36

Nước Y-sơ-ra-ên được tái lập

1“Còn con, con loài người! Hãy nói tiên tri về các núi Y-sơ-ra-ên: Hỡi các đỉnh cao của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu! 2Chúa phán: Vì các kẻ thù địch reo hò rằng: 'A! các đồi núi cổ đó đã bị ta chiếm đoạt!' 3nên con hãy nói tiên tri rang: Chúa phán: Y-sơ-ra-ên bị tàn phá, nghiền nát cả bốn phía, đến nỗi đất nước các con bị các dân tộc khác chiếm cứ, quốc hiệu các con bị chúng chê cười, bêu giếu. 4Vì thế, hỡi các núi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu! Chúa Hằng Hữu phán về các núi đồi, các sông suối, các thung lũng, các nơi đổ nát, các thành phố hoang vu, đã làm mồi và đề tài đàm tiếu cho các dân tộc lân bang. 5Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán: Thật, trong cơn ghen tương phừng phừng, Ta lên án tất cả các dân khác, kể cả dân Ê-đôm, là những người với lòng hớn hở và nham hiểm đã chiếm hữu đất Ta làm của riêng để bóc lột. 6Vì thế, con hãy nói tiên tri về đất nước Y-sơ-ra-ên, hãy bảo các núi đồi, các sông suối, các thung lũng: Chúa Hằng Hữu phán: Kìa, Ta nói trong cơn ghen tương phẫn nộ, vì các con đã bị các dân tộc sỉ nhục. 7Vậy, Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ đưa tay lên đoán phạt và sỉ nhục các nước lân bang của các con.

Dân Y-sơ-ra-ên sẽ hồi hương

8Nhưng hỡi các núi Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ đâm chồi, nứt nhánh và kết trái, kết hạt thật dồi dào cho dân Y-sơ-ra-ên Ta. Dân Ta chẳng bao lâu sẽ trở về quê hương. 9Kìa, Ta phù hộ các ngươi; Ta sẽ đến giúp đỡ các ngươi khi các ngươi cày bừa và gieo giống. 10Ta sẽ tăng gia dân số các ngươi lên thật đông khắp cả đất nước Y-sơ-ra-ên. Các thành phố hoang vắng sẽ được tái thiết và có cư dân đông đảo. 11Các bầy gia súc cũng tăng gia thật nhiều. Hỡi các núi Y-sơ-ra-ên, các ngươi lại đầy dẫy nhà cửa, Ta ban phước lành cho các ngươi còn hơn ngày trước. Lúc ấy, các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu. 12Dân Ta sẽ đi lại trên đất nước mình, chiếm hữu lại đất nước đã bị người ta cưỡng đoạt. Tại đất nước này, không bao giờ còn diễn ra thảm cảnh thiêu sống trẻ con trên bàn thờ tà thần nữa.

13Chúa Hằng Hữu phán: Các dân tộc khác từng chế nhạo các ngươi rằng: 'Y-sơ-ra-ên là đất sát dân!' 14nhưng chúng không còn dám chế nhạo như vậy nữa. Tỷ lệ sinh sản sẽ tăng cao, và tỷ lệ trẻ con chết yểu sẽ hạ xuống rất thấp, Chúa phán vậy. 15Các dân tộc nước ngoài không còn dám chế nhạo vì các ngươi không còn là một dân tộc tội lỗi nữa, Chúa Hằng Hữu phán vậy."

Y-sơ-ra-ên bị hình phạt vì tội thờ thần tượng

16Chúa lại dạy thêm: 17“Con loài người, khi dân Y-sơ-ra-ên còn ở trong đất nước mình, chúng đã làm ô uế đất bởi những việc gian ác, sự thờ phượng của chúng như giẻ rách thối tha. 18Chúng làm cho đất đai ô nhiễm vì tội sát nhân và tội thờ lạy thần tượng, nên Ta đổ cơn phẫn nộ trên chúng. 19Ta đã lưu đày chúng đến nhiều xứ để hình phạt chúng về nếp sống tội ác. 20Nhưng khi chúng tản mác giữa các nước, thì Danh thánh Ta bị phạm thượng vì các dân tộc ấy chế nhạo: 'Bọn này là Dân Chúa mà Chúa không phù hộ!' 21Danh Ta đã bị dân Ta làm nhục khắp thế giới!

Y-sơ-ra-ên được Chúa cho hồi hương

22“Vì thế con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: Chúa Hằng Hữu phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta đem các ngươi về quê hương không phải vì các ngươi xứng đáng, nhưng để bảo vệ Danh thánh Ta mà các ngươi đã làm lu mờ giữa các dân. 23Ta sẽ tôn vinh Danh vĩ đại của Ta, mà các ngươi đã làm nhơ nhuốc. Các dân tộc sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu khi Ta được tôn thánh trong các ngươi trước mắt các dân tộc, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 24Vì Ta sẽ đem các ngươi trở về trong đất Y-sơ-ra-ên.

25“Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ được sạch. Ta sẽ tẩy sạch mọi điều ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. 26Ta cũng sẽ cho các ngươi tấm lòng mới, và sẽ đặt tâm linh mới trong các ngươi. Ta sẽ cất bỏ lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và cho các ngươi lòng bằng thịt. 27Ta sẽ dệt Thần Linh Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ vâng giữ và thi hành mệnh lệnh Ta.

28“Các ngươi sẽ ở trong vùng đất Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm cơ nghiệp. Các ngươi sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Chân Thần của các ngươi. 29Ta sẽ tẩy sạch tội lỗi các ngươi, và chấm dứt nạn đói và nạn mất mùa, 30Ta sẽ cho các ngươi được mùa trái cây và ngũ cốc dư dật đến nỗi các dân tộc lân bang không bao giờ còn chế nhạo các ngươi về nạn đói. 31Lúc ấy, các ngươi sẽ nhớ lại đường lối và việc làm xấu xa gian ác của mình, và tự khinh bỉ mình vì những điều gian ác và ghê tởm mình đã làm.

32Chúa Hằng Hữu tuyên bố: Không phải vì các ngươi mà Ta làm việc đó, các ngươi nên nhận thức rõ ràng. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy xấu hổ thẹn thuồng về nếp sống xấu xa của mình.

33Chúa Hằng Hữu phán: "Trong ngày Ta tẩy sạch tất cả tội ác các ngươi, các thành phố các ngươi sẽ đông dân cư, các nơi điêu tàn sẽ được tái thiết. 34Các vùng đất bỏ hoang sẽ được trồng tỉa, không còn tiêu điều dưới mắt khách qua đường. 35Các du khách sẽ trằm trồ khen ngợi: Miền này trước kia hoang vắng tiêu sơ, mà nay trở thành như vườn Địa đàng! Các thành phố đổ nát, 'hoang tàn, trơ trụi kia này đã có tường lũy bao bọc và đông dân cư. 36Các quốc gia và các dân sót lại quanh các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đấng Hằng Hữu, đã xây lại các thành phố đổ nát, đã trồng tỉa các vùng đất bỏ hoang. Ta, Đấng Hằng Hữu đã hứa thì cũng sẽ hoàn thành.

37,38Chúa Hằng Hữu phán: "Ta sẵn sàng nghe lời dân Ta cầu xin các phước lành ấy. Ta sẽ nhậm lời họ và cho họ điều họ xin. Họ cứ cầu xin đi, Ta sẽ tăng dân số của họ như số các bầy bò, bầy cừu đông đảo dồn về Giê-ru-sa-lem trong các kỳ tế lễ. Các thành phố điêu tàn lại đầy ắp dân cư, và mọi người sẽ biết Ta là Đấng Tự hữu Hằng Hữu."