49

Tus TSWV Tus Tubtxib

  1Txhua lub tebchaws uas nyob
   deb, cia li mloog kuv hais.
  Cov neeg uas nyob deb, tus TSWV twb xaiv kuv
   thaum tseem tsis tau yug kuv,
  thiab nws yeej tis kuv lub npe thaum kuv tseem nyob
   hauv kuv niam plab lawm.
  2Nws ua rau kuv tej lus ntse ib yam li
  hniav ntaj, nws muab nws txhais tes thaiv kuv.
  Nws ua rau kuv zoo ib yam li xibxub uas ntse heev
   thiab npaj rawv tos tua lawm xwb.
  3Nws hais rau kuv tias, “Cov Yixalayees,
  nej yog kuv cov tubtxib, nej yuav ua
   rau kuv tau koob meej.”

  4Kuv hais tias, “Kuv twb ua haujlwm
   hnyav heev tiamsis tsis muaj qabhau!
  Kuv twb siv kuv lub zog tiamsis tsis
   muaj dabtsi tiav.”
  Txawm li ntawd los kuv tseem tso
   siab rau tus TSWV,
  thiab kuv tus TSWV yuav coj nqi zog los rau kuv.

  5Tus TSWV twb tsa kuv ua nws tus tubtxib
   thaum kuv tseem nyob hauv kuv niam plab,
  tus TSWV tsa kuv ua nws tus tubtxib
   coj nws haivneeg Yixalayees
  uas tawg ua sab ua sua lawm rov qab los cuag nws.
  Tus TSWV yuav pub kuv tau ntsejmuag,
   thiab Vajtswv yog kuv lub zog,
  6tus TSWV hais rau kuv tias,
  “Kuv tus tubtxib, kuv muab tes
   haujlwm tseemceeb dua yav tas los lawm rau koj ua;
  koj yuav ua rau cov Yixalayees uas
   tseem seem nyob rov vammeej tshaj qub.
  Tsis yog li ntawd xwb, kuv tseem
   yuav cia koj ua lub teeb ci
  rau txhua haivneeg kom neeg ntiajteb thiaj yuav dim.”

  7Tus Vajtswv uas dawbhuv uas cawm
   cov Yixalayees dim,
  hais rau tus neeg uas raug luag thuam
  thiab tus uas raug lwm haivneeg tej nomtswv
   cov tubtxib ntxub hais tias,
  “Tej vajntxwv yuav pom koj thiab sawv hawm koj,
  cov nomtswv yuav pom koj thiab khoov ntshis hawm koj,
  rau qhov tus TSWV uas yog cov
   Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv,
  nws yog tus ncaj ncees, nws twb xaiv koj cia lawm.”

Txhim Kho Lub Nroog Yeluxalees Dua

  8Tus TSWV hais rau nws haivneeg hais tias,
  “Thaum txog lub sijhawm uas kuv
   cawm nej, kuv yuav hlub nej,
  kuv yuav tsomkwm nej, kuv yuav teb nej tej lus thov
  thiab nej yuav yog kuv lo lus cog tseg
   rau lwm haivneeg.
  Kuv yuav cia nej rov mus nyob hauv
   nej lub tebchaws uas nimno fab hnyo.
  9Kuv yuav hais rau cov neeg uas raug luag ntes hais tias,
   ‘Cia li tawm mus!’
  thiab hais rau cov neeg uas nyob
   hauv qhov tsaus ntuj nti hais tias,
  ‘Cia li los rau ntawm qhov pom kev!’
  Lawv yuav nrhiav noj saum tej roob ib yam li tej yaj;
  10lawv yuav tsis raug kev tshaib
   kev nqhis.
  Lub hnub thiab tej cua sov tom tiaj
   suabpuam yuav tsis kub lawv,
  vim tus uas hlub lawv yuav coj lawv kev mus.
  Nws yuav coj lawv mus rau ntawm
   qhov uas muaj dej txhawv.

  11“Kuv yuav rhawv ib txoj niamkev
   saum tej roob rau kuv haivneeg taug.
  12Kuv haivneeg yuav los deb deb los,
   lawv yuav los sab qaumteb,
  sab hnubpoob thiab los hauv lub nroog Axavas
   uas nyob sab qabteb los.”

  13Lub ntuj, cia li hu nkauj!
   Lub ntiajteb, cia li qw zoo siab!
  Tej toj roob hauv pes, cia li tsa suab hu nkauj!
  Tus TSWV yuav nplig nws haivneeg siab;
   nws yuav hlub nws haivneeg uas raug kev txomnyem.

  14Tiamsis cov neeg uas nyob hauv lub
   nroog Yeluxalees hais tias,
  “Tus TSWV twb tso peb tseg lawm!
   Peb tus TSWV tsis nco qab peb lawm.”
  15Yog li ntawd, tus TSWV teb hais tias,
  “Puas muaj ib leej niam twg uas tsis
   nco qab nws tus menyuam mos,
  thiab tsis hlub tus menyuam uas nws yug?
  Txawm yog leej niam tsis nco qab
   nws tus menyuam los xij,
  kuv yuav nco ntsoov nej thiab tsis
   tso nej tseg ib zaug li.
  16Yeluxalees, kuv yeej nco ntsoov koj!
  Kuv muab koj lub npe sau rau hauv kuv ob lub xibteg,
   kuv saib ntsoov koj mus li.

  17“Tshuav tsis ntev cov neeg uas
  yuav txhim kho lub nroog Yeluxalees twb yuav los
  thiab cov neeg uas rhuav tshem koj
   yuav khiav mus.
  18Cia li tsa qhovmuag ntsia ibncig saib tej xwm ntawd,
  koj haivneeg tabtom sib sau ua ke,
   lawv yuav los cuag koj.
  Tus TSWV hais tias, kuv yog tus uas muaj sia nyob,
  koj yuav zoo siab rau koj haivneeg ib yam li tus nkauj nyab
  zoo siab rau nws tej npauj nyiag npauj kub.

  19“Nej lub tebchaws raug puastsuaj nyob do cuas cia,
  nimno lub tebchaws yuav tsis txaus
   cov neeg uas tabtom los ntawd nyob.
  Thiab cov neeg uas muab koj ua puas tas lawm,
  yuav raug luag raws kom khiav mus deb heev.
  20Muaj ib hnub nej cov menyuam uas
   yug thaum nej raug luag ntes mus,
  yuav hais rau nej tias, ‘Lub tebchaws no nqaim rau peb heev,
  peb xav kom tau lub tebchaws uas
   dav dua lub no thiaj txaus peb nyob!’
  21Ces koj yuav xav hais tias,
  ‘Leejtwg yug cov menyuam no rau kuv?
  Kuv tej menyuam twb tuag tas thiab
   kuv muaj tsis taus menyuam lawm.
  Kuv raug luag ntes coj mus nyob rau
   lwm lub tebchaws uas deb heev,
  tiamsis leejtwg tu cov menyuam no loj hlob?
  Kuv twb nyob do cuas cia lawm,
   es tej menyuam no tseem los qhov twg los thiab?’ ”

22Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau nws haivneeg hais tias,
  “Kuv yuav co tes rau txhua haivneeg,
  thiab qhia rau cov neeg sawvdaws kom puag nej cov tub
  ntawm lawv xubntiag thiab ris nej cov ntxhais los tsev.
  23Tej vajntxwv yuav zoo li nej txiv,
   tej poj vajntxwv yuav zoo li nej niam.
  Lawv yuav khoov ntshis hawm nej
   thiab txo hwjchim qis kawg nkaus li.
  Ces nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV;
  cov neeg uas tos rawv kuv pab yuav
   tsis nkim lawv lub zog li.”

  24Nej puas muaj peevxwm mus muab
   tej khoom uas cov tubrog huab tau los?
  nej puas muaj peevxwm mus tso cov
   neeg uas tus neeg limhiam ntes lawm?

  25Tus TSWV teb hais tias,
  “Txawm yog cov neeg uas raug cov
   tubrog ntes los yuav coj mus,
  thiab tej khoom uas cov neeg
   limhiam huab tau los yuav coj mus.
  Kuv yuav tawmtsam cov neeg uas
   tawmtsam nej,
  thiab kuv yuav cawm nej cov
   menyuam kom dim.
  26Kuv yuav ua kom cov neeg uas
   tsimtxom nej rov sib tua
  ua lwj ua liam ib yam li cov neeg qaug cawv.
  Ces thaum ntawd txhua haivneeg
   thiaj paub hais tias
  kuv yog tus TSWV tus uas yog nej tus Cawmseej
   thiab tus uas txhiv nej dim;
  kuv yog Yakhauj tus Vajtswv tus uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus.”