2

Txojkev Thajyeeb uas Nyob Mus Ibtxhis

(Mikhas 4.1-3)

1Tej lus uas Vajtswv qhia rau Amauxes tus tub Yaxayas kom hais rau cov Yudas thiab lub nroog Yeluxalees:
  2Yav tom ntej no lub roob uas lub
   Tuamtsev nyob rau saud
  yuav siab dua tej hau roob txhua lub
   huv tibsi;
  ntau haivneeg yuav sau nthwv tuaj
   rau saum lub roob ntawd.
  3Ntau haivneeg yuav tuaj thiab
   hais tias,
  “Peb cia li mus saum tus TSWV lub
   roob,
  mus kom txog saum cov Yixalayees
   tus Vajtswv lub Tuamtsev.
  Nws yuav qhia peb tej uas nws xav
   kom peb ua;
  peb yuav taug txojkev uas nws xaiv
   rau peb taug.
  Vajtswv tej lus qhuab qhia tawm
   hauv lub nroog Yeluxalees tuaj;
  thiab nws hais lus hauv Xi-oos tuaj
   rau nws haivneeg.”

  4Nws yuav ua tus txiav txim rau
   txhua haivneeg,
  lawv yuav muab lawv tej ntaj thiab
   riam los ntaus ua khais thiab muab tej hmuv ntaus ua liag.
  Ntau haivneeg yuav tsis ua tsov ua
   rog thiab yuav tsis muaj leejtwg
  npaj cuabyeej sib nkaug sib tua ntxiv li lawm.
  5Yakhauj cov xeebntxwv, nimno peb cia li taug
  txojkev kaj nrig uas tus TSWV twb pub rau peb lawm.

Cov Neeg Khavtheeb Yuav Raug Puastsuaj

  6Vajtswv, koj tau muab koj haivneeg
  uas yog Yakhauj cov xeebntxwv tso
   povtseg lawm!
  Rau qhov lawv lub tebchaws puv
   nkaus cov neeg ua khawvkoob
  uas tuaj sab hnubtuaj tuaj thiab
   tuaj hauv tebchaws Filitees tuaj.
  Lawv xyaum ua raws li cov neeg txawv tebchaws ua.
  7Lawv lub tebchaws muaj nyiaj muaj kub nplua mias,
  thiab lawv tej nyiaj txiag yeej tsis paub tas ib zaug li.
  Lawv lub tebchaws los muaj nees nyob puv nkaus hauv,
  thiab lawv ua tsheb nees tsis paub tso tseg li.
  8Mlom nyob puv nkaus hauv lawv lub tebchaws,
   thiab lawv pe tej uas lawv txhais tes puab.

  9Lawv txhua tus yuav raug txo hwjchim
   thiab poob ntsejmuag.
  Tus TSWV, thov tsis txhob zam txim rau lawv hlo li!

  10Lawv yuav khiav mus nkaum hauv tej qhov tsua
  saum tej roob tsuas lossis khawb qhov nkaum
   kom dim tus TSWV txojkev chim,
  thiab khiav nkaum nws lub hwjchim
   thiab lub tshwjchim uas ci ntsa iab!
  11Hnub ntawd cov neeg khavtheeb
   yuav raug txo hwjchim,
  thiab thaum ntawd cov neeg siab
   phem yuav raug kev puastsuaj.
  Ces Vajtswv tib leeg xwb thiaj yog
   tus zoo tshaj plaws.
  12Hnub ntawd tus TSWV uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus
  yuav muab txhua tus uas muaj hwjchim,
   txhua tus uas khavtheeb,
  thiab cov neeg uas xav ua tus loj txo
   hwjchim kom tas.
  13Nws yuav ua kom cov ntoo ciab pem
   roob Lenpanoos,
  thiab tagnrho cov ntoo qhib hauv
   tebchaws Npasas puastsuaj tas huv tibsi.
  14Nws yuav rhuav tshem tej roob siab
   thiab tej hauv roob kom puastsuaj,
  15rhuav txhua lub chaw tsomfaj,
   thiab tej ntsa yeej uas txhim zeb khov kho;
  16rhuav cov Xapees tej nkoj thiab tej nkoj
   uas zoo nkauj kom tawg tas.
  17Cov neeg khavtheeb yuav raug txo
   kom qis
  thiab muab cov neeg nruj tsiv ua kom puastsuaj.
  Hnub ntawd tus TSWV tib leeg yog tus yuav tau ntsejmuag.
  18Thiab tej mlom yuav ploj mus tas huv tibsi.

  19Tej neeg sawvdaws yuav khiav mus
   nkaum tas
  rau hauv tej qhov tsua saum tej roob
   tsuas
  lossis khawb qhov nkaum kom dim tus TSWV txojkev chim
  thiab khiav nkaum nws lub hwjchim thiab lub tshwjchim
  uas ci ntsa iab, thaum nws nqis los co lub ntiajteb no.
  20Hnub ntawd lawv yuav muab tej nyiaj, tej kub,
  thiab tej mlom uas lawv puab coj
   mus povtseg kom tas huv tibsi,
  thiab tso tseg rau nastsuag thiab
   puav los ua zes rau.
  21Thaum Vajtswv nqis los co lub ntiajteb,
  tej neeg sawvdaws yuav khiav mus nkaum hauv tej qhov av
  thiab qhov tsua saum tej roob tsuas
   kom thiaj khiav dim nws txojkev chim,
  nws lub hwjchim thiab lub tshwjchim uas ci ntsa iab.

  22Tsis txhob tso siab rau cov neeg uas txawj tuag.
   Lawv muaj nqis npaum li cas?