17

Vajtswv Yuav Rau Txim Rau Cov Xilias Thiab Cov Yixalayees

1Tus TSWV hais tias, “Damaxes yuav tsis tau ua ib lub nroog ntxiv lawm; nws yuav puastsuaj tas ua ib pawg. 2Cov Xilias tej nroog yuav ua suabpuam mus ibtxhis. Tej nroog ntawd yuav ua tshav zaub rau yaj thiab nyuj noj, thiab tsis muaj leejtwg yuav raws tau tej tsiaj ntawd tawm khiav. 3Cov Yixalayees tej chaw fajxwm uas txhim pobzeb zoo heev yuav pob puas tas, thiab lub nroog Damaxes yuav poob hwjchim. Cov Xilias los yuav poob ntsejmuag ib yam li cov Yixalayees. Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv hais tej lus no ntag.”

Cov Yixalayees Zoo Li Tsob Txiv Ntoo Roj

4Tus TSWV hais tias, “Hnub ntawd, yuav muab cov Yixalayees lub hwjchim txo kom nqis, thiab kev pluag yuav los hloov kev npluanuj. 5Cov Yixalayees lub tebchaws yuav zoo nkaus li thaj teb uas twb hlais nplej thiab sau qoobloo tas, zoo li daim teb hauv lub Hav Lefayees thaum uas neeg muab tej qoobloo sau tas lawm. 6Cov Yixalayees tshuav qee leej thiaj dim xwb, lawv yuav zoo ib yam li tsob txiv ntoo roj uas luag muab tej txiv de tas tshuav ob peb lub txiv nyob puag saum ntsis lossis seem lub puav txiv nyob rau hauv tej ceg uas qis xwb. Kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, kuv hais tej lus no ntag.”
7Hnub ntawd tej neeg yuav tig rov los cuag tus uas Tsim lawv kom pab lawv; nws yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv. 8Lawv yuav tsis mob siab rau tej thaj uas lawv txua tau ntawm lawv tes lossis tsis cia siab rau tej uas lawv txhais tes txua, tsis hais tej mlom pojniam Aselas thiab tej thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab hlo li.
9Hnub ntawd tej nroog uas muaj ntsa yeej thaiv yuav puastsuaj thiab ua suabpuam tas ib yam li cov Hivis thiab cov Amaules uas khiav cov Yixalayees thiab muab lawv tej nroog tso tseg ntag.
10Cov Yixalayees, nej muab Vajtswv tus uas yog nej tus cawmseej thiab tus tiv thaiv nej ib yam li phab zeb tso tseg lawm. Nej tau mus xov tej vaj tseemceeb kom tau chaw pehawm cov neeg txawv tebchaws tej vajtswv. 11Txawm yog tej noob ntawd tuaj kaus mos nyoos thiab tawg paj kiag tagkis sawv ntxov uas nej cog ntawd los nej yuav tsis tau sau li. Hnub ntawd tsuas muaj kev txomnyem thiab kev mob kev nkeeg nkaus xwb.

Cov Haivneeg uas ua Yeebncuab Swb Lawm

12Ntau haivneeg tej suab quaj nrov ntsoog qees cuag li dej hiavtxwv ntas; cov neeg tej suab quaj suab qw nrov ntsoog qees cuag li dej ntsawj. 13Ntau haivneeg sawv los ua suab nrov ntsoog qees cuag li dej ntas, tiamsis Vajtswv cem lawv thiab ntiab lawv khiav mus deb kawg li lawm; nws muab lawv raws khiav ib yam li cua ntsawj tej hmoov av saum roob thiab ib yam li khaub zeeg cua ntsawj tej quavnyab ya ri niab. 14Thaum tsaus ntuj lawv mus tsim kev kub ntxhov, tiamsis thaum kaj ntug tsis muaj lawv lawm. Tej ntawd yog nqis zog rau txhua tus uas tuaj huab peb lub tebchaws.