60

Si^on Nqa'haav Hingv Oix Duqv Nyei Njang-Laangc

  1“Jiez daaih, ziux jienv njang,
   weic zuqc meih nyei njang taux aqv.
   Ziouv nyei njang-laangc cuotv daaih ziux jienv meih.
  2Mangc maah! Hmuangx oix gomv buangv lungh ndiev,
   mapv maengh nyei hmuangx gomv maanc fingx.
  Mv baac Ziouv oix ziux jienv meih,
  mienh ziouc buatc ninh nyei njang-laangc yiem meih gu'nguaaic.
  3Maanc guoqv mienh oix daaih lorz meih nyei njang,
   hungh diex oix daaih lorz meih lungh ndorm nziouv nyei njang.
  4“Cau meih nyei hmien mangc biei bung,
   buatc meih nyei baeqc fingx yietc zungv gapv zunv daaih meih naaiv.
  Meih nyei dorn mbuo yiem go nyei dorngx nzuonx,
   meih nyei sieqv yaac hnangv fu'jueiv nor, duqv hlorpv jienv daaih.
  5Wuov zanc meih mangc buatc ziouc a'hneiv haic,
   njien-youh gau, mba'nziu mbokc mbokc nyei,
  weic zuqc koiv bungx-zuoqc nyei huox huin daaih lorz meih,
   maanc guoqv nyei zinh zoih yaac oix daaih guei meih.
  6Lorh torh guanh, liemh Mi^ndien caux E^faa daaih nyei lorh torh lunx,
   oix buangv meih nyei deic-bung.
  Yiem Qe^mbaa nyei zuangx mienh oix daaih,
   yaac dorh jiem caux faan^gen^sen daaih
   zunh gorngv ceng Ziouv nyei waac.’
  7Ke^ndaa nyei yietc zungv ba'gi yungh guanh oix gapv zunv meih naaiv.
   Ne^mbaa^yotv nyei ba'gi yungh gouv oix fu-sux meih.
  Ninh mbuo oix faaux yie nyei ziec-dorngh,
   benx yie a'hneiv zipv fongc horc ziec nyei ga'naaiv.
  Yie oix bun yie nyei biauv
   gauh njang-laangc jiex zinh ndaangc.
  8“Ndaix daaih hnangv mbuonx
   yaac hnangv baeqc gopv nzuonx ninh nyei lauz naaiv deix se haaix dauh?
  9Zuangx koiv-nzou zungv zuov jienv yie,
   Taansitv nyei nzangv-guanh dorh jauv,
  dorh jienv meih nyei dorn mbuo yiem go nyei dorngx nzuonx,
   aengx dorh jienv ninh mbuo nyei jiem nyaanh daaih,
  weic taaih Ziouv, meih nyei Tin-Hungh nyei mbuox,
   se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh,
   weic zuqc ninh bun meih maaih njang-laangc.
  10“Ganh fingx mienh oix ceix meih nyei zingh laatc.
   Ninh mbuo nyei hungh diex oix fu-sux meih.
  Weic zuqc yie qiex jiez meih ziouc mborqv meih,
   mv baac ih zanc yie korv-lienh meih, ceix en bun meih.
  11Meih nyei zingh gaengh oix zanc-zanc koi nqoi,
   ziangh hnoi ziangh muonz maiv guon,
  weic bun mienh dorh maanc guoqv nyei zinh zoih daaih bun meih,
   liemh ninh mbuo nyei hungh diex yaac yienz jienv daaih.
  12Weic zuqc haaix norm guoqv, haaix fingx mienh
   maiv fu-sux meih, zungv zuqc baaic waaic.
   Wuov deix norm-norm guoqv yaac oix zuqc baaic waaic nzengc.
  13“Le^mbaa^norn gauh longx jiex nyei ndiangx, oix taux meih naaiv,
   buo kuaaiv normh nyei zongh caux i nyungc zongh ndiangx,
  weic zorng yie nyei singx dinc nyei dorngx nzueic,
   yaac bun yie nyei zaux caaiv nyei dorngx maaih njang-laangc.
  14Zeix meih wuov deix mienh nyei zeiv-fun
   oix daaih yiem meih nyei nza'hmien ndoqv njiec.
  Mangc piex meih wuov deix,
   oix gueic njiec meih nyei zaux-hlen baaix.
  Ninh mbuo oix heuc meih zoux Ziouv nyei zingh,
   I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh nyei zingh, ⟨Si^on.⟩
  15“Maiv gunv meih zuqc guangc zuqc nzorng,
   maiv maaih mienh jiex jauv.
  Yie oix bun meih zoux hlo, puix duqv ceng,
   doic jiex doic benx njien-youh nyei dorngx.
  16Maanc guoqv maanc hungh oix goux jienv meih,
   hnangv maa goux ninh nyei fu'jueiv nor.
  Meih ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, dongh meih nyei Njoux Ziouv,
   Zuoqc Meih Wuov Dauh se, Yaakopv nyei Henv Haic nyei Tin-Hungh.
  17Yie oix dorh jiem daaih div dongh siqv,
   dorh nyaanh div hlieqv.
  Yie oix dorh dongh siqv daaih div ndiangx,
   dorh hlieqv div la'bieiv.
  Yie oix longc baengh orn weic zoux meih nyei jien,
   bun zoux horpc nyei jauv gunv meih.
  18Yiem naaiv mingh yiem meih nyei deic-bung
   maiv haiz ciouv nyei, doqc nyei sic.
  Yiem meih nyei gapv-jaaix gu'nyuoz
   yaac maiv haiz baaic waaic baaic huaang nyei jauv.
  Meih ziouc bun meih nyei zingh laatc maaih mbuox heuc “Njoux En,”
   yaac bun meih nyei zingh gaengh
   maaih mbuox heuc “Ceng.”
  19Mba'hnoi maiv aengx zoux meih lungh hnoi zanc nyei njang,
   hlaax-nyutc maiv aengx ziux meih,
  weic zuqc Ziouv oix zoux meih nyei yietc liuz nyei njang,
   meih nyei Tin-Hungh oix benx meih nyei njang-laangc.
  20Meih nyei mba'hnoi maiv muotv,
   meih nyei hlaax maiv aengx faix,
  weic zuqc Ziouv zungv oix zoux
   meih nyei yietc liuz nyei njang,
  meih zuqc nzauh nyiemv nyei hnoi-nyieqc yaac jiex mi'aqv.
  21Meih nyei yietc zungv baeqc fingx ziouc benx kuv mienh.
   Ninh mbuo duqv nzipc deic-bung benx ninh mbuo yietc liuz nyei buonc.
  Ninh mbuo se yie zuangx nyei cunx,
   benx yie nyei buoz zoux nyei gong
   weic biux mengh yie nyei njang-laangc.
  22Gauh zoqc jiex nyei mienh oix benx yietc fingx,
   gauh faix jiex nyei fingx oix benx yietc domh guoqv mienh.
  Yie se Ziouv.
   Taux ziangh hoc yie oix siepv-siepv nyei zoux naaiv deix sic.”