64

1Tus TSWV, ua li cas koj tsis qhib plho rooj ntug thiab nqis los kom tej hauv roob thiaj yuav pom koj thiab ntshai ua zog koog? 2Tej roob yuav tshee ua zog kais ib yam li dej npau hauv lub laujkaub uas rhaub hauv qhovcub. Thov koj los qhia koj lub hwjchim rau koj cov yeebncuab pom, thiab ua rau txhua haivneeg ntshai tshee hnyo tabmeeg ntawm koj xubntiag! 3Muaj ib zaug koj tau los ua tej yam uas peb ntshai kawg li rau peb pom; peb yeej tsis tau xav txog hais tias yuav muaj li ntawd; tej toj roob hauv pes ua zog koog thaum tej ntawd pom koj. 4Txij puag thaum ub los yeej tsis tau muaj leejtwg pom lossis hnov ib tug Vajtswv uas zoo li koj, leejtwg ua tej haujlwm loj npaum li no pab txhua tus uas cia siab rau nws. 5Koj txais yuav txhua tus uas txaus siab ua neeg ncaj, cov ntawd yog cov neeg uas nco ntsoov ua lub neej raws li koj lub siab nyiam. Koj twb chim rau peb lawm, tiamsis peb tseem ua txhaum ntxiv thiab; txawm yog thaum ub koj twb chim rau peb npaum li ntawd los peb pheej ua txhaum tsis tseg li. 6Peb txhua tus puavleej tau ua txhaum huv tibsi; txawm yog tej haujlwm zoo uas peb ua los puavleej qias zoo ib yam li txoj phuam uas tsis tau muab ntxhua. Twb yog vim peb tej kev txhaum, peb thiaj zoo ib yam li tej nplooj qhua uas cua muab ntsawj ya tas lawm. 7Tsis muaj leejtwg tig los thov koj; tsis muaj leejtwg tuaj thov koj pab li. Twb yog vim peb tej kev txhaum koj thiaj khiav nkaum peb thiab muab peb tso tseg lawm.
8Tiamsis tus TSWV, koj yeej yog peb leej txiv. Peb zoo li cov av nplaum, thiab koj yog tus puab peb. 9Yog li ntawd, tus TSWV, thov koj tsis txhob chim rau peb thiab tsis txhob cim ntsoov peb tej kev txhaum mus ibtxhis. Vim peb yog koj haivneeg thov koj hlub peb. 10Koj tej nroog tseemceeb raug piamsij ua suabpuam tas; txawm yog lub nroog Yeluxalees los raug luag muab tsoo puas tas tsis muaj neeg nyob hauv lawm. 11Peb lub Tuamtsev uas dawbhuv thiab zoo nkauj yog qhov chaw uas peb cov yawgkoob tuaj qhuas koj twb raug hluavtaws kub tas, thiab txhua thaj chaw uas peb txaus siab rau puavleej raug puastsuaj tas huv tibsi lawm. 12Tus TSWV, koj tsis quav ntsej tej no los? Koj txawm tsis ua ib yam dabtsi li ntag los? Koj yuav cia peb tsau tsawv txojkev txomnyem kom peb tiv tsis taus li los?