3

Txiav Txim Rau Lub Nroog Yeluxalees thiab Cov Yudas

1Tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, muab txhua yam thiab txhua tus neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab hauv lub tebchaws Yudas uas cov neeg cia siab ntsoov rau tshem huv tibsi mus. Nws tseem muab lawv tej zaub mov thiab lawv tej dej, 2lawv cov neeg muaj zog thiab cov tubrog, cov txiav txim thiab cov povthawj, cov neeg ua khawvkoob thiab cov txwjlaug, 3tus thawj uas saib tsib caug leej tubrog thiab cov thawjcoj uas nrhiav kev vammeej, cov tuavxam tebchaws, thiab txhua tus neeg uas txawj khawvkoob tshem huv tibsi mus. 4Tus TSWV yuav cia lawv cov tub hluas uas tsis tau paubtab ua nom ua tswv kav cov pejxeem. 5Cov pejxeem ib leeg yuav tsimtxom ib leeg. Cov tub hluas yuav tsis hwm tej kev txwjlaug, thiab cov neeg tsis muaj meejmom yuav tsis hwm lawv cov nomtswv.
6Thaum txog lub sijhawm ntawd, ib tug hauv ib xeem yuav hais rau lawv ib tug kwvtij hais tias, “Koj yog tus uas tseem tshuav ris tsho hnav; koj cia li los ua tus coj peb lub sijhawm uas raug kev txomnyem no.”
7Tiamsis nws teb hais tias, “Kuv tsis ua! Kuv tsis kam pab nej. Kuv los tsis muaj ris tsho hnav thiab tsis muaj mov noj ib yam nkaus. Tsis txhob tsa kuv ua tus coj nej.”
8Yog lawm, lub nroog Yeluxalees tabtom raug kev puastsuaj! Cov Yudas ntog tas rau hauv av! Tej lus lawv hais thiab tej haujlwm uas lawv ua los puavleej tawmtsam Vajtswv; lawv tabmeeg tuam mom Vajtswv li ntag. 9Lawv tej kev ua tsis ncaj yuav rov ua povthawj tawmtsam lawv. Lawv tabmeeg ua kev txhaum ib yam li cov neeg Xaudoos ua. Kev puastsuaj los raug lawv, vim lawv lob kev phem los rau lawv.
10Hais rau cov neeg ncaj ncees hais tias lawv yuav muaj kev zoo siab, rau qhov lawv yuav tau txais nqi zog zoo vim tej haujlwm uas lawv ua. 11Tiamsis cov neeg ua phem yuav raug kev puastsuaj; tej uas lawv tau ua rau lwm tus lawm yuav rov los raug lawv.
12Cov neeg qiv nyiaj tsimtxom kuv haivneeg, thiab cov neeg uas txais nyiaj, qee tus tswv nyiaj tug.
 Kuv haivneeg, nej cov thawjcoj, coj nej mus yuam kev lawm. Yog li ntawd, nej thiaj tsis paub mus rau txojkev twg li.

Tus TSWV Txiav Txim Rau Nws Haivneeg

13Tus TSWV yeej npaj rawv hais nws rooj plaub; nws npaj txhij yuav txiav txim rau nws haivneeg. 14Tus TSWV coj nws haivneeg cov thawjcoj thiab cov kev txwjlaug tuaj txiav txim. Nws hais li no: “Nej txeeb luag tej vaj txiv hmab, thiab nej mus txeeb cov neeg pluag tej khoom los cia rau hauv nej tej tsev puv nkaus li. 15Nej tsis muaj cai yuam kuv haivneeg thiab tsimtxom cov neeg pluag. Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tej lus no.”

Ceebtoom rau cov Pojniam hauv Yeluxalees

16Tus TSWV hais tias, “Nej saib cov ntxhais uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees, khavtheeb heev! Lawv mus kev tsa ntswg rau saum ntuj. Lawv ob lub qhovmuag saib ntsoov tej kev phem uas lawv xav ua. Lawv tshais ruam mus kev mos nyoos ua rau tej tswb uas lawv coj ntawm lawv kotaw nrov zom zaws. 17Tiamsis kuv yuav rau txim rau lawv, kuv yuav chais lawv tej plaubhau kom dulug thiab cia lawv nyob taubhau dodus, kom lawv txajmuag.”
18Hnub ntawd tus TSWV yuav muab txhua yam uas cov pojniam hauv Yeluxalees pheej khavtheeb: tej saw uas lawv coj ntawm dabtaws, saum taubhau, ntawm cajdab, 19tej kaujtoog uas lawv coj ntawm dabteg, lawv tej phuam pav taubhau, 20tej kausmom, tej txws tshuaj tsw qab uas lawv coj rawv ntawm tej cajnpab thiab tej siv uas sia ntawm duav; 21lawv tej nplhaib uas coj ntawm ntivtes, tej kauj ntswg uas coj ntawm qhovntswg; 22lawv tej tiab ntev uas zoo heev, tej tsho khuam thiab hnab nyiaj; 23lawv tej tsho ntev, tej phuam ntaubmag, tej phuam pav cajdab thiab tej phuam ntev uas lawv ntoo saum taubhau sau huv tibsi coj mus povtseg.
24Lawv xav pleev tshuaj kom tsw qab, tiamsis lawv yuav tsw ntxhiab; lawv xav sia tej siv uas zoo, tiamsis lawv yuav rhais tiab; lawv xav ntsis plaubhau kom zoo nkauj, tiamsis lawv yuav dohau; lawv xav hnav tej tsoos tso uas zoo, tiamsis lawv yuav hnav khaub hlab; lawv tej kev zoo nkauj yuav hloov ua kev txajmuag!
25Cov txivneej hauv nroog yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam, thiab tej tubrog yuav tuag tas rau hauv tshavrog. 26Lub nroog Yeluxalees tej roojvag yuav quaj qw tu siab heev, thiab lub nroog ntawd zoo ib yam li tus pojniam liabqab uas zaum hauv av.