57

Rau Txim Rau Cov Yixalayees Tej Mlom

1Thaum cov neeg zoo tuag, tsis muaj leejtwg quavntsej lossis mob siab lawv li. Tiamsis thaum lawv tuag, lawv dim kev nyuaj siab lawm. 2Cov neeg uas ua lub neej ncaj ncees tau mus so ntawm qhov chaw tau zoo thiab kaj siab lug lawm.
3Cov neeg txawj ua khawvkoob tej menyuam, cov neeg ua nkauj ua nraug thiab ua niamntiav uas yog neeg txhaum, nej cia li los ntawm no kuv yuav txiav txim rau nej! 4Nej luag leejtwg plig? Nej rua ncauj thiab hlev nplaig rau leejtwg? Nej tsis yog roj ntsha ntawm cov neeg ntxeev siab thiab cajces ntawm cov neeg dag los? 5Nej mus pe mlom thiab pheej sib dee hauv tej qab ntoo qhib thiab ntawm txhua tsob ntoo uas muaj nplooj ntxoov nyos. Nej muab nej cov menyuam mus tua fij rau hauv tej qhov tsua uas nyob ze ntawm tej pasdej txhawv. 6Nej muab tej pobzeb uas du ntaug lees hauv tej qhov tsua ntawd los ua mlom rau nej pe. Nej hliv cawv thiab coj qoobloo mus fij rau tej pobzeb ntawd. Nej xav hais tias kuv txaus siab rau tej ntawd no los? 7Nej nce mus fij khoom rau saum tej roob siab thiab mus sib dee. 8Nej muab nej tej mlom los teeb rau ntawm nej tej taw rooj. Nej tso kuv tseg; nej yaws pam thiab nce mus nrog cov uas nej hlub pw saum nej lub txaj uas dav heev, nej them nyiaj rau lawv nrog nej pw. Thiab nej yeej ua kom txaus nkaus nej siab. 9Nej muab tshuaj tsw qab pleev kom nej tsw qab ntxiag mus pe tus vajtswv Maulej. Nej txib nej tej nomtswv mus deb heev, txawm yog hauv tubtuag teb los lawv mus txog huv tibsi. 10Nej qaug zog zis vim nej taug kev deb heev, tiamsis nej hais tsis taus hais tias, “Tas kev cia siab lawm”; vim nej xav hais tias cov vajtswv ntawd yuav txhawb nej lub zog. Yog li ntawd, nej thiaj tsis nkees hlo li.
11Tus TSWV hais tias, “Cov vajtswv twg tau ua rau nej ntshai kom nej dag kuv thiab tsis nco qab txog kuv lawm? Vim kuv nyob ntsiag to tau ntev los lawm, nej thiaj tso kuv tseg thiab tsis hwm kuv puas yog? 12Kuv yuav nthuav tej kev ncaj ncees uas nej khav thiab tej haujlwm uas nej ua tawm, tiamsis tej ntawd yuav tsis pab nej li. 13Thaum nej quaj thov pab, cia nej cov mlom los cawm nej. Khaub zeeg cua yuav nqa cov mlom ntawd mus povtseg! Tiamsis cov uas cia siab rau kuv yuav tau nyob hauv kuv lub tebchaws thiab pehawm kuv hauv kuv lub Tuamtsev.”

Vajtswv Coglus Pab Thiab Kho Mob

14Tus TSWV hais tias, “Cia kuv haivneeg rov qab los cuag kuv. Tshem tej tog khaub ntawm kuv haivneeg txojkev mus povtseg! Cia li kho txojkev kom zoo thiab tiav log!
15“Kuv yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab yog tus dawbhuv uas nyob mus ibtxhis. Kuv nyob saum qhov chaw siab thiab dawbhuv, thiab kuv nrog cov neeg uas txo hwjchim thiab lees kev txhaum nyob. Yog li ntawd, kuv thiaj txhawb cov neeg uas txo hwjchim thiab lees kev txhaum kom lawv muaj kev cia siab. 16Kuv yuav pub txojsia rau kuv haivneeg, thiab kuv yuav tsis suav txim lossis tsis chim rau lawv mus ibtxhis li lawm. 17Kuv chim rau lawv, vim lawv tej kev txhaum thiab ua siab hlob. Yog li ntawd, kuv thiaj rau txim rau lawv thiab muab lawv tso tseg. Txawm li ntawd los lawv tseem ua siab tawv thiab pheej ua raws li lawv lub siab nyiam xwb.
18“Kuv paub lawv tes haujlwm lawm, tiamsis kuv yuav kho kom lawv zoo mob. Kuv yuav coj lawv, pab lawv thiab yuav nplig cov uas muaj kev txomnyem siab. 19Kuv yuav pub kev thajyeeb rau txhua tus, tsis hais cov uas nyob deb lossis nyob ze! Kuv yuav kho kuv haivneeg kom zoo mob. 20Tiamsis tus neeg uas ua phem ua qias zoo li dej hiavtxwv ntas mus ntas los tsis paub tus li, thiab ua rau tej yam qias tawm tuaj. 21Cov neeg ua txhaum tsis muaj kev kaj siab hlo li.” Tus TSWV yog tus hais tej lus no.