20

Lời quở trách Y-sơ-ra-ên

1Cuối tháng 7, sáu năm sau khi vua Giê-cô-nia bị đày, một vài trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến cầu vấn Chúa Hằng Hữu. Họ ngồi trước mặt tôi, chờ Ngài giải đáp.

2Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: 3“Con loài người! Hãy nói với các lãnh tụ Y-sơ-ra-ên: Chúa Hằng Hữu phán: Sao các ngươi đến cầu vấn Ta? Ta nói quả quyết, Ta sẽ chẳng trả lời đâu. 4Con loài người, con hãy xét xử chúng nó, nói cho chúng biết tội lỗi dân tộc này từ thời tổ phụ đến nay. 5Con bảo họ: Chúa Hằng Hữu phán: Ngày ta chọn Y-sơ-ra-ên, Ta thề cùng dòng dõi nhà Gia-cốp và cho chúng biết Ta trong nước Ai-cập. Ta thề với chúng, Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của chúng, 6Ta hứa đem chúng ra khỏi nước Ai-cập, đưa đến xứ Ta chọn cho, là xứ chảy tràn sữa và mật, tốt nhất trên trân gian."

7“Ta bảo chúng: Hãy vất bỏ lòng ham muốn thần tượng, đừng để thần linh Ai-cập làm ô uế mình, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của chúng. 8Nhưng chúng nó phản nghịch, không chịu nghe Ta, không xa lìa lòng ham mê thần tượng, không từ bỏ thần linh Ai-cập. Ta nghĩ Ta sẽ trút cơn giận Ta lên chúng, thực hiện cơn giận Ta khi chúng còn ở Ai-cập.

9,10Nhưng vì Danh Ta, Ta đã có những hành động để Danh Ta khỏi bị xúc phạm giữa các dân tộc thế gian; Ta đã bày tỏ chính mình Ta cho dân Y-sơ-ra-ên khi đem họ ra khỏi Ai-cập, và đem chúng vào sa- mạc. 11Ta ban cho chúng luật pháp và mạng lịnh Ta để người nào vâng giữ sẽ được sống. 12Ta cũng ban cho chúng ngày Sa-bát (ngày nghỉ cuối tuần) làm dấu hiệu giữa Ta và chúng, nhắc chúng nhớ Ta, Chúa Hằng Hữu, đã thánh hóa chúng. 13Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã phản nghịch Ta trong sa mạc, không vâng giữ luật pháp Ta, khinh bỉ mạng lịnh Ta, là luật lệ đem lại sự sống. Họ còn làm ô uế ngày Sa-bát Ta. Ta nghĩ Ta sẽ trút cơn giận Ta lên họ trong sa mạc để tuyệt diệt họ. 14Nhưng Ta rút tay lại, để bảo vệ Danh Ta khỏi bị xúc phạm giữa các dân tộc đã chứng kiến Ta đem chúng ra khỏi Ai-cập. 15Trong sa mạc Ta đã thề không đưa chúng vào xứ Ta cho chúng, xứ chảy tràn sữa và mật, tốt nhất trên mặt đất. 16Vì chúng chế giễu luật pháp Ta, không vâng giữ mạng lịnh Ta, làm ô uế ngày Sa-bát vì lòng chúng hướng về thần tượng. 17Tuy thế, Ta tha mạng không giết chúng, không tuyệt diệt chúng trong sa mạc."

18“Ta phán với con cháu chúng: đừng noi theo đường lối của ông cha, đừng để thần tượng làm ô uế mình. 19Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi, hãy noi theo luật pháp Ta, vâng giữ mạng lịnh Ta, 20tôn thánh ngày Sa-bát Ta, vì là dấu hiệu giữa Ta với các ngươi, để các ngươi biết Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi. 21Nhưng thế hệ trẻ ấy cũng phản nghịch Ta, không tuân hành luật pháp Ta, không gìn giữ mạng lịnh Ta, là luật lệ đem lại sự sống, mà làm ô uế ngày Sa-bát Ta. Ta nghĩ Ta sẽ trút cơn giận Ta lên chúng trong sa mạc."

22“Nhưng Ta đã rút tay lại, để bảo vệ Danh Ta khỏi bị xúc phạm giữa các dân tộc đã nhìn thấy Ta đưa chúng ra khỏi Ai-cập. 23Nhưng Ta thề với chúng trong sa mạc, Ta sẽ phân tán chúng khắp mọi dân, rải chúng ra khắp các nước, 24vì chúng không tuân hành mạng lịnh Ta, chế giễu luật pháp Ta, xúc phạm ngày Sa-bát, lòng hướng về thần tượng của tổ tiên, 25Ta để chúng bắt chước tục lệ xấu, luật pháp không đem lại sự sống. 26Ta khiến chúng bị ô uế khi dâng lễ vật, thiêu con đầu lòng dâng cho thần linh. Ta làm cho chúng kinh hoàng, để biết Ta là Chúa Hằng Hữu."

27“Vậy, con loài người, hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên, Chúa Hằng Hữu phán: Tổ phụ các ngươi đã xúc phạm, phản nghịch Ta. 28Khi Ta đưa chúng vào đất hứa, chúng dâng lễ vật trên đồi cao, dưới bóng cây rậm. Chúng chọc giận Ta, đốt hương và đổ ra lễ quán. 29Ta hỏi chúng: Chỗ các ngươi đến dâng sinh tế là gì? Vì thế, họ gọi chỗ ấy là 'Nơi dâng sinh tể'.

30“Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên, Chúa Hằng Hữu phán: Các ngươi tự làm ô uế mình theo cách tổ tiên đã làm, và tiếp tục thờ lạy thần linh cách gớm ghiếc sao? 31Khi các ngươi dâng lễ vật và thiêu con mình trong lửa như vẫn còn làm ngày nay, lẽ nào Ta nghe các ngươi cầu vấn, hỡi nhân dân Y-sơ-ra-ên? Ta quả quyết sẽ chẳng giải đáp gì cho các ngươi đâu.

32“Ý nghĩ trong trí các ngươi sẽ không bao giờ thực hiện được. Các ngươi nghĩ: 'chúng ta sẽ giống các dân tộc chung quanh, thờ thần gỗ và đá.'

Lời hứa

33Ta nói quả quyết, với bàn tay mạnh mẽ, với cánh tay đưa ra và giận dữ, Ta sẽ làm Vua các ngươi. 34Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân, họp các ngươi lại từ các nước các ngươi bị phân tán, với bàn tay mạnh, cánh tay dang ra và giận dữ. 35Ta sẽ đưa các ngươi vào sa mạc xét xử,c tại đó Ta sẽ đối mặt xét xử các ngươi. 36Như Ta đã xét xử tổ tiên các ngươi trong sa mạc Ai-cập, Ta cũng sẽ xét xử các ngươi, Chúa Hằng Hữu phán. 37Ta sẽ đếm các ngươi bằng gậy, và chỉ một số ít được trở về. 38Còn những kẻ phản loạn, phạm pháp, Ta sẽ thanh lọc khỏi giữa các ngươi. Ta đem chúng ra khỏi những nước bị lưu đày, nhưng chúng không được vào xứ Y-sơ-ra-ên. Lúc ấy, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.

39“Nhân dân Y-sơ-ra-ên! Chúa Hằng Hữu phán: Nếu không muốn nghe Ta, từ nay về sau, các ngươi cứ đi thờ lạy thần tượng mình nhưng không được làm ô uế danh Ta bằng lễ vật và thần tượng. 40Tại núi thánh Ta, núi cao cùa Y-sơ-ra-ên, toàn dân Y-sơ-ra-ên sẽ thờ phượng Ta. Tại đó Ta sẽ nhìn nhận các ngươi, và đòi các ngươi dâng lễ vật, những phẩm vật chọn lọc và lễ vật thánh. 41Các ngươi sẽ là lễ vật có hương thơm, khi Ta đem các ngươi về từ nơi lưu đày, và Ta được tôn thánh giữa các ngươi trước mắt các dân tộc. 42Khi Ta đem các ngươi về xứ Y-sơ-ra-ên, là xứ Ta thề hứa ban cho tổ tiên các ngươi, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu. 43Tại đó, các ngươi sẽ nhớ lại những tội lỗi mình và ghê tởm chính mình vì những việc ác đã làm. 44Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu khi Ta đối xử với các ngươi vì cớ Danh Ta, chứ không vì các đường lối tội ác và lối sống hư hoại cùa các ngươi, Thượng Đế Toàn năng phán vậy."

45Chúa Hằng Hữu phán với tôi: 46“Con loài người! Hãy nhìn về phương nam, nói tiên tri nghịch cùng phương nam và rừng phương nam. 47Hãy lắng nghe lời Chúa Hằng Hữu: Ta sẽ nổi lửa đốt ngươi, cây tươi cũng như cây khô đều cháy hết. Ngọn lửa sẽ không tắt, mọi phía từ nam chí bắc đều bị đốt cháy. 48Mọi người sẽ thấy Ta, Chúa Hằng Hữu, đã đốt lửa, ngọn lửa sẽ không hề tắt."

49Tôi thưa: Lạy Chúa Hằng Hữu, họ nói về con: "Ông ấy chỉ nói toàn chuyện ngụ ngôn."