20

Cov Axilias Yuav Yeej Cov Iziv Thiab Cov Sudas

1Xyoo uas Xalenkoos ua vajntxwv kav tebchaws Axilias, nws tau tso ib tug thawj tubrog tuaj tua lub nroog Asedaus thiab txeeb tau lub nroog ntawd. 2Lub sijhawm ntawd tus TSWV hais rau Yaxayas uas yog Amauxes tus tub hais tias, “Koj cia li muab cev ris tsho ntaubmag uas koj hnav thiab muab nkawm khau khiab uas koj rau hle tseg.” Yaxayas thiaj mus kev liabqab thiab tsis rau khau li tus TSWV tau hais rau nws ntawd. 3Thaum luag txeeb tau lub nroog Asedaus lawm, tus TSWV hais tias, “Kuv tus tubtxib Yaxayas mus kev liabqab thiab tsis rau khau tau peb xyoos. Qhov no ua lub cim qhia hais tias yuav muaj tej xwmtxheej los raug lub tebchaws Iziv thiab lub tebchaws Sudas. 4Axilias tus vajntxwv yuav muab cov Iziv thiab cov Sudas uas nws ntes tau ntawd hle ris tsho liabqab coj mus ua neeg poob tebchaws. Cov hluas thiab cov laus yuav mus kev liabqab pobtw liab vog thiab tsis rau khau, ua rau cov Iziv txajmuag kawg li. 5Cov neeg uas cia siab rau cov Sudas thiab khavtheeb rau cov Iziv yuav thim rov qab thiab txajmuag heev. 6Cov neeg uas nyob ntawm ntug hiavtxwv uas npuab lub tebchaws Axilias hais tias, ‘Nej sim saib, cov neeg uas peb cia siab rau thiab cov neeg uas peb mus cuag kom coj peb khiav tawm ntawm cov Axilias tus vajntxwv raug luag ntes lawm! Zaum no peb yuav ua li cas thiaj khiav dim?’ ”