9

Tus Vajntxwv uas Yuav Los

1Txawm li ntawd los yuav tsis muaj kev nyuaj siab rau cov neeg uas twb raug kev txomnyem los lawm. Yav tas los nws tau coj kev txajmuag los rau xeem Xenpuloos lub tebchaws thiab xeem Nathalis lub tebchaws, tiamsis yav tom ntej no mus, txij ntua ntawm ntug dej hiavtxwv Meditelanes sab hnubtuaj mus txog ntua lub tebchaws uas nyob sab ntug Dej Yauladees tim ub, thiab pem Kalilais uas cov neeg txawv tebchaws nyob, nws yuav ua kom lawv rov tau ntsejmuag.

  2Cov neeg uas taug kev tsaus ntuj nti tau pom kev kaj nrig.
  Lawv nyob hauv lub tebchaws uas tsaus ntuj nti,
  nimno tshav ntuj ci kaj nrig rau lawv
   lawm.
  3Tus TSWV, koj ua rau lawv muaj kev zoo siab heev,
  twb yog koj pub lawv tau zoo nyob kaj siab lug.
  Lawv txhua tus zoo siab kawg rau tej uas koj tau ua,
  ib yam li cov neeg uas zoo siab thaum sau qoobloo
  lossis zoo siab ib yam li thaum faib
   tej khoom uas mus txeeb tau los.
  4Rau qhov koj twb muab tus quab uas
   tsuam lawv xubpwg,
  thiab muab tus nplawm uas luag
   nplawm lawv nraubqaum lov lawm.
  5Txhua nkawm khau uas cov tubrog
   rau thiab lawv cov ris tsho uas lo ntshav
   yuav muab sau huv tibsi coj mus hlawv.
  6Muaj ib tug menyuam twb los yug hauv peb cov lawm!
  Vajtswv muab ib tug tub pub rau peb!
  Thiab nws yuav ua tus kav pab, nws lub npe yuav hu ua
  “Tus Tuavxam, tus uas muaj Txujci,
  Vajtswv tus muaj hwjchim, Vaj Leej
   Txiv tus uas nyob mus ibtxhis,
  Vajntxwv tus uas muaj kev thajyeeb.”
  7Nws kev tswjhwm yuav nthuav loj zuj zus,
  thiab kev thajyeeb yuav muaj tsis paub kawg
  nyob saum Daviv lub zwmtxwv thiab
   thoob plaws nws lub tebchaws.
  Txij no mus, nws yuav txhim kho lub
   tebchaws
  thiab tswjhwm mus rau qhov tseeb
   thiab coj ncaj ncees mus ibtxhis tsis kawg.
  Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   txiav txim siab yuav ua raws li tej no.

Tus TSWV Yuav Rau Txim Rau Cov Yixalayees

8Tus TSWV txiav txim rau Yakhauj cov xeebntxwv thiab lub tebchaws Yixalayees. 9Txhua tus neeg yuav paub zaj no, cov Efalayees thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xamalis khavtheeb hais tias, 10“Tej thwvcib twb pob tas lawm, tiamsis peb yuav muab tej pobzeb los txhim rau; twb muab tej nqaj ntoo xikamaus txiav povtseg tas lawm, tiamsis peb muab tej nqaj ntoo thuv uas khov heev los hloov.”
11Tus TSWV tshoov lawv cov yeebncuab siab kom tuaj tawmtsam lawv. 12Cov Xilias uas nyob sab hnubtuaj thiab cov Filitees uas nyob sab hnubpoob rua lawv tej qhovncauj tuaj nqos haivneeg Yixalayees. Txawm muaj li ntawd los Vajtswv tseem chim rau lawv, thiab nws txhais tes tseem rau txim rau lawv tsis tseg.
13Txawm yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus twb rau txim rau cov Yixalayees lawm los lawv tseem tsis zeem thiab tsis tig rov los cuag tus TSWV li. 14Tus TSWV yuav ua ib hnub txiav cov Yixalayees tej taubhau, kotw, tej nplooj toovlaj thiab nplooj tauj kom tas huv tibsi povtseg. 15Tus neeg laus thiab tus muaj meejmom yog lub taubhau, thiab cov cev Vajtswv lus uas lawv qhia tej lus dag yog tus kotw! 16Cov neeg uas coj tsoom pejxeem no twb yog cov coj lawv yuam kev thiab txhua tus uas lawv coj puavleej raug luag nqos huv tibsi lawm. 17Vim li ntawd, tus TSWV thiaj tsis zoo siab rau lawv cov tub hluas, thiab nws yuav tsis hlub cov menyuam ntsuag thiab cov pojntsuam, rau qhov txhua tus puavleej tsis hwm tus TSWV thiab muaj lub siab phem kawg li, thiab tej lus uas lawv hais puavleej yog lus phem xwb. Vim yog muaj tej no tus TSWV thiaj chim, thiab nws txhais tes tseem rau txim tsis tseg rau lawv.
18Cov neeg ua phem tej kev txhaum cig ib yam li lub cubtawg kub tej ntoo pos thiab hmab pos thiab tej toj roob hauv pes ncho pa auv niab. 19Vim tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus chim heev, lub tebchaws thiaj raug kub hnyiab, tej neeg thiaj zoo li cov roj uas raug hluav taws kub, tsis muaj leejtwg yuav cawm tau nws tej kwvtij li. 20Cov pejxeem thoob tebchaws xawb txhua tsav yam los noj, tiamsis tsis tsau lawv plab; lawv tseem rov noj lawv cov menyuam! 21Cov Manaxes tawmtsam cov Efalayees thiab Efalayees tawmtsam cov Manaxes, thiab ob pab no sib sau tawmtsam cov Yudas. Vim tej no tus TSWV thiaj chim heev, thiab nws txhais tes tseem rau txim tsis tseg rau lawv.