42

Tus TSWV Tus Tubtxib

1Tus TSWV hais tias,
  “Tus no yog kuv tus tubtxib
   uas kuv txhawb nws lub zog;
  nws yog tus uas kuv xaiv tseg, kuv
   txaus siab heev rau nws.
  Kuv muab kuv tus ntsujplig rau nws,
   thiab nws yuav coj kev ncaj ncees
   los rau txhua haivneeg.
  2Nws yuav tsis qw lossis tsa suab quaj
   lossis hais lus nrov hauv tej plawv kev.
  3Tus tauj iab uas twb po lawm nws yuav tsis muab lov,
  lossis lub teeb uas twb yuav tuag nws
   tsis muab tshuab kom tuag.
  Nws yuav coj txojkev ncaj ncees mus
   ibtxhis los rau sawvdaws.
  4Nws yuav tsis tas kev cia siab lossis
   qaug zog hlo li,
  nws yuav rhawv kom muaj kev ncaj
   ncees nyob hauv lub ntiajteb no;
  thiab tej tebchaws uas nyob deb tos ntsoov nws txoj kevcai.”

  5Vajtswv tsim lub ntuj thiab muab
   lub ntuj nthuav khwb rau saud;
  nws tsim lub ntiajteb thiab txhua yam uas nyob hauv;
  nws rau siav thiab rau pa rau txhua
   tus neeg uas nyob hauv lub ntiajteb.
  Thiab nimno tus TSWV uas yog Vajtswv
   hais rau nws tus tubtxib hais tias,
  6“Kuv yog tus TSWV uas tau hu koj
   los thiab muab lub hwjchim rau koj,
  kom neeg pom txojkev ncaj ncees
   uas nyob hauv lub ntiajteb no.
  Kuv yuav muab koj ua lo lus cog tseg
   rau txhua tus neeg;
  kuv yuav muab koj ua lub teeb ci
   mus rau txhua haivneeg.
  7Koj yuav ua rau tej neeg digmuag pom kev,
  thiab yuav tso cov neeg uas raug kaw
   hauv tsev lojcuj uas tsaus ntuj nti tawm los.

  8“Kuv tib leeg xwb thiaj yog tus
   TSWV uas yog koj tus Vajtswv.
  Tsis pub ib tug vajtswv twg muaj feem koom
   kuv lub hwjchim;
  kuv tsis pub tej mlom muaj feem koom kuv lub koob meej.
  9Tej uas kuv hais tseg twb muaj lawm,
  nimno kuv yuav qhia tej yam tshiab rau nej ua ntej
  thaum uas tej ntawd tsis tau tshwm los.”

Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  10Cia li hu ib zaj nkauj tshiab qhuas
  tus TSWV, neeg ntiajteb hu nkauj qhuas nws!
  Nej cov uas tsav nkoj hauv hiavtxwv cia li qhuas nws;
  txhua yam tsiaj uas nyob hauv hiavtxwv, cia li qhuas nws.
  Cov tebchaws uas nyob deb thiab txhua tus neeg
   uas nyob hauv, cia li hu nkauj qhuas nws!
  11Tej tiaj suabpuam thiab tej nroog
   uas nyob hauv cia li qhuas Vajtswv;
  cov neeg uas nyob hauv lub nroog Kedas cia li qhuas nws;
  cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xelas cia li qw zoo siab
   saum tej ncov roob tuaj.
  12Cia lawv txhawb nqa tus TSWV
   lub koob meej,
  thiab cia cov neeg uas nyob tej tebchaws deb qhuas nws.
  13Tus TSWV tawm mus ntaus rog ib
   yam li tus tubrog uas muaj zog heev,
  nws npaj txhij thiab kub siab lug
   mus sib tua hauv tshavrog.
  Nws nthe nqho ntaus rog thiab qw nrov nrov;
  nws qhia nws lub hwjchim rau nws cov yeebncuab pom.

Vajtswv Coglus Pab Nws Haivneeg

  14Vajtswv hais tias,
  “Kuv ua twjywm tau ntev los lawm,
   kuv tsis teb kuv haivneeg.
  Tiamsis nimno twb txog lub sijhawm
   uas kuv pib ua haujlwm lawm;
  kuv qw ib yam li tus pojniam uas tabtom yug menyuam.
  15Kuv yuav rhuav tej hauv roob thiab
   ncov roob kom puastsuaj
  thiab muab tej xyoob ntoo thiab tej
   nroj tsuag ua kom qhuav tas.
  Kuv yuav ua kom tej dej nqhuab ua
   suabpuam
  thiab muab tej pasdej ua kom nqhuab huv tibsi.

  16“Kuv yuav coj kuv haivneeg uas digmuag
   taug txojkev uas lawv ibtxwm tsis tau taug dua.
  Kuv yuav muab lawv txojkev tsaus ntuj hloov ua kev kaj,
  thiab muab tej kev uas tsis xwmyeem
   ncaws kom tiaj rau lawv taug.
  Tej no yog tej uas kuv yuav ua, thiab
   kuv yuav tsis muab tej no tso tseg ib zaug li.
  17Cov neeg uas cia siab rau tej mlom,
   lawv hu tej mlom ntawd hais tias,
  ‘Nej yog peb cov vajtswv,’ lawv yuav
   raug txajmuag thiab poob ntsejmuag.”

Cov Yixalayees Tsis Mloog Vajtswv Lus

  18Tus TSWV hais tias,
  “Nej cov neeg lag ntseg, ua tib zoo
   mloog!
  Nej cov neeg digmuag, ua tib zoo saib kom tseeb!
  19Puas muaj leejtwg digmuag heev tshaj kuv tus tubtxib
  lossis lag ntseg tshaj tus xa xov
   uas kuv txib los?
  20Cov Yixalayees, nej twb pom ntau yam los lawm,
   tiamsis zoo li nej tsis pom li.
  Nej muaj qhov ntsej, tiamsis zoo li nej tsis hnov li.”

  21Tus TSWV yog tus Vajtswv uas
   muaj lub siab kub lug cawm kom neeg dim,
  nws thiaj muab nws tej kevcai thiab
   tej lus qhuab qhia saib
  rau qhov siab, thiab nws xav kom
   nws haivneeg hwm tej kevcai ntawd.
  22Tiamsis nws haivneeg raug luag huab
   thiab luag nyiag;
  lawv raug luag ntes kaw rau hauv tej qhov uas tsaus ntuj nti
  thiab muab lawv zais rau hauv tej tsev lojcuj,
  lawv raug luag huab, luag nyiag tsis
   muaj leejtwg cawm tau lawv;
  lawv raug luag nyiag thiab luag huab
   los tsis muaj leejtwg tuaj hais tias, “Cia li tso lawv.”

  23Nej cov leejtwg yuav tig pobntseg
   mloog zaj no?
  Txij no mus nej puas yuav ua tib zoo
   mloog?
  24Leejtwg muab cov Yixalayees cob
   rau cov neeg uas tuaj huab lawv?
  Twb yog tus TSWV uas peb tau ua
   txhaum rau lawm muab ntag!
  Peb tsis ua peb lub neej raws li nws lub siab nyiam
  lossis tsis mloog tej lus qhuab qhia
   uas nws tau qhia rau peb.
  25Yog li ntawd, nws thiaj tso nws
   txojkev chim los raug peb,
  thiab ua kom peb ntsib kev tsov kev
   rog uas txomnyem ntsuav.
  Nws txojkev chim kub cov Yixalayees
   ib yam li hluavtaws,
  tiamsis peb tsis paub hais tias muaj
   xwm dabtsi thiab peb yeej tsis xeevxwm hlo li.