29

Lub Nroog Yeluxalees Raug Puastsuaj

1Yeluxalees uas yog Vajtswv lub thaj thiab lub nroog uas Daviv tsuam yeej yuav raug puastsuaj lauj! Cia li ua kevcai thiab ua rooj noj rooj haus ib xyoo dhau ib xyoo raws li lub caij nyoog uas teem tseg, 2Vajtswv mam tso kev puastsuaj los raug lub nroog uas hu ua “Vajtswv lub thaj.” Thaum ntawd yuav muaj kev quaj nyiav, thiab tagnrho lub nroog yuav zoo ib yam li lub thaj uas muaj ntshav nplooj nkaus saud. 3Vajtswv yuav tsuam yeej thiab ua chaw tsomfaj ibncig lub nroog thiab yuav tawmtsam koj. Kuv yuav tsuam yeej tawmtsam koj ib yam li Daviv. 4Ces koj yuav hais lus puag hauv lub qhov uas tob heev tuaj; koj yuav hais lus puag hauv qab tivtxwv tuaj; koj lub suab yuav hais hauv qhov av tuaj ib yam li pojntxoog lub suab, thiab koj yuav hais lus ntxhi hauv av tuaj.
5Yeluxalees, koj cov yeebncuab uas coob ua npoj ntws tuaj tua koj yuav raug ntsawj ya ib yam li hmoov av, thiab lawv cov tubrog uas txaus ntshai yuav raug ntsawj ya ib yam li tej npluag nplej. Tib npliag ntshis xwb, 6tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav los cawm nej, nws yuav ua xob nroo, ua av qeeg, ua cua daj cua dub thiab ua tej nplaim taws uas hlawv kom kub dulug los pab nej. 7Txhua haivneeg uas tuaj tua lub nroog uas yog Vajtswv lub thaj, lawv tej cuabyeej ua rog thiab txhua yam puavleej yuav yaj thiab ploj huv tibsi ib yam li ua npau suav hmo ntuj, 8thiab zoo li tus neeg tshaib plab uas ua npau suav noj mov, tiamsis thaum tsim los tseem tshaib plab li qub lossis zoo li tus neeg nqhis dej uas nws ua npau suav haus dej, tiamsis thaum tsim los tseem nqhis dej thiab qa qhuav qhawv. Txhua haivneeg uas tuaj tua lub nroog Yeluxalees yuav zoo ib yam li ntawd ntag.

Tej Lus Ceebtoom uas Tsis Xav Txog

9Cia li ua neeg ruam los mas! Cia li ua neeg digmuag los mas! Cia li ua neeg vwm loj vwm leg, tiamsis tsis yog vwm cawv, cia li ntog pujpoog, tiamsis tsis yog qaug cawv txiv hmab! 10Tus TSWV ua kom nej ncaws dabntub thiab tsaug zog looj hlias. Twb tsimnyog cov cev Vajtswv lus ua sawvdaws lub qhovmuag pom kev, tiamsis Vajtswv muab lawv tej qhovmuag npog lawm. 11Lub ntsiab lus uas txhua tus cev Vajtswv lus ua yogtoog pom yuav muab zais tsis pub nej paub zoo ib yam li thooj ntawv uas ntaus homthawj rau lawm. Yog nej coj mus rau ib tug uas paub nyeem thiab thov kom nws nyeem rau nej mloog, nws yuav teb hais tias, “Kuv tsis nyeem rau qhov ntaus homthawj rau lawm.” 12Yog nej muab thooj ntawv ntawd rau tus uas tsis paub nyeem thiab thov nws nyeem rau nej mloog, nws yuav teb hais tias, “Kuv tsis paub nyeem.”
13Tus TSWV hais tias, “Cov neeg no lub ncauj qhuas kuv, tiamsis lawv lub siab tsis npuab kuv, tej lus uas lawv qhuas kuv tsis muaj qabhau li. Qhov uas lawv pehawm kuv tsuas yog ua raws li kevcai thiab neeg qhia xwb. 14Vim li ntawd, kuv yuav rov ua tej txujci uas txawv heev rau cov neeg no pom dua kom lawv xav tsis thoob li; cov neeg ntse lub tswvyim yuav ruam tas, thiab kev txawj ntse ntawm cov neeg txawj ntse yuav ploj tas.”

Cia Siab Rau Yav Tom Ntej

15Lawv cov uas muab tej tswvyim zais tsis pub tus TSWV paub yuav raug puastsuaj lauj! Lawv ua tej yam nraim nkoos hauv qhov tsaus ntuj nti thiab xav hais tias tsis muaj leejtwg pom thiab paub hais tias lawv ua dabtsi. 16Lawv pom qhov zoo yog qhov phem! Tus puab laujkaub av thiab cov av, yam twg tseemceeb dua? Yam uas tus neeg ntawd puab puas muaj cuabkav hais rau tus puab hais tias, “Koj twb tsis tau puab kuv los sav”? Lossis yam uas nws puab ntawd puas hais rau tus puab hais tias, “Koj twb tsis muaj kev txawj ntse li.”?
17Puas yog tshuav tsis ntev lawm, lub havzoov Lenpanoos yuav dhau mus ua teb, thiab tej teb yuav rov ua havzoov?
18Thaum ntawd cov neeg uas lagntseg yuav hnov luag nyeem ntawv, thiab cov neeg digmuag uas ua lub neej tsaus ntuj nti yuav pom kev. 19Cov neeg pluag thiab cov neeg txo hwjchim yuav tau txojkev kaj siab los ntawm tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv. 20Tus uas tsimtxom luag lwm tus thiab pheej thuam Vajtswv yuav ploj mus. Txhua tus neeg uas pheej nyiam ua kev txhaum yuav raug kev puastsuaj. 21Cov neeg uas saib tsis taus lwm tus, cov neeg uas txheem tej plaub ntug tua neeg, thiab cov neeg uas ua timkhawv tsis tseeb ntxo cov neeg ncaj ncees kom raug txiav txim, Vajtswv yuav muab ua kom puastsuaj tas.
22Vim li ntawd, tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas cawm Anplahas dim txojkev ntxhov siab hais tias, “Kuv haivneeg, nej yuav tsis txajmuag, thiab nej lub ntsejmuag yuav tsis ntshaus ntxiv li lawm. 23Thaum nej pom tej tubki uas kuv yuav pub rau nej, ces nej yuav paub hais tias kuv yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv. Nej yuav tsum hwm kuv thiab paub ntshai kuv. 24Cov neeg ruam yuav totaub, thiab cov uas yws tujtaws yuav nyiam kawm Vajtswv txoj kevcai.”