv yuav muab lub khob ntawd rau tus neeg
   uas tsimtxom nej uas hais rau nej tias,
  ‘Nej cia li pw hauv av ua kev rau peb tsuj;
  thiab muab nej lub nraubqaum ua kev rau peb taug.’ ”