60

Yeluxalees Yuav Tau Koob Meej

  1Lub nroog Yeluxalees, cia li sawv,
   vim qhov kaj twb los rau koj,
  thiab tus TSWV lub tshwjchim ci
   ntsa iab los rau saum koj lawm.
  2Kev tsaus ntuj roos tagnrho lub
   ntiajteb,
  thiab kev tsaus ntuj dub nciab npog txhua haivneeg,
  tiamsis tus TSWV yuav ua qhov kaj los rau koj pom kev,
  thiab luag yuav pom nws lub
   tshwjchim uas ci ntsa iab saum koj.
  3Txhua haivneeg yuav los rau hauv koj txojkev kaj,
  thiab tej vajntxwv yuav los rau hauv tus duab tshav ntuj
   uas nyuam qhuav tawm hnub tshiab.

  4Cia li tsa qhovmuag saib ibncig koj
   thiab ntsia tej uas tabtom tshwmsim los:
  Koj haivneeg tabtom sib sau ua ke yuav rov los tsev!
  Koj cov tub yuav taug kev deb rov los.
  Luag yuav puag koj cov ntxhais ib
   yam li puag menyuam los.
  5Thaum koj pom tej no koj yuav zoo siab kawg li.
  Koj lub siab yuav tshee hnyo thiab zoo siab kawg nkaus.
  Lawv yuav nqa lwm haivneeg tej nyiaj los rau koj;
  tej nyiaj thiab txhua yam yuav hla
   hiavtxwv los cuag koj.

  6Yuav muaj ntau pab ntxhuav los tim
  tebchaws Midias thiab lub nroog
   Efas los nyob puv nkaus hauv koj lub tebchaws.
  Cov ntxhuav ntawd yuav thauj kub thiab tshuaj tsw qab
   hauv tebchaws Senpas tuaj rau koj.
  Neeg yuav piav txog txoj xov zoo uas tus TSWV
   tau ua lawm rau sawvdaws mloog.
  7Luag yuav coj cov neeg Kedas
  thiab cov neeg Nenpayaus tej yaj tuaj
   rau koj tua ua khoom fij
  thiab muab hlawv rau saum lub thaj
   kom haum tus TSWV siab.
  Tus TSWV yuav ua kom nws lub
   Tuamtsev muaj koob meej dua qub.
  8Cov nkoj uas txawj ya ib yam li tej
   huab thiab txawj ya ib
  yam li tej nquab uas ya los rau hauv
   zes ntawd yog cov twg?
  9Cov nkoj ntawd tuaj ntawm tej tebchaws
  uas nyob deb tuaj, yog xa Vajtswv haivneeg los tsev.
  Lawv thauj nyiaj thiab kub los pub rau tus TSWV
  tus uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv
   uas dawbhuv kom tau koob meej,
  Vajtswv ua kom ib tsoom tebchaws hwm nws haivneeg.

  10Tus TSWV hais rau lub nroog Yeluxalees hais tias,
  “Cov neeg txawv tebchaws yuav puab koj tej ntsayeej,
  thiab lawv cov vajntxwv yuav ua koj cov tubtxib;
  vim kuv chim, kuv thiaj rau txim rau koj,
  tiamsis vim kuv hmov tshua koj, kuv thiaj hlub koj.
  11Koj tej roojvag yuav qhib tas hnub tas hmo,
  kom txhua haivneeg tej vajntxwv
   thiaj tau kev coj lawv tej nyiaj tuaj rau koj.
  12Haivneeg twg lossis lub tebchaws twg
  uas tsis kam ua koj tubtxib yuav raug kev puastsuaj;
  lawv tej tebchaws yuav raug muab
   tso tseg nyob qhuav nquas cia.

  13“Lenpanoos lub koob meej yuav los rau koj,
  nws tej ntoo thuv, ntoo npeb thiab
   ntoo ciab yuav raug txiav
  los txhim kho kuv lub tuamtsev kom zoo nkauj,
  kuv yuav ua kom lub nroog Yeluxalees ci ntsa iab.
  14Cov neeg uas tsimtxom koj, lawv tej
   tub yuav tuaj pe koj,
  thiab cov neeg uas saib tsis taus koj
   yuav tuaj txhos caug ntawm koj xubntiag pe koj.
  Lawv yuav hu koj hais tias, ‘Tus TSWV lub Nroog’
  thiab hu hais tias, ‘Xi-oos yog cov Yixalayees
   tus Vajtswv uas Dawbhuv lub Nroog.’

  15“Luag yuav tsis ntxub koj lossis
   tso koj tseg ua lub nroog
  uas nyob lwj siab thiab qhuav nquas cia ib zaug li lawm.
  Kuv yuav ua kom koj vammeej thiab zoo nkauj,
  koj yuav yog qhov chaw uas neeg
   nyob kaj siab lug mus ibtxhis.
  16Txhua haivneeg thiab tej vajntxwv
   yuav yug koj
  ib yam li leej niam pub mis rau nws tus menyuam.
  Koj yuav paub hais tias kuv yog tus
   TSWV tus uas cawm koj dim,
  thiab kuv yog cov Yixalayees tus Vajtswv
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus pab koj dim.

  17“Kuv yuav muab kub los hloov tooj liab,
  muab nyiaj thiab tooj liab los hloov hlau thiab ntoo,
  thiab yuav muab hlau los hloov pobzeb rau koj;
  Koj tej nomtswv yuav tsis quab yuam koj ntxiv lawm.
  Kuv yuav kom lawv kav ncaj ncees
   thiab kom muaj kev thajyeeb.
  18Neeg yuav tsis hnov tej suab sib ntaus sib tua
   nyob hauv koj lub tebchaws;
  koj lub tebchaws yuav tsis raug kev
   puastsuaj ntxiv lawm.
  Tiamsis kuv yuav tiv thaiv koj ib yam li tus ntsayeej,
  koj yuav qhuas kuv rau qhov kuv twb pab koj dim lawm.

  19“Nruab hnub lub hnub yuav tsis ci rau koj,
  lossis hmo ntuj lub hli yuav tsis ci
   rau koj lawm thiab;
  Tiamsis kuv uas yog koj tus TSWV
   yuav ci kaj nrig rau koj mus ibtxhis,
  kuv lub tshwjchim yuav ci ntsa iab rau saum koj.
  20Koj lub hnub yuav tsis poob qho,
  thiab koj lub hli yuav tsis tsaus ntxiv
   lawm.
  Vim tus TSWV yuav ua lub teeb ci
   rau koj pom kev mus ibtxhis,
  thiab koj tej kev nyuaj siab twb yuav
   xaus.
  21Koj haivneeg yuav ua ncaj;
  lawv yuav tau lub tebchaws los ua
   lawv tug mus ibtxhis.
  Kuv tsim lawv, kuv cog lawv, kom
   lawv qhia kuv lub hwjchim rau sawvdaws.
  22Tsevneeg uas tsawg yuav dhau mus
   ua ib xeem,
  thiab xeem uas tsawg yuav dhau mus
   ua ib haivneeg uas muaj hwjchim;
  Kuv yog tus TSWV, kuv yuav ua
   kom tej no muaj los sai sai ntag.”