34

Vajtswv yuav Rau Txim Rau Nws cov Yeebncuab

1Txhua haivneeg, cia li txav los kom ze! Sib sau los nyob ua ke thiab tig pobntseg mloog. Tagnrho lub qab ntuj thiab txhua tus uas nyob hauv ntiajteb cia li los ntawm no thiab tig pobntseg mloog. 2Vim tus TSWV chim heev rau txhua haivneeg thiab lawv cov yeebncuab. Nws thiaj rau txim hnyav rau lawv thiab muab lawv cob rau luag tua kom tuag tas huv tibsi. 3Tsis muaj neeg muab lawv faus, tiamsis yuav tso lawv tsw lwj ntxiag rau qhov ntawd; thiab ntshav yuav ntws liab ploog saum tej roob. 4Lub hnub, lub hli thiab tej hnubqub yuav poob tagnrho los rau hauv ntiajteb. Lub ntuj yuav ploj mus ib yam li thooj ntawv uas muab kauv cia, thiab tej hnubqub yuav poob ib yam li tej nplooj txiv hmab lossis tej nplooj txiv ncuavpias.
5Tus TSWV twb npaj nws rab ntaj tseg rau saum ntuj ceebtsheej lawm, nimno nws yuav los tawmtsam cov neeg Edoos uas nws twb teem txim tuag rau lawv lawm. 6Nws rab ntaj yuav lo lawv tej ntshav thiab tej roj ib yam li tej roj thiab tej ntshav yaj ntshav tshis uas muab ua khoom fij. Tus TSWV yuav muab tej khoom fij no coj mus fij rau hauv lub nroog Npauxelas; nws yuav tua kom neeg tuag coob heev rau hauv tebchaws Edoos. 7Tej heev nyujqus yuav ntog pawglug nrog lawv, thiab tej menyuam ntsuag nyuj los ntog nrog cov heev nyuj uas cajdab ntug ntoob. Lawv lub tebchaws yuav cam ntshav liab ploog thiab lawv tej av muaj roj meem mias. 8Vim tus TSWV muab ib hnub los ua pauj, thiab muab ib xyoos los rau txim rau tej uas lub nroog Xi-oos ua tas los lawm.
9Tej dej hauv tebchaws Edoos yuav hloov ua kua rojhmab, thiab av yuav hloov ua leejfaj. Tagnrho lub tebchaws yuav kub hnyiab ib yam li roj hmab. 10Lub tebchaws yuav kub hnyiab tas hnub tas hmo, thiab tej pa yuav ncho mus ibtxhis. Yuav muab lub tebchaws ntawd tso povtseg nyob qhuav nquas cia ib tiam dhau ib tiam, thiab tsis muaj leejtwg yuav kam taug kev mus hla lub tebchaws ntawd li. 11Plas thiab uablag yuav los ua zes nyob hauv lub tebchaws ntawd. Tus TSWV yuav rov muab lub tebchaws ntawd tso povtseg dua ib zaug ntxiv kom nyob qhuav nquas ib yam li thaum tsis tau tsim nws. 12Yuav tsis muaj vajntxwv kav lub tebchaws ntawd lawm, thiab lawv tej thawjcoj los tsis paub qabhau dabtsi. 13Hmab pos thiab ntoo pos yuav tuaj laum puv nkaus hauv tej loog thiab thoob plaws tej ntsa loog, hma thiab plas yuav los nyob hauv tej nroog ntawd. 14Tsiaj qus yuav nyooj zom zaws qhov ntawd tuaj, thiab tej dab yuav sib hu ib tug dhau ib tug. Tus dab hmo ntuj yuav los nrhiav chaw so qhov ntawd. 15Plas yuav los ua zes, nteg qe, puag qe thiab tu lawv tej menyuam. Davnpoj yuav sib sau los nyob qhov ntawd.
16Nrhiav hauv tus TSWV phau ntawv teev tej tsiaj thiab muab nyeem saib hais li cas. Tej tsiaj ntawd tsis muaj ib tug ploj li, thiab tsis muaj ib tug uas yuav tsis muaj nkawm li. Vim tus TSWV tau hais kom muaj li ntawd; thiab nws tus ntsujplig yuav coj lawv los nyob ua ke. 17Tus TSWV yuav muab lub tebchaws faib rau lawv kom nyias muaj nyias tug. Lawv yuav nyob hauv lub tebchaws ntawd ib tiam dhau ib tiam, thiab lub tebchaws yuav yog lawv tug mus ibtxhis.