27

1Hnub ntawd tus TSWV yuav siv nws lub hwjchim thiab muab nws rab ntaj rau txim rau tus Levi-athas uas yog tus nab txwj nab laug uas khiav lawm, tus Levi-athas ntawd yog tus nab txwj nab laug uas nkhaus ntswj pesyos, thiab nws yuav muab tus zaj uas nyob hauv hiavtxwv tua povtseg.
2Hnub ntawd tus TSWV yuav hais rau lub vaj txiv hmab uas ntxim siab hais tias, 3“Kuv uas yog tus TSWV, kuv tsomkwm nws, thiab kuv rau siab ntso ywg dej rau nws txhua lub sijhawm. Kuv zov rawv nws nruab hnub hmo ntuj kom tsis txhob muaj leejtwg tuaj ua phem rau nws. 4Kuv tsis chim rau lub vaj txiv hmab lawm. Yog tej hmab pos thiab ntoo pos sawv ua rog tawmtsam kuv, kuv yuav muab lawv hlawv kom kub hnyiab tas huv tibsi. 5Tiamsis yog kuv haivneeg cov yeebncuab xav kom kuv tsomkwm lawv, cia lawv cog kev phoojywg nrog kuv. Cia lawv cog phoojywg nrog kuv.”
6Muaj ib hnub tom ntej no Yakhauj cov xeebntxwv yuav nrhau cag ib yam li tsob ntoo, haivneeg Yixalayees yuav hlav nplooj thiab tawg paj. Thiab tej txiv yuav puv nkaus lub ntiajteb.
7Nws puas tau ntaus lawv ib yam li nws ntaus cov neeg uas tuaj ntaus lawv? Lossis lawv puas raug hlais ib yam li hlais cov neeg uas tuaj hlais lawv? 8Tus TSWV rau txim rau nws haivneeg uas yog tso lwm haivneeg tuaj ntes lawv. Nws coj lawv tawm nrog cov cua phem uas ntsawj sab hnubtuaj tuaj. 9Qhov uas yuav zam tau Yakhauj lub txim, yog yuav tsum muab tej pobzeb uas teeb lub thaj tsoo kom tawg ua hmoov tas ib yam li hmoov zebsib, thiab tsis txhob tseg ib lub thaj teev tus mlom pojniam Aselas lossis tej thaj hlawv hmoov tshua tsw qab nyob qhov twg li.
10Lub nroog uas txhim zeb khov kho raug puastsuaj tas. Nws yuav ua suabpuam ib yam li tej roob mojsab qhua tsis muaj dabtsi. Thiab nws yuav ciaj ua ib lub tshav zaub rau tej menyuam yaj noj, pw thiab zom zaub. 11Thaum tej ceg ntoo qhuav lawm, ces yeej yuav lov thiab tej pojniam yuav mus khaws los ua taws rauv. Vim haivneeg no tsis totaub, mas Vajtswv tus uas tsim lawv yuav tsis hlub lawv.
12Hnub ntawd txij ntua ntawm tus dej Efalates mus txog ntua nram cov Iziv tus ciamteb, tus TSWV yuav txheeb nws haivneeg ib tug zuj zus ib yam li tsoov tej npluag nplej tawm ntawm cov tseem nplej. 13Thiab hnub ntawd luag yuav tshuab raj tshuab xyu hu cov Yixalayees uas mus ploj rau pem tebchaws Axilias thiab raug ntiab mus rau nram tebchaws Iziv lawm, rov los pehawm tus TSWV saum lub roob dawbhuv hauv lub nroog Yeluxalees.