33

Nhiệm vụ sứ giả Chúa

Chúa Hằng Hữu lại phán bảo tôi:

1,2“Con loài người, nói với dân tộc con: Nếu Ta đưa quân đến đánh một nước, và nhân dân nước ấy chọn một người canh gác, 3khi người thấy đạo quân đến, liền thổi còi báo động nhân dân; 4Người nào nghe tiếng báo động mà không chịu để ý, nếu bị giết, phải chịu trách nhiệm về tính mạng mình. 5Nó đã nghe tiếng còi mà không cảnh giác, đố là lỗi của nó. Nếu nó chịu canh gác, hẳn đã cứu được mạng sống mình. 6Nếu người canh gác thấy đạo quân đến, nhưng không chịu thổi còi báo động để cánh cáo nhân dân. Địch quân đến giết người nào, người ấy chết trong tội lỗi mình, nhưng Ta đòi trách nhiệm tính mạng nó nơi người canh gác."

7“Con loài người! Ta lập con làm ngươi canh gác dân Y-sơ-ra-ên, vậy phải nghe lời Ta để cảnh cáo nhân dân. 8Khi Ta bảo kẻ ác: 'Này, ác nhân, ngươi hẳn phải chết', nhưng con không nói lại lời Ta để cảnh cáo kẻ ác ăn năn. Kẻ ác sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng Ta đòi trách nhiệm tính mạng nó nơi con. 9Ngược lại, nếu con cảnh cáo nhưng kẻ ác không ăn năn, nó sẽ chết trong tội lỗi mình, còn con cứu được tính mạng mình."

10“Này, dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi nói: 'Tội lỗi đè nặng trên chúng tôi, khiến chúng tôi héo hon gầy mòn, làm sao sống nổi?' 11Con bảo họ: 'Như Ta hằng sống, Thượng Đế phán, Ta chẳng vui gì khi kẻ ác chết, nhưng Ta muốn họ ăn năn tội lỗi và sống.' Vậy khá ăn năn tội ác mình, Y-sơ-ra-ên! Tại sao các ngươi muốn chết? 12Con loài người, nói với nhân dân: Việc ngay lành của người công chính không thể cứu nó khi nó phạm tội. Tội lỗi của người gian ác không hủy diệt nó khi nó ăn năn lìa bỏ tội."

13“Ta nói 'người công chính hẳn được sống' nhưng nếu nó phạm tội, nghĩ rằng các việc lành của mình sẽ cứu mình, nhưng chẳng việc lành nào được nhớ cả. Nó sẽ chết vì phạm tội. 14Ta nói 'người ác hẳn phải chết', nhưng nếu nó lìa bỏ tội lỗi, làm việc hợp pháp, hợp lẽ; 15nếu nó trả lại của cầm, hoàn lại của cướp, nếu ăn ngay ở thẳng, không gian tà, nó hẳn sẽ sống, chứ không chết. 16Không một việc ác nào bị nhắc nhở để buộc tội nó cả. Vì nó đã trở về đường ngay nẻo phải, nên sẽ được sống."

17“Nhưng dân tộc con nói: 'Chúa không công bằng', trong khi chính chúng nó bất công. 18Ta quả quyết: Nếu người công chính bỏ đường ngay, làm điều ác, nó sẽ chết. 19Nếu người ác bỏ đường gian làm điều ngay lành, nó sẽ sống. 20Nhưng các ngươi nói: 'Chúa không công bằng.' Y-sơ-ra-ên! Ta xét xử các ngươi mỗi người tùy theo việc mình làm."

21Năm thứ 11, kể từ khi chúng tôi bị lưu đày, cuối tháng 12, một người trốn thoát Giê-ru-sa-lem đến báo tin: 'Kinh đô đã thất thủ.' 22Đêm trước khi người ấy đến, tay Chúa Hằng Hữu đặt trên tôi, Ngài chữa tôi lành. Qua sáng hôm sau, khi người ấy đến, tôi nói được, không còn câm nữa.

23Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi:

24“Con loài người! Những kẻ sống sót trong các thành phố điêu tàn xứ Y-sơ-ra-ôn nói: 'Áp-ra-ham chỉ một mình mà thừa hướng xứ này, còn chúng ta đông đúc, chắc chắn chúng ta sẽ được xứ này làm sản nghiệp.' 25Con bảo chúng nó:Chúa Hằng Hữu phán: 'Các ngươi ăn thịt lẫn với huyết, thờ lạy thần tượng và giết người, các ngươi sẽ hưởng được xứ này sao? 26Các ngươi ưa chém giết nhau, thờ thần tượng ghê tởm, người này ngoại tình với vợ kẻ khác, các ngươi sẽ hưởng được xứ này sao?"

27“Con bảo chúng nó: Chúa Hằng Hữu phán: Như Ta hằng sống, những kẻ ở nơi hoang tàn sẽ bị gươm giết, kẻ sống ngoài đồng sẽ bị thú dữ ăn thịt, người trong chiến lũy, hang động sẽ chết vì bệnh dịch. 28Ta sẽ làm cho xứ này hoang vắng, tiêu điều, niềm tự hào về sức mạnh sẽ cáo chung, núi đồi Y-sơ-ra-ên sẽ hoang vu đến nỗi chẳng còn ái đặt chân. 29Khi Ta làm cho xứ này hoang phế vì tội lỗi chúng nó, chứng nó sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu."

30“Con loài người! Dân tộc con nói với nhau về con bên tường thành trước cửa nhà. Họ bảo nhau: 'Đến nghe ông ấy trình bày lời Chúa.' 31Vậy họ làm ra vẻ chân thành đến ngồi trước mặt con, nghe con nói, nhưng không làm theo. Miộng họ thốt lời yêu mến Chúa, nhưng trong lòng chỉ tìm kiếm tư lợi. 32Họ xem con như kẻ đàn giỏi, hát hay, đang trình diễn bản tình ca. Họ nghe lời con nói mà chẳng chú ý gì.

33Nhưng khi những việc này xảy đến, hẳn sẽ đến, họ sẽ biết rằng đã có tiên tri báo trước rồi."