62

  1Vim Xi-oos kuv yuav tsis nyob twjywm,
  thiab vim lub nroog Yeluxalees kuv yuav tsis nyob ntsiag to,
  mus txog thaum nws txojkev ncaj ncees ci li
   duab hnub thaum sawv ntxov,
  thiab nws txojkev cawm dim ci li tes tsau thaum tsaus ntuj.
  2Yeluxalees, txhua haivneeg
   yuav pom koj txojkev muaj yeej,
  thiab txhua tus vajntxwv yuav pom koj tau koob meej,
  thiab luag yuav hu koj lub npe
   tshiab uas tus TSWV muab rau koj.
  3Koj yuav yog lub kausmom kub uas zoo nkauj heev
   ntawm tus TSWV txhais tes,
  thiab yog lub kausmom vajntxwv uas nyob ntawm koj
   tus Vajtswv txhais tes.
  4Luag yuav tsis hu koj hais tias,
   “Muab tso povtseg,”
  thiab tsis muab koj lub tebchaws tso
   tseg nyob qhuav nquas cia;
  luag yuav hu koj hais tias, “Kuv
   txojkev zoo siab nyob hauv nws,”
  thiab yuav hu koj lub tebchaws hais
   tias, “Sib yuav zoo siab,”
  vim tus TSWV txojkev zoo siab nyob hauv koj,
  mas koj yuav zoo li leej txiv rau lub tebchaws.
  5Ib tug tub hluas yuav ib tug
   nkaujxwb ua pojniam li cas,
  mas tus uas tsim koj yuav yuav koj ib yam li ntawd;
  tus nraug vauv txaus siab rau nws tus pojniam li cas,
  mas koj tus Vajtswv txaus siab rau koj ib yam li ntawd.

  6Yeluxalees, kuv cia cov neeg fajxwm
   nyob saum koj tej ntsayeej,
  tsis hais nruab hnub thiab hmo ntuj,
   lawv hais tsis tseg rau tus TSWV,
  kom nco ntsoov nws tej lus cog tseg
   thiab tsis pub kom tus TSWV tso lawv tseg ib zaug li.
  7Lawv yuav tsis pub tus TSWV mus
  so txog thaum nws txhim kho lub nroog Yeluxalees tiav,
  thiab ua kom tau lub nroog rau txhua haivneeg qhuas.

  8Tus TSWV tau coglus tseg thiab
   yuav ua kom tiav raws li nws hais:
  “Kuv yuav tsis pub mov rau nej coj
   mus yug nej cov yeebncuab ntxiv lawm,
  thiab cov neeg txawv tebchaws yuav
   tsis haus tej cawv txiv hmab
   uas nej ua tau.
  9Tiamsis koj yog tus cog thiab yog tus
   sau tej qoobloo ntawd;
  koj yuav tau noj tej ncuav ntawd
   thiab ua Vajtswv tsaug.
  Koj yog tus npaj thiab sau tej txiv hmab los ua ke;
  koj yuav tau tej txiv hmab ntawd
   thiab tej cawv txiv hmab
  los haus nyob hauv kuv lub tuamtsev.”

  10Cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees,
   nej cia li mus kom dhau plaws cov roojvag,
  rhawv kev rau cov pejxeem sawvdaws taug;
   cia li ncaws txojkev loj,
  khaws tej pobzeb hauv plawv kev povtseg,
   thiab tsa chij rau txhua haivneeg pom.
  11Tus TSWV tshaj tawm rau txhua haivneeg hais tias,
  “Nej cia li qhia rau cov neeg hauv lub
   nroog Yeluxalees hais tias,
  ‘Tsa qhovmuag saib, nej txojkev
   cawm dim twb los lawm lauj!’
  Nws coj nqi zog los rau cov neeg uas
   nws twb cawm dim lawm.”
  12Luag yuav hu nej hais tias,
  “Vajtswv haivneeg uas dawbhuv yog
   haivneeg uas Vajtswv Cawm dim.”
  Luag yuav hu lub nroog Yeluxalees hais tias,
   “Lub Nroog Uas Vajtswv Hlub,”
  thiab “Lub Nroog Uas Vajtswv Tsis Muab Tso Tseg li.”