26

Vajtswv Yuav Pub rau Nws Haivneeg Muaj Yeej

1Hnub ntawd yuav hu zaj nkauj no nyob hauv tebchaws Yudas:
  Peb muaj ib lub nroog ruaj khov heev;
  Vajtswv yog tus ntsayeej uas thaiv lub nroog
   kom muaj txojkev cawm dim.
  2Cia li qhib tej roojvag nroog
   tso haivneeg ncaj ncees
  uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam
  mus nyob hauv lub tebchaws ntawd.
  3Tus TSWV, koj muab txojkev kaj
   siab uas zoo kawg nkaus
  rau cov neeg uas muab siab npuab koj,
   vim lawv tso siab pluav rau koj.
  4Cia siab rau tus TSWV;
  nws yuav ua phab pobzeb tiv thaiv peb mus ibtxhis.
  5Nws txo kom cov neeg khavtheeb
   poob hwjchim;
  nws muab cov neeg uas muaj zog lub
   nroog rhuav kom puastsuaj,
  thiab muab tej ntsayeej tsoo kom vau
   tas rau hauv av.
  6Nimno cov neeg txomnyem
  thiab cov neeg pluag yuav muab lub
   nroog ntawd tsuj nthi rau hauv lawv xibtaws.

  7Tus TSWV, koj ua txojkev du heev
   rau cov neeg ncaj ncees taug;
   txojkev uas lawv taug tiaj heev.
  8Peb yeej coj rawv koj txoj kevcai,
   thiab peb tos rawv koj ib leeg xwb;
  peb nco ntsoov koj lub npe rau nruab
   siab.
  9Hmo ntuj kuv lub siab xav ntsoov txog koj;
  nruab hnub kuv lub siab xyivfab hlo nrhiav koj.
  Thaum koj txiav txim rau neeg ntiajteb,
   lawv yuav paub koj txojkev ncaj ncees.
  10Txawm yog koj ua zoo npaum twg
   rau cov neeg siab phem
  los lawv yeej tsis paub txojkev ncaj
   ncees hlo li.
  Txawm yog lawv nyob hauv lub tebchaws
   uas muaj kev ncaj ncees no
  los lawv tseem pheej ua kev txhaum tsis tseg
  thiab tsis lees paub koj lub hwjchim
   uas loj kawg nkaus.
  11Tus TSWV, koj yeej tsa tes siab
   kawg, tiamsis lawv tsis pom li.
  Cia lawv pom koj txojkev mob siab rau koj haivneeg,
  thiab cia lawv raug txajmuag.
  Cia cov hluavtaws uas koj npaj tseg
   rau koj cov yeebncuab kub lawv.

  12Tus TSWV, koj pub kev thajyeeb
   rau peb;
  txhua tsav yam uas peb ua tiav lawm,
   twb yog koj pab peb.
  13Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv,
   peb raug lwm tus tswv kav peb,
  tiamsis peb lees paub koj lub npe nkaus xwb.
  14Nimno lawv twb tuag tas thiab tsis
   ciaj sia li lawm.
  Lawv tej ntsujplig yuav tsis sawv,
   vim koj yog tus rau txim
  rau lawv thiab ua kom lawv puastsuaj.
  15Tiamsis tus TSWV, koj tau ua rau
   peb haivneeg huamvam thiab,
  nthuav peb lub tebchaws kom dav,
   koj yuav tau txais koob meej zoo kawg nkaus li.
  16Tus TSWV, koj rau txim rau koj
   haivneeg,
  thiab lawv yuav thov koj thaum lawv
   raug kev nyuaj siab.
  17Tus TSWV, koj ua rau peb quaj ib yam li tus pojniam
  uas quaj thaum nws mob plab yug menyuam.
  18Peb suab menyuam thiab mob plab,
   tiamsis peb yug tsis tau dabtsi.
  Peb coj tsis tau kev cawm dim los rau hauv lub ntiajteb,
  thiab peb muab tsis tau txojsia rau
   neeg los yug hauv ntiajteb no.

  19Peb cov neeg uas tuag lawm yuav rov
   muaj sia dua!
  Lawv tej cev yuav sawv rov qab los muaj sia.
  Cov neeg uas pw hauv tej qhov ntxa
   yuav sawv los hu nkauj zoo siab.
  Yog li ntawd, Vajtswv yuav tsa cov
   neeg uas tuag tau ntev lawm
  sawv los ib yam li lub lwgdej uas ci rau lub ntiajteb
   thaum sawv ntxov.

Txiav Txim Thiab Txhim Kho Tshiab

20Kuv haivneeg, nej cia li khiav rov qab mus rau hauv nej tej tsev thiab kaw qhovrooj rau. Nkaum tos kom Vajtswv txojkev chim dhau tso. 21Tus TSWV nqis saum ntuj uas yog nws qhov chaw nyob los rau txim rau neeg ntiajteb, vim lawv tej kev txhaum. Av yuav tsis nqus cov neeg uas raug luag tua tej ntshav, thiab lub ntiajteb yuav tsis faus cov neeg uas raug luag tua tuag lub cev.