36

Sen^naa^ke^lipv Oix Caangv Bieqc Ye^lu^saa^lem

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 18:13-37; 2 Zunh Doic Douh 32:1-19)

1He^se^ki^yaa zoux hungh ziepc feix hnyangx wuov hnyangx, Atc^si^lie nyei hungh, Sen^naa^ke^lipv, daaih mborqv Yu^ndaa maaih zingh laatc wuonv nyei yietc zungv zingh yaac caangv duqv mi'aqv. 2Atc^si^lie nyei hungh paaiv dauh ninh nyei domh baeng-bieiv caux jienv baeng-guanh camv nyei yiem Laakitv mingh taux Ye^lu^saa^lem, He^se^ki^yaa Hungh wuov. Mingh taux wuov zanc, ninh mbuo dingh jienv yiem Wuov Jiex Bung nyei Wuom-Domh nyei zuonx, mingh Nyomc Ndie nyei Ciangv wuov diuh jauv. 3Maaih goux hungh dinc nyei domh jien, Hin^ki^yaa nyei dorn, E^li^yaa^kim, caux Sepv^naa sou-biuv, caux Aasaapc nyei dorn, fiev sou-daan wuov dauh Yo^aa, cuotv mingh buangh ninh.
4Maaih dauh wuov deix domh baeng-bieiv gorngv mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc mbuox He^se^ki^yaa,
“ ‘Domh ziuh hungh, se Atc^si^lie nyei hungh, hnangv naaiv nor gorngv, “Meih kaux haaix nyungc?
5Meih hnamv daaih gorngv kungx-waac hnangv meih haih maaih za'eix, maaih qaqv mborqv jaax fai? Meih kaux haaix dauh cingx daaih ngaengc yie? 6Mangc maah! Meih kaux I^yipv se hnangv kaux luoqc diqc guaengv-mbaaix zoux biaav-mbiaac yangh jauv nor, haih baqv zuqc buoz mun. I^yipv nyei Faalo Hungh yaac hnangv naaiv nor zoux bun yietc zungv bangc ninh nyei mienh. 7Se gorngv meih mbuox yie, ‘Yie mbuo kaux Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh,’ He^se^ki^yaa caeqv guangc wuov deix yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx caux ziec-dorngh se naaiv dauh Tin-Hungh nyei maiv zeiz? He^se^ki^yaa corc gorngv mbuox Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem nyei mienh, ‘Meih mbuo oix zuqc yiem naaiv norm ziec-dorngh ziec.’+”
8“ ‘Ih zanc meih caux yie nyei ziouv, Atc^si^lie nyei hungh, ndouv gaax. Se gorngv meih lorz duqv mienh gaux geh nor, yie bun i cin dauh maaz meih. 9Se gorngv meih kaux I^yipv nyei mborqv jaax maaz-cie caux geh maaz baeng, meih fungc haih mborqv duqv hingh yie nyei ziouv nyei yietc dauh gauh faix jiex nyei baeng-bieiv? 10Maiv daan mbuoqc naaiv. Yie daaih mborqv baaic naaiv norm deic-bung se maiv maaih Ziouv caux yie daaih fai? Ziouv ganh gorngv mbuox yie cuotv mingh mietc naaiv norm deic-bung maah!’+”
11E^li^yaa^kim caux Sepv^naa caux Yo^aa gorngv mbuox wuov dauh domh baeng-bieiv, “Tov longc Aalam waac caux yie mbuo, meih nyei bou, gorngv waac weic zuqc yie mbuo bieqc hnyouv nyei. Maiv dungx longc Yu^ndaa Mienh nyei waac bun yiem zingh laatc gu'nguaaic nyei baeqc fingx haih muangx haiz.”
12Mv baac wuov dauh baeng-bieiv gorngv, “Yie nyei ziouv paaiv yie daaih, kungx oix yie caux meih nyei ziouv caux meih mbuo ganh gorngv fai? Se liemh zueiz jienv zingh laatc wuov deix oix zuqc caux meih mbuo nyanc ninh mbuo ganh nyei nqaiv, hopv ninh mbuo ganh nyei yiez maiv zeiz?”
13Wuov dauh domh baeng-bieiv ziouc souv jiez daaih longc Yu^ndaa Mienh nyei waac heuc jienv gorngv, “Oix zuqc muangx domh ziuh hungh, se Atc^si^lie nyei hungh, nyei waac maah! 14Hungh diex hnangv naaiv nor gorngv, ‘Maiv dungx muangx He^se^ki^yaa nduov meih mbuo. Ninh maiv haih njoux meih mbuo. 15Maiv dungx muangx He^se^ki^yaa nduov meih mbuo kaux Ziouv. Ninh oix gorngv, “Ziouv ndongc haaix zungv oix njoux yie mbuo. Ninh maiv zorqv naaiv norm zingh jiu bun yiem Atc^si^lie hungh nyei buoz-ndiev.”+’
16“Maiv dungx muangx He^se^ki^yaa nyei waac. Atc^si^lie nyei hungh gorngv, ‘Cuotv daaih lorz yie maah! Caux yie gorngv horpc. Gorqv-mienh ziouc duqv nyanc gorqv-mienh nyei a'ngunc hmei nyei biouv. Gorqv-mienh duqv nyanc gorqv-mienh nyei ngongh nyorx ndiangx nyei biouv yaac hopv ganh nyei siou wuom-kuotv nyei wuom. 17Zuov yie dorh meih mbuo mingh taux norm deic-bung hnangv meih mbuo ganh nyei deic-bung nor. Se maaih laangh ziqc, maaih siang-a'ngunc diuv nyei deic-bung, maaih njuov, maaih a'ngunc huingx nyei deic-bung.’
18“Oix zuqc mbungh jienv, nziex He^se^ki^yaa gorngv, ‘Ziouv zungv oix njoux yie mbuo,’ wuov deix waac, meih mbuo maiv dungx muangx, weic zuqc ninh kungx nduov meih mbuo hnangv. Maaih haaix norm guoqv nyei haaix dauh zienh njoux jiex ganh nyei guoqv biaux ndutv Atc^si^lie hungh nyei buoz-ndiev? 19Haamatv caux Aanbatc Mungv nyei zienh yiem haaix? Se^faan^waa^im nyei zienh yiem haaix? Ninh mbuo njoux Saa^maa^lie leih ndutv yie nyei buoz-ndiev fai? 20Se gorngv naaiv deix guoqv nyei yietc zungv zienh maiv maaih haaix dauh njoux duqv ninh nyei guoqv biaux ndutv yie nyei buoz-ndiev, wuov nyungc Ziouv fungc haih njoux Ye^lu^saa^lem cuotv yie nyei buoz-ndiev?”
21Mv baac baeqc fingx sekv nzieqc nyei, maiv dau yietc joux, weic zuqc hungh diex hatc ninh mbuo, “Maiv dungx dau ninh.”
22Goux hungh dinc wuov dauh jien Hin^ki^yaa nyei dorn, E^li^yaa^kim, caux Sepv^naa sou-biuv caux Aasaapc nyei dorn, fiev sou-daan wuov dauh Yo^aa, ziouc ⟨betv ganh nyei lui-houx⟩ aengx mingh taux He^se^ki^yaa wuov, yaac dorh wuov dauh domh baeng-bieiv nyei waac mingh gorngv mbuox ninh.