28

Ceebtoom rau Cov Efalayees

1Cov Efalayees yuav raug kev puastsuaj! Cov thawjcoj uas quav cawv lub kausmom yuav poob saum lawv taubhau los ib yam li tej paj ntoos zeeg. Lawv pleev roj tsw qab thiab tsa taubhau siab siab, tiamsis lawv pw ib yam li tus neeg qaug cawv uas twb yuav tuag. 2Saib lauj, tus TSWV npaj tau ib tug uas muaj hwjchim thiab muaj zog heev tuaj tawmtsam lawv; nws yuav tuaj ib yam li ib nthwv cua daj cua dub uas nrog lawg thiab ib yam li ib kob nagxob nagcua ua rau dej huam nphau nphwv los nyab thoob plaws lawv lub tebchaws. 3Cov Efalayees tej thawjcoj uas quav cawv thiab khavtheeb yuav raug muab tsuj ntiag rau hauv xibtaws. 4Cov thawjcoj uas khavtheeb ntawd lub koob meej tabtom yuav ploj mus ib yam li thawj phaum txiv ncuavpias uas xub siav, thiab leejtwg pom los cia li de noj.
5Muaj ib hnub tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua lawv lub kausmom yeeb koob uas muaj meejmom kawg nkaus thiab ci ntsa iab rau nws haivneeg uas seem. 6Nws yuav pub lub siab uas muaj kev ncaj ncees rau tus neeg uas txiav txim thiab txhawb cov tubrog uas zov ntawm roojvag nroog kom muaj lub siab tawv.

Yaxayas Thiab Cov Yudas Cov Cev Vajtswv Lus uas Qaug Cawv

7Cov povthawj thiab cov cev Vajtswv lus puavleej qaug cawv ntog pujpoog. Vim lawv haus cov cawv uas muaj zog heev, lawv thiaj tsis sib haum; lawv ntog pujpoog tsis meejpem, lawv thiaj tsis totaub tej yogtoog uas Vajtswv qhia thiab tsis paub tu tej plaub ntug uas luag coj tuaj rau lawv hais. 8Lawv tej rooj lo ntuav qias neeg ntsuav tsis muaj ib qho uas yuav huv siab hlo li.
9Lawv yws kuv kawg li. Lawv hais tias, “Nws yuav qhia tej kev txawj ntse rau leejtwg? Thiab nws yuav piav nws tej lus rau leejtwg? Nws qhia rau cov menyuam uas nyuam qhuav tso mis tseg los? 10Nws ua tib zoo qhia rau peb kawg li, nws qhia ib los rau ib los, ib kab rau ib kab thiab ib zaj rau ib zaj.”
11Yog nej tsis mloog kuv lus, ces Vajtswv yuav txib lwm haivneeg uas hais lus txawv tuaj qhia nej. 12Tus TSWV caw kom nej sawvdaws cia li so thiab nyob tso siab plhuav, tiamsis nej tsis mloog nws lus li. 13Twb yog vim li no, tus TSWV thiaj li qhia nej ib los rau ib los, ib kab rau ib kab thiab ib zaj rau ib zaj. Nej thiaj dawm txhua kauj ruam; thiab nej yuav mag nta npuj, raug mob thiab raug ntes coj mus kaw.

Lub Pobzeb Rau Lub Nroog Xi-oos

14Nej cov thawjcoj khavtheeb uas kav cov pejxeem hauv lub nroog Yeluxalees, nej cia li mloog tus TSWV hais. 15Rau qhov nej hais tias, “Peb tau coglus nrog kev tuag thiab tubtuag teb lawm. Mas peb tso siab hais tias thaum kev puastsuaj los peb yuav tsis tuag; vim peb vamkhom tej lus dag ntawd tsomkwm peb.” 16Twb yog vim li ntawd tus TSWV uas kav ib puas tsav yam thiaj hais tias, “Kuv muab ib lub pobzeb uas twb sim thiab tawv heev uas yog tus cag cog ruaj khov los tiag lub nroog Xi-oos: ‘Yog leejtwg ntseeg nws, tus ntawd yuav tsis raug kev ntxhov siab.’ 17Kuv yuav muab kev ncaj ncees ua txoj hlua ntsuas qhov ntev thiab muab kev tseeb ua lub thauj ntsuas qhov ntseg.”
 Lawg yuav los ntaus tej kev dag uas nej vamkhom thiab dej yuav kuav nej tej chaw cawm siav kom puastsuaj.
18Tej lus uas nej tau cog nrog kev tuag yuav raug muab rhuav mus, thiab tej lus uas nej pom zoo nrog tubtuag teb yuav muab tso povtseg; thaum kev puastsuaj los nej thiaj li yuav kovyeej. 19Txhua zaus uas kev puastsuaj yuav los coj nej mus; nws yuav los ib tagkis rau dhau ib tagkis, ib hnub dhau rau ib hnub thiab ib hmo dhau rau ib hmos. Txhua zaj lus uas Vajtswv hais yuav coj kev ntshai los ntxiv xwb. 20Koj zoo ib yam li tus neeg nyob hauv zaj pajlug uas hais tias nws pw lub txaj luv uas tsis txaus xyab taw, thiab vov daim pam nqaim uas npog tsis tas lub cev. 21Tus TSWV yuav sawv saum lub Roob Pelaxees thiab hauv lub hav Nkinpe-oos ua nws tes haujlwm, yog tes haujlwm uas sawvdaws tsis tau pom dua. Nws yuav ua kom nws tes haujlwm tiav, yog tes haujlwm uas txawv kawg li.
22Tsis txhob saib tsis taus kuv tej lus ceebtoom, nyob tsam txoj saw hlau hajyam yuav khi nej ruaj. Kuv twb hnov tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txiav txim siab yuav muab lub tebchaws ua kom puastsuaj lawm.

Vajtswv Lub Tswvyim

23Tig pobntseg mloog lub suab uas kuv hais; ua tib zoo mloog tej lus uas kuv qhia. 24Tus neeg uas laij teb tseb nplej, nws niaj hnub mus laij li xwb los? Nws niaj hnub mus laij thiab haiv kom tej av ntxheev xwb los? 25Thaum nws mus pheej cov av tiaj lawm, nws txawm tseb noob zaub txhwb qaib thiab zaub txhwb nyug rau. Nws cog nplej ua tej kab thiab cog pobkws rau tej thaj uas cia cog pobkws, thiab muab lwm yam noob mus tseb rau ntawm nws tej ntug teb. 26Nws yeej paub ua nws yam haujlwm, rau qhov Vajtswv qhia rau nws.
27Nws tsis muab tus qws ntaus nplej los ntaus noob zaub txhwb nyug lossis nws tsis thawb tsheb mus luam noob zaub txhwb qaib; tiamsis nws muab tus pas sib sib ntaus noob zaub txhwb qaib thiab noob zaub txhwb nyug xwb. 28Yuav tsum muab nplej zom ua hmoov puab ncuav; tsis yog nws niaj hnub tsoov nplej mus ibtxhis li. Txawm yog nws cab nees luag tsheb mus tsuj nplej los nees yeej tsis tsuj tej txhuv kom ntsoog li. 29Tej tswvyim ntawd puavleej yog los ntawm tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus los xwb. Nws yog tus tuavxam uas zoo heev thiab muaj tswvyim kawg nkaus li.