17

Vua Sê-đê-kia

1Lời Chúa Hằng Hữu phán với tôi: 2“Con loài người hãy kể ngụ ngôn này cho dân Y-sơ-ra-ên. 3Chúa Hằng Hữu phán: Một con chim ó lớn, cánh mạnh lông dài, với bộ lông nhiều sắc bay đến Li-ban ngậm ngọn cây bá hương. 4Nó cắn đứt ngọn cây non cao nhất, đem đến xứ doanh thương, để trong thành phố thương mãi. 5Nó lấy một số hạt giống của đất ngươi, đem trồng nơi đất mầu mỡ. Nó trồng bên dòng nước như trồng cây liễu. 6Cây đâm rể lớn lên, trở thành cây nho thấp nhưng rất rậm rạp, cây mọc hướng về chim ó, cành to mạnh, lá xanh tốt. 7Nhưng có con chim ó lớn khác, cánh mạnh lông dài đến đó, cây nho liền xoay rễ, hướng cành về chim ó này, để chim tưới nước; 8dù cây đã được trồng nơi đất tốt, có nhiều giòng nước, trở thành cây nho tốt, cành lớn, trái nhiều.

9Chúa Hằng Hữu hỏi: Cây nho cứ xanh tốt sao? Chim ó trước không đến bứng rễ, bẻ cành cho nó khô héo sao? Mọi cành lá sẽ chết khô, không cần phải có sức mạnh, hay nhiều người mới bứng rễ nó được. 10Này, cây đã trồng kia có được tươi tốt không? Khi gió đông thổi đến, nó sẽ chết khô tại chỗ đất đã trồng."

11Chúa Hằng Hữu bảo tôi: 12“Con nói với dân phản loạn: các ngươi có biết ý nghĩa chuyện này không? Này vua Ba-by-luân đã đến Giê-ru-sa-lem, bắt vua và các hoàng tử sang Ba-by-luân. 13Vua đã chọn lập một hoàng tử ký thỏa ước, và người đã tuyên thệ. Các thủ lãnh trong nước cũng bị đem đi, 14để cho Y-sơ-ra-ên suy nhược, không sao nổi dậy, tuy có thể tồn tại nếu giữ đúng thỏa ước. 15Nhưng vua Y-sơ-ra-ên đã phản loạn, gửi sứ thần sang Ai-cập cầu viện, xin quân đội và chiến mã. Vua sẽ thành công chăng? Xé bỏ thỏa ước như thế rồi được thịnh vượng sao? 16Không, Ta nói quả quyết, vua Y-sơ-ra-ên sẽ chết tại Ba-by-luân, là nơi vua được tấn phong, chỗ vua ký giao ước rồi phản bội. 17Vua Ai-cập với đạo hùng binh cũng không cứu viện được, khi người Ba-by-luân đào hào đắp lũy, giết hại nhiều người. 18Vì vua Y-sơ-ra-ên đã phản ước bội thề, đã cam kết rồi phá bỏ, nên sẽ không thoát nạn."

19Chúa Hằng Hữu phán: "Ta chắc chắn sẽ hình phạt nó vì đã phản bội lời thề ước với Ta. 20Ta sẽ tung lưới, làm nó mắc vào bẫy, và Ta sẽ đưa nó sang Ba-by-luân, xét xử về việc phản bội Ta. 21Tất cả quân lính tinh nhuệ nó sẽ bị giết bằng gươm, những kẻ còn lại bị phân tán bốn phương. Và ngươi sẽ biết Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán."

22Chúa Hằng Hữu phán: "Chính Ta cũng sẽ ngắt ngọn cây bá hương cao, đem trồng trên đỉnh núi cao. 23Ta trồng nó trên đỉnh núi cao của Y-sơ-ra-ên, nổ sẽ nứt cành, ra trái, trở thành cây bá hương quý báu. Các loài thú tụ họp dưới bóng cây, các loài chim bay đậu trên cành. 24Mọi người sẽ biết Ta, Chúa Hằng Hữu đã hạ cây cao, nâng cây thấp, làm khô cây xanh, và làm tươi tốt cây khô héo. Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán, và sẽ thực hiện."