32

Tus Vajntxwv uas Ncaj Ncees

1Nej saib, yuav muaj ib tug vajntxwv kav ncaj ncees, thiab nws cov nomtswv los yuav tswjhwm raws li txojkev ncaj ncees. 2Cov nomtswv ntawd, txhua tus yuav zoo ib yam li lub tsev uas thaiv cua thiab lub chaw nkaum cua daj cua dub. Lawv yuav zoo ib yam li tej dej uas ntws hauv tiaj suabpuam, thiab zoo ib yam li lub tsua uas ntxoov lub tiaj mojsab qhua. 3Cov neeg uas qhovmuag pom kev yuav pom mus li, thiab cov neeg uas pobntseg hnov lus yuav hnov mus li. 4Cov neeg uas ua dog ua dig yuav txawj ntse thiab paub qabhau, thiab cov neeg uas nplaig txhav yuav hais tau lus meej npliag lias. 5Yuav tsis muaj leejtwg xav hais tias neeg ruam yog neeg tsim txiaj lossis hais tias tus neeg siab nkhaus yog neeg ncaj ncees. 6Tus neeg ruam yeej hais tej zaj ruam thiab nws lub siab xav ntsoov ua tej yam phem; nws ua tsis ncaj, hais lus saib tsis taus tus TSWV, nws tsis pub mov rau cov neeg tshaib plab noj thiab nws tsis pub dej rau cov neeg nqhis dej haus. 7Tus neeg siab nkhaus yeej muaj lub siab phem thiab nws ua kev phem nkaus xwb; nws dag noj dag haus thiab tuavhauv txov cov neeg pluag lub neej thiab yuam cov neeg txomnyem txoj cai. 8Tiamsis tus neeg tsim txiaj ua qhov ncaj thiab tuav rawv txoj cai xwb.

Cov Pojniam Hauv Nroog Yeluxalees

9Cov pojniam uas ua neej nyob qhuas ntxhias tsis txob tsis txhawj dabtsi, nej cia li mloog tej lus uas kuv hais! 10Nimno nej noj nyob tsau npo, tiamsis lwm xyoo txog lub caij no nej yuav txomnyem ntsuav vim yuav tsis muaj txiv hmab rau nej de lawm. 11Cov pojniam uas ua neej nyob qhuas ntxhias tsis txob tsis txhawj dabtsi, nimno nej cia li ntshai ua ibce tshee hnyo, cia li hle nej tej tsoos tsho povtseg thiab muab ntaubtsaj los npua. 12Cia li ntaus nej hauv siab thiab tu siab vim nej tej teb uas zoo qoobloo thiab tej vaj txiv hmab uas txi txiv ncw twb puastsuaj tas; 13nroj tsuag thiab hmab pos twb tuaj laum kuv haivneeg tej av lawm; txhua lub tsev uas neeg nyob kaj siab lug, thiab tej nroog uas muaj neeg nyob lomzem xauv npo cia li quaj! 14Txawm yog vajntxwv lub loog los yuav muab tso povtseg thiab lub tuamceeb nroog los yuav ua suabpuam tas. Tej tsev thiab tej chaw fajxwm yuav raug kev puastsuaj mus ibtxhis. Yuav ua qhov chaw rau tej neesluav qus tau kev zoo siab thiab ua tshav zaub rau yaj noj.
15Tiamsis tus TSWV yuav txib nws tus ntsujplig los rau peb dua ib zaug ntxiv. Lub tebchaws uas ua quav poj yuav rov ua lub tebchaws uas av zoo, thiab tej teb yuav zoo qoobloo heev. 16Yuav muaj kev ncaj ncees nyob hauv tiaj suabpuam, thiab muaj kev ua zoo nyob hauv tej teb uas muaj qoobloo nplua mias. 17Thaum ntawd txhua tus yuav ua ncaj ua ncees, yuav muaj kev thajyeeb thiab nyob kaj siab lug mus ibtxhis. 18Kuv haivneeg yuav nyob tso siab lug ntawm qhov chaw uas muaj kev thajyeeb, hauv lub tsev uas nyob kaj siab lug thiab tsis muaj kev ntxhov siab dabtsi. ( 19Txawm yog lawg yuav los ntaus tej havzoov, thiab yuav muab lub nroog tsoo kom puastsuaj tas 20los nej txhua tus cia li zoo siab, vim muaj dej txaus los ywg tej noob qoob uas nej tseb thiab muaj tshav zaub txhua qhov rau nej tej neesluav thiab tej nyuj noj.)