47

Rau Txim rau Lub Nroog Npanpiloos

  1Tus TSWV hais tias,
  “Npanpiloos tus ntxhais nkaujxwb,
   koj cia li nqis los zaum saum cov hmoov av;
  Npanpiloos tus ntxhais, koj cia li nqis los zaum
   hauv av qhov uas tsis muaj lub zwmtxwv!
  Vim luag yuav tsis hu hais tias koj yog tus nkauj mog
   uas zoo nkauj ntxiv lawm.
  2Muab lub zeb los zom hmoov nplej,
   yaws koj daim ntaub npog ntsejmuag,
   hle koj lub tsho ntev,
  qaws koj daim tiab thiab daws koj
   txhais nrhoob kwm dej mus.
  3Koj yuav nyob liabqab thiab luag
   yuav pom koj qhov chaw txajmuag.
  Kuv yuav ua pauj thiab yuav tsis tseg leejtwg li.”

  4Tus uas txhiv peb dim lub npe hu ua
   tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus;
  nws yog cov Yixalayees tus Vajtswv tus uas dawbhuv.

  5Tus TSWV hais tias,
  “Npanpiloos tus ntxhais, koj cia li
  zaum twjywm thiab mus rau hauv qhov tsaus ntuj nti;
  vim li ntawd luag yuav tsis hu koj ua ntau lub tebchaws
   tus poj vajntxwv ntxiv lawm.
  6Yav tas los kuv chim heev rau kuv haivneeg,
  kuv thiaj rho kuv txoj koob hmoov rov qab lawm.
  Kuv muab lawv cob rau koj tes,
   thiab koj tsis hlub lawv hlo li.
  Txawm yog cov twb laus lawm los koj tseem muab tus quab
  uas hnyav tshaj plaws khuam rau saum lawv xubpwg.
  7Koj hais tias, ‘Kuv yuav tau ua poj vajntxwv mus ibtxhis,’
  vim li ntawd, koj thiaj tsis khaws tej no rau nruab siab
  lossis tsis xav txog hais tias tej no yuav txawj kawg.

  8“Koj tus uas nyiam kev lomzem, koj
   cia li mloog tej lus no;
  koj xav hais tias koj twb dim thiab
   tau nyob kaj siab lug lawm.
  Koj hais tias koj muaj hwjchim loj ib yam li Vajtswv,
  thiab yeej tsis muaj ib tug zoo npaum li koj.
  Koj xav hais tias, koj yuav tsis tau ua pojntsuam
  lossis tau kev txomnyem uas koj tej menyuam
   tuag tso koj tseg.
  9Muaj ib hnub, tso nco xwb ob yam
   xwm no yuav tshwm los raug koj;
  vim koj tej tswvyim phem thiab koj tej khawvkoob,
  koj cov menyuam thiab koj tus txiv
   yuav tuag tso koj tseg.

  10“Koj cia siab ntsoov rau koj tej kev
   phem kev qias nkaus xwb;
  koj hais tias, ‘yeej tsis muaj leejtwg pom kuv hlo li.’
  Koj lub tswvyim thiab tej kev txawj
   ntse twb ua rau koj yuam kev lawm,
  thiab koj xav hauv koj lub siab hais tias,
  ‘Kuv yog Vajtswv ntag, tsis muaj dua lwm tus lawm.’
  11Koj yuav raug kev puastsuaj, thiab
   koj tej khawvkoob yuav pab tsis tau koj.
  Koj yuav raug txojkev piamsij uas koj tsis nco txog,
  yog txojkev piamsij uas koj yeej tsis tau xav txog li.
  12Koj cia siab ntsoov rau koj tej
   khawvkoob thiab koj tej dab neeb
  uas koj ibtxwm coj thaum koj tseem hluas los lawm.
  Tej zaum tej ntawd yuav pab tau koj
   thiab tej zaum yuav ua rau koj cov yeebncuab ntshai.
  13Koj qaug zog tas vim muaj ntau tus nrog koj tuavxam;
  Cia li kom koj cov neeg uas txawm saib hnubqub
   mus sawv tom hauv ntej thiab pab koj;
  lawv yog cov neeg uas kawm txog tej hnubqub,
  lawv muab lub ntuj faib ua tej ntsug thiab qhia koj
  ib hlis dhau ib hlis saib yuav muaj xwm dabtsi los raug koj.

  14“Lawv zoo ib yam li cov quavnyab npleg,
   thiab hluavtaws yuav kub lawv!
  Lawv tsis muaj peevxwm pab kom
   lawv dim ntawm cov nplaim taws ntawd li.
  Tsis yog cov hluavncaig uas txhiab kom sov,
  thiab tsis yog lub cubtawg uas rauv rau lawv nte.
  15Cov neeg uas ua haujlwm rau koj
   yuav ua li no rau koj.
  Lawv yog cov txawj saib hnubqub
   rau koj thaum koj tseem hluas los.
  Lawv yuav ncaim koj thiab nyias mus nyias lawm,
  yuav tsis muaj leejtwg pab kom koj dim li.”