9

Chết vì thờ thần tượng

1Chúa phán lớn tiếng: "Gọi các đao phủ của thành phố, bảo cầm khí giới đến đây!"

2Sáu người xuất hiện từ cửa trên, ở phía bắc, tay cầm vũ khí giết người. Cũng có một người mặc áo vải gai, hông đeo hộp bút mực. Họ vào Đền thờ, đứng bên bàn thờ đồng. 3Vinh quang Chúa Hằng Hữu từ chê-ru-bim chiếu ra và dừng lại nơi ngạch cửa. Chúa gọi người đeo hộp bút mực, 4và bảo: "Đi khắp đường phố Giê-ru-sa-lem, ghi dấu trên trán những người khóc lóc than vãn vì nhìn thấy tội ác chung quanh."

5Tôi nghe Chúa bảo những người khác: "Đi theo sau nó khắp thành phố và giết những người không có dấu trên trán. Đừng tiếc thương gì hết. 6Giết cả kẻ già, người trẻ, đàn bà, con gái, trẻ con, nhưng đừng đụng đến người có ghi dấu. Khởi sự từ Đền thờ." Vậy họ bắt đầu giết các trưởng lão trong phòng trước Đền thờ.

7Chúa lại phán: "Hãy làm ô uế Đền thờ, vất xác chết đầy sân! Đi đi!" Họ đi ra khắp thành phố. 8Khi những người đó đi rồi, tôi ở lại một mình. Tôi sấp mặt xuống đất kêu xin: "Lạy Chúa, cơn giận Chúa sẽ tuyệt diệt tất cả người còn lại của Y-sơ-ra-ên sao?"

9Ngài đáp: "Tội lỗi Y-sơ-ra-ên và Giu-đa thật lớn, toàn xứ đầy dẫy việc giết hại, bất công. Họ nói: 'Chúa đã lìa bỏ xứ, Ngài không nhìn thấy đâu.' 10Vậy, Ta chẳng tiếc, chẳng thương họ, Ta sẽ báo trả mọi việc họ đã làm."

11Lúc ấy, người mặc áo vải gai, đeo hộp bút mực, về phúc trình: "Tôi đã thi hành xong mạng lệnh."