25

Zaj Nkauj ua Vajtswv Tsaug

  1Tus TSWV, koj yog kuv tus Vajtswv;
  kuv yuav hwm koj thiab qhuas koj lub npe.
  Koj tau ua ntau yam txujci
   tseemceeb tiav tas los lawm;
  koj ua ncaj ua ncees thiab ua tseeb
   raws li koj tau npaj tseg puag thaum ub los lawm.
  2Koj tau ua rau ntau lub nroog puastsuaj tas,
  thiab muab lawv tej chaw fajxwm
   rhuav povtseg huv tibsi.
  Tej loog uas peb cov yeebncuab ua
   tseg rau hauv lub nroog yuav tsis txhim kho
   ntxiv mus tas ibtxhis.
  3Txhua haivneeg uas muaj zog yuav
   qhuas koj;
  Tej nroog uas tej haivneeg limhiam
   nyob yuav ntshai koj.
  4Koj yog lub chaw cawm siav rau cov
   neeg pluag thiab txomnyem,
  thiab cawm lawv dim thaum lub
   sijhawm uas lawv ntsib kev nyuaj siab.
  Koj yog lub tsev rau lawv nraim nagxob nagcua
  thiab yog tus duab ntxoov ntxoo rau lawv nraim tshav.
  Cov neeg limhiam ntaus lawv ib yam
   li cua daj cua dub ntsawj thaum lub caij ntuj no,
  5thiab ib yam li tshav kub heev hauv
   lub tebchaws ntuj qhua teb nkig.
  Tiamsis Vajtswv, koj tau ua rau peb
   tej yeebncuab ploj tas lawm;
  koj ua rau cov neeg limhiam tej suab qw ntsiag tas
  ib yam li tauv huab roos tshav ntuj kub.

Vajtswv Npaj Ib Rooj Mov

6Nyob saum Roob Xi-oos, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav npaj ib rooj mov rau txhua haivneeg hauv ntiajteb noj, yog ib rooj mov uas muaj tej zaub mov thiab tej cawv uas qab heev. 7Thaum nyob saum lub roob nws yuav muab txhua haivneeg tej kev nyuaj siab uas zoo ib yam li tauv huab tshem mus povtseg. 8Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam yuav rhuav txojkev tuag kom puastsuaj mus ibtxhis; nws yuav so txhua tus lub kua muag, thiab nws yuav rhuav qhov uas lub ntiajteb no tsimtxom nws haivneeg. Tus TSWV yog tus hais tej lus no.
9Thaum muaj tej xwmtxheej no lawm, txhua tus neeg yuav hais tias, “Nws yog peb tus Vajtswv! Peb tso siab plhuav rau nws, thiab nws tau cawm peb txojsia. Nws yog tus TSWV! Peb tso siab plhuav rau nws; nimno peb zoo siab thiab xyivfab heev vim nws cawm peb dim lawm.”

Vajtswv Yuav Rau Txim Rau Cov Mau-am

10Tus TSWV yuav tsomkwm lub roob Xi-oos no, tiamsis yuav tsuj cov Mau-am ib yam li tsuj tej quavnyab npleg rau hauv pashawv. 11Lawv tsa tes ib yam li yuav ua luam dej, tiamsis tus TSWV yuav ua kom lawv poob ntsejmuag, thiab lawv tej npab yuav tsaug leeg. 12Nws yuav muab cov Mau-am tej chaw tsomfaj thiab lawv tej ntsayeej uas siab rhuav kom puastsuaj thiab tsoo kom tawg tas xyaw hmoov av.