20

  1Cawv txiv hmab ua kom thuam luag,
   thiab cawv ua kom sib ntaus,
  leejtwg cia cawv coj nws mus yuam kev
   kuj tsis muaj tswvyim.
  2Qhov uas vajntxwv npau taws ceev
   kuj zoo yam nkaus li
   tsov ntxhuav lub suab nyooj,
  tus uas zes kom vajntxwv npau
   kuj yog sev tau nws txojsia.
  3Qhov uas zam dhau ntawm
   kev sib cav sib ceg kuj tau koob meej,
  tiamsis txhua tus neeg ruam
   yeej sib cav sib ceg.
  4Tus tub nkeeg tsis laij liag rau lub caij laij,
   mas txog lub caij hlais nws yuav mus
   nrhiav qoob tiamsis tsis tau dabtsi li.
  5Tej uas neeg xav tseg cia hauv nruab siab
   mas zoo yam nkaus li dej tob,
  tiamsis tus uas thoob tsib to nrog
   thiaj ntaus tau los.
  6Muaj neeg coob khav txog lawv kev sib hlub,
   tiamsis leejtwg nrhiav tau ib tug ncaj
   uas tso siab tau?
  7Tus ncaj ncees uas taug
   txojkev ua ncaj ua ncees,
  mas nws cov tub yuav tau nyob kaj siab lug
   rau yav tom qab.
  8Vajntxwv uas nyob saum lub zwm txwv tu plaub
   nws yeej yuav tsoov txhua yam kev phem
   uas nws pom tawm mus.
  9Leejtwg yuav hais tau tias,
   “Kuv twb ua kuv lub siab dawb siab huv lawm,
   kuv twb dawb huv tsis muaj txim”?
  10Lub thauj teev uas tsis hum txiaj
   thiab lub thoob luj uas tsis hum,
   mas Yawmsaub ntxub ob yam no kawg li.
  11Txawm yog tej menyuam yaus
   los qhov uas nws ua
   kuj qhia lub neej rau luag paub tias
  tej uas nws ua yog dawb huv
   thiab raug cai los tsis yog.
  12Lub qhov ntsej uas hnov lus
   thiab lub qhov muag uas pom kev
   puavleej yog Yawmsaub tsim.
  13Tsis txhob nyiam tsaug zog
   tsam ces koj pluag,
  cia li qheb koj lub qhov muag
   koj thiaj tau noj tsau.
  14Tus uas rho nyiaj yuav kuj hais tias,
   “Tsis zoo, tsis zoo,”
  tiamsis thaum nws coj dhau lawm nws kuj khav.
  15Kub thiab qe zeb hlaws muaj nqes
   mas muaj ntau kawg li,
  tiamsis daim tawv ncauj uas hais lus txawj ntse
   kuj yog lub qe zeb hlaws
   uas tsim txiaj tshaj plaws.
  16Cia li txais lub tsho ntawm tus
   uas muab qhwv lwm tus li nuj nqes,
  thiab cia li khaws tej tiv thawj
   uas nws muab qhwv lwm tus.
  17Tej zaub mov uas dag tau los
   mas noj qab kawg li,
  tiamsis tom qab tsig zeb
   yuav puv nkaus lub qhov ncauj.
  18Tej hom phiaj haujlwm
   yuav tsum yog sablaj dav thiaj tiav,
  mus ntaus rog
   yuav tsum muaj cov txawj ntse qhia.
  19Tus uas cuav zos taug xaiv
   kuj yog thws lub qe rau luag,
  yog li ntawd tsis txhob
   nrog tus ntau ncauj ua ke.
  20Yog leejtwg cem foom nws niam lossis nws txiv,
   nws lub teeb yuav tuag nto tsaus ntuj nti.
  21Tej qub txeeg qub teg uas tau sai thaum ntxov,
   mas thaum kawg kuj ploj tsis tau hmoov.
  22Tsis txhob hais tias,
   “Kuv yuav pauj qhov uas luag ua phem,”
   cia tos Yawmsaub mas nws yuav pab koj.
  23Lub thauj teev uas tsis hum txiaj
   mas Yawmsaub ntxub kawg li,
   rab teev uas ntxo kuj phem.
  24Neeg txhais kotaw yog Yawmsaub coj,
   mas neeg yuav nkag siab tau
   neeg txojkev li cas?
  25Yog leejtwg lam hais ua dog ua dig tias,
   “No yog yam dawb huv rau Yawmsaub,”
  kuj yog nws rov cuab mag nws,
   vim yog thaum xav tau txhua,
   twb cog lus tag lawm.
  26Tus vajntxwv uas muaj tswvyim
   tsoov cov neeg limhiam
  thiab tsuj pes ntiag lawv
   yam li tsheb tsuj qoob.
  27Lub siab uas paub qhov phem qhov zoo
   yog Yawmsaub lub teeb ci thoob plaws
   rau hauv neeg lub siab lub ntsws.
  28Txojkev hlub thiab txojkev ua ncaj,
   tuav tau vajntxwv cia,
  thiab txojkev ncaj ncees
   txhawb nqa nws lub zwm txwv.
  29Cov tub hluas lub koob meej
   yog qhov uas nws muaj zog,
  tiamsis cov laus lub moo zoo
   yog qhov uas lawv nyob dawb hau paug.
  30Qhov uas muab nplawm kom to
   kuj yog txhuam tej kev phem tseg,
  qhov uas muab ntaus
   kuj yog ntxuav lub siab lub ntsws kom huv.