11

Lub Tebchaws Nyob Thajyeeb

1Daviv cajces zoo ib yam li tsob ntoo uas twb muab ntov lawm; tiamsis lub hauvpaus rov hlav dua ib tug ntsuag tshiab. Yog li ntawd, tus vajntxwv tshiab yuav sawv hauv Daviv cov xeebntxwv los.

  2Vajtswv tus ntsujplig yuav pub kom
   nws muaj tswvyim,
  muaj kev txawj ntse thiab paub tswj nws haivneeg.
  Nws yuav paub tus TSWV lub siab
   nyiam thiab hwm tus TSWV,
  3thiab nws nyob kaj siab lug vim nws mloog Vajtswv lus.
  Nws yuav tsis txiav txim raws li nws lub qhovmuag pom
   lossis nws lub pobntseg hnov,
  4nws yuav txiav txim ncaj ncees
   rau cov neeg pluag
  thiab tsa cov neeg uas tsis muaj leejtwg pab txoj cai.
  Nws lo lus zoo li ib rab qws uas ntaus lub ntiajteb no,
  thiab nws tej pa yuav tua cov neeg siab phem.
  5Kev ncaj ncees yuav ua nws txojsiv sia,
  thiab kev ua siab ncaj yuav ua pluaj
   ntaub rau nws pav duav.

  6Hma thiab yaj yuav nyob tau ua ke,
  tsov pomtxwv yuav pw nrog menyuam tshis.
  Menyuam nyuj thiab menyuam tsov
   ntxhuav yuav noj zaub ua ke,
  thiab tej menyuam yaus yuav ua cov
   yug tej tsiaj ntawd.
  7Nyuj thiab dais yuav noj zaub ua ke,
  menyuam nyuj thiab menyuam dais yuav pw ua ke.
  Tsov ntxhuav yuav noj quavnyab ib yam li nyuj noj.
  8Txawm yog tus menyuam yaus uas tseem noj mis
  mus ua si ze ntawm tus nab muaj
   taug lub qhov los tsis ntshai,
  thiab menyuam yaus cev tes kov nab los nab tsis tom.
  9Saum Xi-oos uas yog Vajtswv lub
   Roob dawbhuv
  yuav tsis muaj kev txhawj kev ntshai
   lossis kev phem kev qias.
  Tej neeg thoob ntiajteb yuav paub
   tus TSWV ib yam li dej puv nkaus hiavtxwv.

Cov Neeg uas Raug Ntes Mus Tau Rov Qab Los

10Muaj ib hnub Yexais tus Cag yuav sawv ua ib yam cim tseemceeb rau txhua haivneeg pom; lawv yuav tuaj sib sau rau hauv nws lub nroog thiab hawm nws. 11Hnub ntawd, tus Tswv yuav siv nws lub hwjchim mus coj nws haivneeg uas tseem tshuav nyob pem tebchaws Axilias thiab nyob nram tebchaws Iziv, hauv tebchaws Patalaus, tebchaws Sudas, tebchaws Elames, tebchaws Npanpiloos, tebchaws Hamas thiab tej tebchaws uas nyob raws ntug dej hiavtxwv, thiab tej koog povtxwv hauv hiavtxwv rov los nyob rau hauv lawv lub qub teb qub chaw dua. 12Tus Tswv yuav ua ib yam cim qhia rau txhua haivneeg paub hais tias nws tabtom sau cov Yixalayees thiab cov Yudas uas tau khiav mus nyob ua sab ua sua rau plaub ceg kaum ntuj lawm rov los nyob ua ke dua. 13Cov Yixalayees tej kev khib yuav yaj tas mus, cov Yudas tej yeebncuab yuav raug txiav kom tu; cov Yixalayees yuav tsis khib cov Yudas ntxiv, thiab cov Yudas yuav tsis ua yeebncuab rau cov Yixalayees lawm. 14Lawv yuav sau zog ua ke mus tawmtsam cov Filitees uas nyob sab hnubpoob, thiab lawv ua ke mus huab cov neeg uas nyob sab hnubtuaj. Lawv yuav tua yeej cov Edoos thiab cov Mau-am, thiab cov Amoos yuav mloog lawv lus. 15Tus TSWV yuav ua kom Hiavtxwv Xu-es qhuav thiab tso khaub zeeg cua ntsawj tus Dej Efalates kom nqhuab, tsuas tseg xya ceg dej me xwb kom leejtwg los hla tau. 16Yuav muaj ib txojkev loj hauv tebchaws Axilias rau nws haivneeg Yixalayees taug rov los ib yam li thaum ub lawv cov yawgkoob rov nram tebchaws Iziv los.