13

Vajtswv Txiav Txim Rau Npanpiloos

1Vajtswv kom Amauxes tus tub Yaxayas hais cov lus no rau lub nroog Npanpiloos. 2Tsa ib tug chij ntaus rog rau saum lub ncov roob do do, qw nrov nrov rau cov tubrog thiab co tes rau lawv kom cia li mus txeem cov nomtswv tej roojvag nroog. 3Tus TSWV thiaj hu nws cov tubrog uas muaj cuabkav thiab siab tawv tuaj tua npluav rog dawbhuv thiab rau txim rau cov neeg uas nws chim rau.
4Mloog tej suab nrov saum roob yog cov neeg uas coob coob tej suab, ntau haivneeg thiab ntau lub tebchaws tej suab tuaj sib sau ua ke. Vajtswv uas yog tus thawj rog tabtom txhij nws cov tubrog mus ntaus rog. 5Lawv tuaj hauv tej tebchaws uas nyob deb puag tim qab ntuj kawg tuaj. Vim tus TSWV txojkev chim nws thiaj los tawmtsam tej tebchaws ntawd kom puastsuaj tagnrho.
6Nej cia li ntsaj los mas! Hnub uas tus TSWV yuav los twb ze heev lawm, yog hnub uas tus muaj hwjchim loj kawg nkaus coj kev puastsuaj los rau nej. 7Txhua tus neeg txhais npab yuav tsaug leeg, thiab txhua tus txivneej yuav qaug zog tas. 8Lawv yuav ntshai heev thiab ibce mob cuag li tus pojniam mob plab yug menyuam. Lawv ntshai kawg, ib leeg tsa qhovmuag saib ib leeg, thiab lawv tej ntsejmuag kub cuag hluavtaws txhiab, vim lawv txojkev txajmuag. 9Hnub uas tus TSWV los yuav muaj kev nruj tsiv, kev npautaws thiab kev chim. Lub ntiajteb yuav ua suabpuam tas, thiab txhua tus neeg txhaum yuav raug kev puastsuaj. 10Txhua lub hnubqub saum nruab ntug thiab tej ntsauv hnubqub yuav tsis ci, lub hnub los yuav tsaus thiab lub hli los yuav tsis pom kev.
11Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav tso kev puastsuaj loj heev los rau lub ntiajteb thiab rau txim rau cov neeg ua phem ua qias vim lawv tej kev txhaum, rau qhov lawv muaj txim. Kuv yuav txo cov neeg khavtheeb lub hwjchim thiab rau txim rau cov neeg siab phem uas ua nruj ua tsiv. 12Cov neeg uas seem muaj nqis tshaj tej tseem kub. 13Hnub ntawd, kuv uas yog tus TSWV tus muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav qhia kuv txojkev chim, kuv yuav ua kom lub ntuj co ua zog koog, thiab co lub ntiajteb kom txav tawm ntawm nws qhov chaw mus.
14“Cov neeg txawv tebchaws uas nyob hauv lub nroog Npanpiloos yuav khiav rov qab mus rau hauv lawv lub tebchaws ib yam li tej kauv uas neeg mus raws tua thiab ib yam li pab yaj uas tsis muaj tus tswv saib. 15Tus uas luag ntsib yuav raug muab hno kom tshab, thiab tus uas luag ntes tau yuav raug muab ntaj tua kom tuag. 16Thaum ntawd lawv yuav nrhiav tsis muaj kev pab lawm; luag yuav nplawm lawv tej menyuam mos kom tuag tabmeeg lawv, luag yuav txeeb lawv tej tsev yuav, thiab luag yuav coj lawv tej pojniam mus yuam.”
17Tus TSWV hais tias, “Kuv tabtom tshoov cov Medes siab kom mus tua lub nroog Npanpiloos. Nyiaj los lawv tsis quavntsej thiab kub los lawv yeej tsis ntshaw li. 18Lawv yuav muab hneevnti thiab xubvos tua cov tub hluas. Lawv yuav tsis hlub cov menyuam mos thiab tsis hlub tshua cov menyuam yaus li. 19Lub nroog Npanpiloos uas zoo nkauj tshaj plaws tej nroog huv tibsi, yog lub nroog uas muaj cov neeg khavtheeb. Tiamsis kuv uas yog tus TSWV, kuv yuav hlawv lub nroog Npanpiloos povtseg ib yam li kuv twb hlawv lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas lawm! 20Yuav tsis muaj neeg mus nyob rau hauv ntxiv lawm. Cov neeg Alav los yuav tsis mus teeb lawv tej tsevntaub, thiab tej neeg yug yaj los twb tsis cab lawv tej yaj mus noj zaub rau hauv lawm thiab. 21Lub nroog ntawd yuav ua qhov chaw rau tej tsiaj tom tiaj suabpuam los nyob, thiab ua chaw rau plas los ua zes. Yuav ua qhov chaw rau noog ntxhuav nyob, sai yuav los nyob thiab tsuj kom puastsuaj tas. 22Tej chaw tsomfaj thiab tej loog yuav ua chaw rau hma liab thiab hma ntsuab nqov ntuj. Npanpiloos lub sijhawm twb los yuav txog! Nws lub caij twb yuav dhau.”