30

Txhob Cia Siab rau Cov Neeg Iziv

1Tus TSWV hais tias, “Yudas cov thawjcoj raug kev puastsuaj vim lawv ntxeev siab rau kuv. Lawv ua raws li lawv lub tswvyim uas tsis yog kuv muab rau lawv, thiab lawv mus coglus nrog lwm haivneeg tawmtsam kuv, lawv thiaj ua txhaum tsub kev txhaum ntxiv zuj zus.” 2Lawv mus cuag cov Iziv kom pab lawv, tiamsis lawv tsis sablaj rau kuv li. Lawv xav kom cov Iziv pab lawv, yog li ntawd, lawv thiaj tso siab rau cov Iziv tus vajntxwv. 3Tiamsis Falaus txojkev pab yuav ua rau lawv txajmuag, thiab cov Iziv txojkev tiv thaiv yuav ua rau lawv poob ntsejmuag. 4Txawm yog lawv cov nomtswv mus txog rau hauv cov Iziv lub nroog Xau-as thiab lub nroog Hanes lawm los 5cov Yudas yuav raug kev txajmuag, rau qhov haivneeg ntawd ibtxwm pab tsis tau lawv, haivneeg ntawd yeej pab tsis tau lossis tsis muaj nqis rau lawv li, tiamsis tsuas coj kev txajmuag thiab kev poob ntsejmuag los rau lawv xwb.
6Ntawm no yog cov lus uas Vajtswv hais rau cov tsiaj nram tiaj suabpuam hais tias, “Cov nomtswv taug kev mus hla hauv lub tebchaws uas muaj kev txhawj ntshai, muaj tsov ntxhuav, muaj nab thiab muaj tej zaj uas txawj ya nyob. Lawv muab lawv tej khoom muaj nqis rau lawv tej neesluav thiab ntxhuav thauj mus pub haivneeg uas pab tsis tau lawv. 7Cov Iziv txojkev pab tsis muaj nqis dabtsi li. Yog li ntawd, kuv thiaj tis ib lub npe tshiab rau cov Iziv hu ua ‘Tus Lahaj uas ua tsis tau dabtsi.’ ”

Cov Neeg Uas Tsis Mloog Vajtswv Lus

8Tamsim no koj cia li mus nyob tabmeeg lawv thiab muab sau ua ib phau ntawv khaws tseg, kom yav tom ntej thiaj li muaj ntawv ua povthawj hais txog lawv tej kev txhaum mus ibtxhis li. 9Vim lawv yog cov neeg ntxeev siab rau Vajtswv thiab yog cov neeg dag uas tsis mloog tus TSWV tej lus qhuab qhia. 10Lawv hais kom cov cev Vajtswv lus nyob twjywm. Lawv hais tias, “Tsis txhob qhia tej qhov tseeb rau peb paub. Qhia tej uas peb nyiam rau peb mloog xwb. Cia peb ua raws li peb lub siab nyiam xwb. 11Cia li khiav mus thiab tsis txhob thaiv peb kev. Peb tsis xav hnov nej hais txog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv hlo li.”
12Tiamsis cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv hais tias, “Nej saib tsis taus kuv tej lus qhia, nej tsuas nyiam ua limhiam thiab ntxias dag xwb. 13Nej yog neeg txhaum plaub. Nej zoo li tus ntsa yeej siab siab uas tawg pleb thoob plaws lawm; tib npliag ntshis xwb nej yuav vau tawg tas. 14Nej yuav tawg ua tej daim ib yam li tej laujkaub av; tej txhais uas tawg ntawd tsis muaj ib daig uas yuav zoo khaws los yawm hluavncaig lossis twb tsis zoo ce dej hauv thoob los haus li.”
15Cov Yixalayees tus TSWV Dawbhuv uas kav ib puas tsav yam hais rau sawvdaws hais tias, “Cia li tig rov los so, nej thiaj yuav dim; nyob twjywm thiab cia siab rau kuv, nej thiaj yuav muaj zog.” Tiamsis nej tsis kam ua li ntawd. 16Nej caij nees khiav kom dim nej cov yeebncuab. Nej cia li khiav los mas! Nej xav hais tias nej cov nees khiav ceev heev, tiamsis cov uas raws nej qab tseem ceev tshaj nej lawm thiab! 17Thaum yeebncuab ib tug tubrog tuaj hem nej, txawm yog nej muaj ib txhiab leej los nej yuav cia li khiav, thiab luag tsib tug tubrog tuaj hem nej xwb los nej yuav khiav tagnrho. Nej yuav tsis tshuav ib yam dabtsi seem li, tsuas tshuav tus ncej chij uas txhos rau saum ncov roob xwb. 18Tus TSWV tos ntev loo yuav foom koob hmoov rau nej; yog li ntawd, nws thiaj los hlub nej. Rau qhov tus TSWV yog Vajtswv tus uas ncaj ncees; cov neeg uas tos nws yuav tau txais koob hmoov.

Vajtswv Yuav Foom Koob Hmoov Rau Nws Haivneeg

19Nej cov uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees yuav tsis quaj ib zaug ntxiv li lawm. Tus TSWV yog tus uas muaj kev hlub, thaum nej thov nws pab, nws yuav teb nej tej lus thov. 20Tus TSWV yuav muab lub ncuav uas yog txojkev txomnyem los rau nej noj thiab cov dej uas yog kev nyuaj siab los rau nej haus, txawm li ntawd los nej tus Xibhwb yuav tsis khiav nkaum nej li lawm; nej lub qhovmuag yuav pom nws. 21Thaum nej taug kev mus sabxis lossis sablaug, nej yuav hnov nws lub suab hu tom qab tuaj hais tias, “Txojkev tseeb yog txoj no. Cia li taug txoj no ntag.” 22Ces nej yuav muab nej tej mlom uas muab nyiaj nchuav thiab tej mlom uas muab kub vuam, coj mus povtseg ib yam li tej pojniam coj khaub ncaws daim ntaub, thiab qw hais tias, “Cia li tawm ntawm kuv mus.” 23Tus TSWV yuav tso nag los ywg nej tej noob qoob uas tseb rau hauv av kom tej qoobloo yuav tuaj hlob mos nyoos, thiab yuav ua rau nej sau tau qoobloo ntau, thiab nej tej tsiaj txhu yuav tau lub tshav zaub uas mos nyoos noj. 24Nej tej nyuj thiab tej neesluav uas laij teb, yuav tau noj tej zaub zoo uas muab duav thiab rawg hlau yawm los rau noj. 25Hnub uas nej txeeb tau nej cov yeebncuab tej chaw fajxwm thiab tua lawv cov neeg tuag tas lawm, thaum ntawd tej kwjdeg saum tej hauv roob thiab tej ncov roob siab yuav muaj dej txhawv ntws ntshiab si los. 26Lub hli yuav ci ib yam li lub hnub, thiab lub hnub yuav ci tshaj li lub hnub ibtxwm ci los lawm xya npaug ntxiv ib yam li muab xya hnub los ua ib zaug ci. Thaum ntawd tus TSWV yuav qhwv thiab kho nws haivneeg tej qhov txhab uas nws tso los raug lawv.

Vajtswv Yuav Rau Txim Rau Cov Axilias

27Saib lauj! Yuav pom tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab puag tim qab ntuj kawg tuaj. Nplaim taws thiab pa taws yog nws txojkev chim. Nws tej lus kub ib yam li nplaim hluavtaws. 28Nws tso ib nthwv cua ntsawj ua nws ntej ib yam li dej tshoob txhua yam mus. Nthwv cua ntawd ua rau ntau haivneeg raug kev puastsuaj, thiab muab khawb hlau los khawm cov neeg ntawd puabtsaig coj lawv mus kom yuam kev. 29Tiamsis nej cov uas yog Vajtswv haivneeg, nej yuav zoo siab thiab hu nkauj li hmo uas nej ua kevcai noj rooj mov dawbhuv. Nej yuav zoo siab ib yam li cov neeg uas tshuab raj tshuab xyu mus rau saum tus TSWV lub Roob uas yog cov Yixalayees lub Pobzeb.
30Tus TSWV yuav cia sawvdaws hnov nws lub suab uas muaj hwjchim thiab pom nws txojkev chim uas loj kawg nkaus. Qhov ntawd yuav muaj nplaim taws, huab dub, lawg pobzeb thiab nagxob nagcua tsaus nti nrov nroo ntws los. 31Thaum lawv hnov tus TSWV lub suab thiab nws muab nws rab qws ntaus lawv, cov Axilias yuav ntshai heev. 32Txhua qhov uas tus TSWV muab rab nplawm uas yog txojkev rau txim los nplawm lawv, mas yuav muaj suab raj suab xyu thiab suab nkauj nogncas nrov ntsoog qees. Vajtswv yuav tua cov Axilias hauv tshavrog kom puastsuaj tas. 33Lub cubtawg cig ntsaj thuav uas twb npaj tseg yuav hlawv tus huabtais uas kav tebchaws Axilias ntawd tob thiab dav heev, thiab muab taws los teeb puv nkaus rau. Tus TSWV yuav tshuab nplaim taws leejfaj mus kub cov taws kom cig.