66

Tus TSWV Txiav Txim rau Txhua Haivneeg

1Tus TSWV hais tias, “Ntuj ceebtsheej yog kuv lub zwmtxwv, ntiajteb yog kuv lub chaw tiag taw. Nej yuav ua lub tsev zoo li cas rau kuv nyob, thiab qhov chaw uas kuv nyob yuav zoo li cas? 2Kuv yog tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb no tagnrho huv tibsi! Kuv txaus siab heev rau cov neeg uas txo hwjchim, cov neeg uas hloov dua siab tshiab, cov neeg uas hwm kuv thiab mloog kuv lus.
3“Neeg ua raws li lawv lub siab nyiam xwb. Lawv tua ib tug heev nyuj thiab tua ib tug neeg hlawv fij los lawv suav hais tias zoo ib yam; lawv tua ib tug menyuam yaj thiab muab ib tug dev lov cajdab hlawv fij los lawv suav hais tias zoo ib yam; lawv muab nplej thiab ntshav npua fij los lawv suav hais tias zoo ib yam; lawv hlawv tshuaj tsw qab thiab pe mlom los lawv suav hais tias zoo ib yam. Lawv nyiam ua kev phem kev qias xwb. 4Yog li ntawd, kuv yuav tso tej sub tawg sub ntsha uas lawv ntshai los raug lawv, rau qhov thaum kuv hu tsis muaj leejtwg teb, thaum kuv hais tsis muaj leejtwg mloog. Lawv txhob txwm tsis mloog kuv lus thiab mus ua phem nkaus xwb.”
5Nej cov uas ntshai thiab hwm tus TSWV, cia li mloog nws tej lus no: “Rau qhov nej muab siab npuab kuv, nej cov neeg muaj qee leej thiaj li ntxub nej thiab tsis kam nrog nej sib raug zoo. Lawv thuam nej hais tias, ‘Cia tus TSWV ua nws tej txujci rau nej pom thiab cawm kom nej dim, peb xav pom nej txojkev zoo siab kawg li.’ Tiamsis lawv yuav poob ntsejmuag! 6Ua tib zoo mloog! Tej suab nrov ntsoog qees hauv nroog, thiab lub suab uas nrov hauv lub Tuamtsev tuaj twb yog tus TSWV rau txim rau nws cov yeebncuab ntag!
7“Kuv lub nroog uas dawbhuv zoo ib yam li tus pojniam uas yug tau menyuam sai heev, tsis hnov mob plab li twb yug tau nws tus tub lawm. 8Puas muaj leejtwg tau hnov lossis tau pom dua ib zaug li? Puas muaj ib haivneeg twg uas ib hnub xwb, txawm yuav cia li sawv tau ua ib lub tebchaws? Lub nroog Xi-oos yuav huamvam sai ua ib haivneeg; nws yuav tsis tau tiv kev txomnyem ntxiv lawm. 9Nej tsis txhob xav hais tias kuv coj kuv haivneeg los txog lub caij yug lawv los kuv tseem tsis tau pub yug.” Tus TSWV yog tus uas hais tej lus no ntag.
  10Nej cov uas nyiam lub nroog Yeluxalees,
  nej cia li nrog lub nroog Yeluxalees zoo siab,
   thiab txaus siab rau nws!
  Nej cov uas quaj ntsuag rau lub nroog Yeluxalees,
   nej cia li nrog nws zoo siab!
  11Nej yuav zoo siab rau lub nroog
   Yeluxalees txojkev vammeej,
  ib yam li tus menyuam uas txaus
   siab tau noj nws niam lub mis.
12Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav coj kev vammeej los rau nej mus ibtxhis; txhua haivneeg tej nyiaj yuav ntws laub lug los rau nej ib yam li tus dej ntws tsis paub nqhuab li. Nej yuav zoo li tus menyuam mos uas leej niam hlub heev, thiab muab puag rawv noj mis hauv nws lub xubntiag. 13Kuv yuav nplig nej siab hauv lub nroog Yeluxalees ib yam li leej niam nplig nws cov menyuam siab. 14Thaum nej pom tej xwm no tshwmsim los nej yuav zoo siab; qhov ntawd yuav ua rau nej muaj zog thiab noj qab nyob zoo. Ces nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas pab cov neeg mloog kuv lus, thiab kuv chim rau kuv cov yeebncuab.”
15Tus TSWV yuav nrog nplaim taws ua ke los. Nws yuav caij rawv cua daj cua dub los thiab nws yuav rau txim rau tus uas ua rau nws chim. 16Tus TSWV yuav tso hluavtaws thiab ntaj los rau txim rau txhua haivneeg nyob hauv ntiajteb uas nws pom hais tias ua txhaum, mas tej neeg yuav raug tua tuag coob kawg li.
17Tus TSWV hais tias, “Cov neeg uas ua kevcai ntxuav kom lawv huv mus pe dab rau hauv tej vaj txi dab, noj nqaij npuas, noj nas tsuag thiab noj tej zaub mov uas kuv txwv tsis pub noj yuav raug kev puastsuaj tas. 18Kuv yeej paub tej haujlwm uas lawv ua thiab tej uas lawv lub siab xav. Kuv yuav sau txhua haivneeg los ua ke. Thaum lawv los txhij lawm, lawv yuav pom kuv lub hwjchim 19thiab paub hais tias kuv yog tus uas txiav txim rau lawv.
 “Tiamsis kuv yuav tseg qee leej nyob thiab txib lawv mus qhia txhua haivneeg thiab tej tebchaws deb deb uas tsis tau hnov kuv lub npe thiab tsis tau pom dua kuv lub hwjchim, thiab mus rau tim tebchaws Xapees, tebchaws Linpias thiab tebchaws Lidias uas muaj cov neeg txawj tua hneevnti, thiab hauv tebchaws Tunpas, thiab pem tebchaws Kilis. Lawv yuav mus qhia kuv lub hwjchim rau hauv cov tebchaws ntawd.
20Lawv yuav coj nej cov kwvtij tawm hauv txhua lub tebchaws rov los rau kuv. Lawv yuav coj nej cov kwvtij caij nees, caij zag, caij ntxhuav, caij tsheb nees ua rog thiab caij tsheb nyuj los rau ntawm kuv lub roob dawbhuv ib yam li cov Yixalayees muab hmoov nplej ntim rau hauv tej tais phiab uas ntxuav huv lawm, thiab yuav coj mus fij rau hauv lub Tuamtsev. 21Kuv yuav tsa lawv qee leej ua povthawj thiab ua cov Levis, tus TSWV hais li ntawd.”
22Tus TSWV hais tias, “Kuv lub hwjchim yuav tuav lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab kom nyob ruaj, mas nej cajces thiab nej lub npe yuav nyob ruaj khov ib yam li ntawd. 23Txhua hnub Hli Xiab thiab Hnub Xanpataus, txhua haivneeg yuav tuaj pehawm kuv hauv lub nroog Yeluxalees no. 24Thaum lawv tawm mus, lawv yuav pom cov neeg uas ntxeev siab rau kuv tej cev tuag. Cov kas uas noj lawv tej cev yuav tsis tuag thiab yuav tsis muaj leejtwg tua tau tej hluavtaws uas kub lawv ntawd li. Tej cev tuag ntawd yuav qias neeg thoob ntiajteb.”