18

Vajtswv Yuav Rau Txim Rau Cov Sudas

1Tsuas hnov tej suab tis ntxuaj nrov tim tej ntug dej hauv lub tebchaws Sudas uas 2muaj cov nomtswv tsav cov nkoj uas muab tej tauj npaig ua tawm hauv lub tebchaws taug tus dej Niles tuaj. Nej cov neeg xa xov uas khiav ceev heev, nej cia li mus rau hauv lub tebchaws uas muaj cov neeg loj thiab nqaij tawv mos nyoos, mus rau ntawm haivneeg uas nyob deb thiab nyob ze los luag ntshai, thiab mus rau ntawm haivneeg uas muaj hwjchim thiab muaj zog heev uas muaj dej quas lawv lub tebchaws lawm.
3Txhua tus uas nyob hauv ntiajteb no cia li mloog! Tsa qhovmuag saib tus chij uas tsa rau saum hauv roob! Thiab thaum hnov luag tshuab raj tshuab xyu cia li mloog! 4Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Kuv yuav nyob saum ntuj no saib tuaj ib yam li ntsu lwg thaum hmo ntuj lub caij ntuj tsaug uas sau qoobloo thiab ib yam li tshav tuaj ziab thaum nruab hnub. 5Thaum ua ntej sau qoobloo uas tej paj txiv hmab zeeg thiab tej txiv hmab pib siav, yeebncuab yuav tuaj tua cov Sudas yoojyim ib yam li muab riam txiav tej ceg txiv hmab. 6Luag yuav muab lawv cov tubrog uas tuag lawm tso tseg rau tej tsiaj qus thiab noog noj. Lub caij ntuj qhua noog yuav tau noj lawv thiab lub caij ntuj no tej tsiaj yuav tau noj lawv.”
7Thaum txog lub sijhawm ntawd, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav tau txais tej khoom fij uas luag coj tim lub tebchaws uas muaj dej quas nruab nrab tuaj pub rau nws. Haivneeg ntawd yog haivneeg uas muaj zog thiab muaj hwjchim heev. Lawv loj thiab nqaij tawv mos nyoos, tej neeg uas nyob deb thiab nyob ze los puavleej ntshai lawv. Lawv yuav tuaj rau saum Roob Xi-oos, qhov chaw uas pehawm tus TSWV tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.