56

Kev Cawm Dim Muaj Rau Txhua Haivneeg

1Vajtswv hais rau nws haivneeg hais tias, “Cia li coj ncaj thiab ua qhov tseeb, tshuav tsis ntev lawm kuv yuav los cawm nej. 2Kuv yuav foom koob hmoov rau cov uas coj thiab hwm hnub Xanpataus. Kuv yuav foom koob hmoov rau txhua tus uas tsis ua kev phem kev qias.”
3Tus neeg txawv tebchaws uas koom tus TSWV haivneeg tsis txhob hais tias, “Tus TSWV yuav tsis kam kuv nrog nws haivneeg pehawm Vajtswv.”
 Tus neeg sam tsis txhob yws hais tias, “Kuv tsuas zoo li tus ntoo qhuav lawm xwb.”
4Tus TSWV hais rau tus neeg sam hais tias, “Yog koj hwm kuv hnub Xanpataus, ua haum kuv siab, thiab coj ncaj raws li kuv txoj kevcai, 5mas kuv yuav pub koj muaj npe nyob rau hauv kuv lub Tuamtsev thiab ntawm kuv haivneeg. Qhov uas koj lub npe yuav tsis raug rho tawm mus ibtxhis, yuav zoo dua koj muaj tub thiab muaj ntxhais coob.”
6Thiab tus TSWV hais rau cov neeg txawv tebchaws uas los zwm ua nws haivneeg hais tias uas hlub nws thiab tu nws, hwm nws hnub Xanpataus, thiab coj raws li nws txojlus cog tseg hais tias, 7“Kuv yuav coj lawv mus nyob hauv Xi-oos uas yog kuv lub roob dawbhuv, kom lawv muaj kev zoo siab nyob hauv kuv lub tsev uas yog qhov chaw pehawm kuv, kuv yuav txais lawv tej khoom uas muab fij rau saum lub thaj. Kuv lub Tuamtsev yuav hu ua txhua haivneeg qhov chaw thov Vajtswv.”
8Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tau coj nws haivneeg Yixalayees uas raug luag ntes mus lawm rov qab los thiab coglus hais tias nws tseem yuav coj lwm haivneeg los koom nrog lawv thiab.

Yixalayees Cov Thawjcoj Raug Txim

9Tus TSWV hais rau cov neeg txawv tebchaws kom lawv los ib yam li tej tsiaj qus los noj nws haivneeg. 10Nws hais tias, “Tagnrho cov thawjcoj uas tsimnyog ceebtoom rau kuv haivneeg qhovmuag dig lawm! Lawv tsis paub ib yam dabtsi li. Lawv zoo li cov dev zov qhovrooj uas tsis txawj tom, lawv tsuas pw ntxeev luj luam thiab ua npau suav nkaus xwb. Yog li cas lawv yuav nyiam tsaug zog ua luaj! 11Cov dev ntawd noj ntau npaum li cas los tsis paub tsau li. Cov tub yug yaj no tsis totaub ib yam dabtsi; lawv nyias taus nyias tig xubntiag mus rau nyias txojkev, thiab lawv nyias tsuas xav kom nyias tau ntau xwb, tsis pub rau leejtwg li. 12Cov neeg quav cawv hais tias, ‘Cia li muab cawv los thiab haus kom ntau npaum li peb haus taus! Tagkis peb tseem yuav haus ntau tshaj hnub no thiab.’ ”