4

1Thaum txog lub sijhawm ntawd, xya tus pojniam yuav koom ib tug txivneej thiab hais tias, “Peb nrhiav rau peb noj peb hnav, tiamsis thov cia peb hu koj hais tias yog peb tus txiv. Yog li ntawd, peb thiaj yuav tsis muaj kev nyuaj siab thiab txajmuag hais tias peb tsis muaj txiv.”

Lub Neej Tshiab Hauv Nroog Yeluxalees

2Thaum txog lub sijhawm ntawd, tus TSWV yuav ua kom txhua yam nroj tsuag thiab ntoo hauv lub tebchaws ntawd rov tuaj hlob mos nyoos thiab zoo nkauj heev. Cov pejxeem Yixalayees uas seem yuav zoo siab thiab tau koob meej rau tej qoobloo zoo uas lawv ua tau hauv tej teb. 3Txhua tus neeg uas seem thiab muaj npe teev tseg nyob hauv lub nroog Yeluxalees yog cov uas Vajtswv xaiv tseg thiab luag hu hais tias lawv yog cov dawbhuv. 4Thaum ntawd tus Tswv yuav ntxuav Xi-oos cov ntxhais tej kev txhaum thiab ntxuav tej ntshav uas nrog rau hauv lub plawv nroog Yeluxalees ntawm nws lub hwjchim uas yog kev txiav txim thiab lub hwjchim uas yog nplaim hluavtaws. 5Ces Vajtswv tso huab pos tsaus nti rau saum lub Roob Xi-oos thiab tej chaw uas lawv sib sau ua ke, nruab hnub muaj huab pos tsaus nti roos tshav, hmo ntuj muaj nplaim hluavtaws cig pom kev lam lug. Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab los roos lub nroog ntawd. 6Nruab hnub Vajtswv lub hwjchim yuav ua duab ntxoov ntxoo los roos lub nroog kom tshav tsis txhob kub, ua lub chaw rau lawv tau nyob thiab ua lub tsev rau lawv tau nkaum nagxob nagcua.