23

Cov Lus Uas Hais Rau Lub Nroog Tiles

1Ntawm no yog zaj lus uas hais rau lub nroog Tiles.
 Cov neeg uas ua haujlwm hauv tej nkoj tom plawv dej hiavtxwv, nej cia li quaj tu siab los mas! Nej lub chaw nres nkoj hauv Tiles, tej vajtse thiab tej chaw nres nkoj hauv lub tebchaws raug puastsuaj tas. Nej yuav hnov xov thaum nej cov nkoj rov tim tebchaws Xaipas los.
2Cov neeg uas nyob hauv koog povtxwv thiab cov neeg ua lag ua luam hauv Xidoos, nej cia li quaj ntsaj ntsoog qees! 3Nej txib neeg hla hiavtxwv mus yuav thiab muag tej nplej uas luag cog nram tebchaws Iziv, thiab mus cog kev lag kev luam nrog ntau haivneeg.
4Xidoos, koj cia li txajmuag los mas! Hiavtxwv thiab qabthu hiavtxwv uas tob heev hais tias, “Kuv tsis tau muaj dua menyuam. Kuv tsis tau tu dua tub lossis ntxhais li.”
5Thaum cov Iziv hnov tej xwmtxheej no, lawv yuav ceeb thiab nyuaj siab txog lub nroog Tiles tej chaw nres nkoj uas raug puastsuaj tas lawm.
6Cov neeg uas nyob hauv lub xeev Faunikias, nej cia li quaj qw, thiab nrhiav kev khiav hla kom dhau plaws mus rau tim tebchaws Xapees los mas! 7Lub nroog Tiles no puas yog lub nroog uas thaum ub ua rau nej muaj kev lomzem? Lub nroog no puas yog lub uas pheej txib neeg hla hiavtxwv mus txeeb luag tej tebchaws nyob? 8Leejtwg npaj siab li no tawmtsam lub nroog Tiles uas yog lub nroog nom nroog tswv, cov tub lag tub luam uas nyob hauv puavleej yog cov nomtswv uas muaj meejmom tshaj plaws hauv ntiajteb no los? 9Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus twb npaj siab rau lub nroog ntawd lawm. Nws yuav rhuav lawv tej kev khavtheeb, tej uas lawv muaj thiab muab cov neeg uas muaj koob muaj meej txo kom poob ntsejmuag.
10Cov neeg txua nkoj uas nyob tim tebchaws Xapees, nej cia li mus ua nej tej teb kom thoob plaws hauv lub tebchaws! Nyob qhov ntawd tsis muaj leejtwg tsomkwm nej lawm. 11Tus TSWV tsa nws txhais tes rau saum hiavtxwv thiab nws muab txhua lub tebchaws co ua zog koog. Nws samhwm kom muab cov neeg uas nyob hauv lub xeev Faunikias tej chaw ua lag ua luam rhuav kom puastsuaj. 12Thiab nws hais tias lub nroog Xidoos uas yog tus ntxhais nkaujxwb, koj tej kev zoo siab tsis muaj lawm; thiab koj cov neeg puavleej raug tsimtxom. Txawm yog lawv khiav mus rau tim Xaipas los lawv yeej tsis muaj kev kaj siab hlo li.
 (
13Twb yog cov Npanpiloos muab lub nroog Tiles ua tej tsiaj qus lub chaw nyob, tsis yog cov Axilias ua. Twb yog cov Npanpiloos tuaj puab lawv tej chaw tsomfaj rau hauv, lawv muab lub nroog Tiles tej vajtse uas txhim zeb rhuav povtseg thiab muab lub nroog ntawd ua puastsuaj tas.)
14Cov neeg ua haujlwm hauv nkoj, nej cia li quaj nyiav! Lub nroog uas nej cia siab rau twb raug puastsuaj tas lawm.
15Thaum txog hnub ntawd, lawv yuav tsis nco qab txog lub nroog Tiles mus txog xya caum xyoo uas yog tas ib tug vajntxwv tiamneej. Thaum tas xya caum xyoo lawm, yuav muaj tej yam tshwmsim rau lub nroog Tiles raws li tus niamntiav zaj nkauj uas hais tias,
  16Nqa koj lub nkauj nogncas mus ncig
   kom thoob lub nroog no,
  Tus niamntiav uas tsis muaj neeg nco
   txog lawm.
  Cia li ntaus nkauj nogncas thiab hu koj tej nkauj
  coj cov txivneej rov qab los dua ib zaug ntxiv los mas!
17Thaum dhau xya caum xyoo lawm, tus TSWV yuav cia lub nroog Tiles rov qab los ua niamntiav li qub, thiab nws yuav xa nws cov neeg mus ua niamntiav rau txhua lub tebchaws hauv ntiajteb no. 18Tej nyiaj uas nws ua lag ua luam tau los yuav muab fij rau tus TSWV. Nws yuav tsis khaws ib qho cia li; cov neeg uas pehawm tus TSWV yuav tau nws cov nyiaj ntawd mus yuav zaub mov thiab yuav ris tsho hnav.