3

Qhia kom txawj mloog lus

  1Kuv tub 'e, tsis txhob tsis nco qab
   kuv tej lus qhia,
  koj lub siab yij meem nco ntsoov
   kuv tej lus nkaw,
  2rau qhov tej no yuav pub koj
   nyob ntev niaj ntau xyoo,
   thiab pub koj vam meej nyob kaj siab lug.
  3Koj tsis txhob muab txojkev hlub
   thiab txojkev ua ncaj tso tseg.
  Cia li muab khi rau ntawm koj caj dab
   thiab muab sau cia rau hauv koj lub siab.
  4Luag thiaj li saib taus koj
   thiab koj yuav tau koob meej zoo
   ntawm Vajtswv thiab neeg.

  5Koj cia li tso siab plhuav rau Yawmsaub
   kawg siab kawg ntsws,
   koj tsis txhob vam khom koj li kev txawj ntse.
  6Cia li lees yuav nws rau txhua txojkev uas koj mus,
   mas nws yuav pub koj taug txojkev ncaj.
  7Tsis txhob xav hais tias koj txawj ntse.
   Cia li hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   thiab tig hlo ntawm txojkev phem.
  8Qhov uas koj ua li no
   yuav ua rau koj lub cev nyob zoo
   thiab ua koj tej pob txha sib qas las.
  9Cia li hwm Yawmsaub thiab muab
   koj tej qhov txhia chaw xyeem rau nws,
  thiab muab thawj phaum qoob loo
   txhua yam pub rau nws,
  10mas koj lub txhab yuav puv nkaus,
   thiab kua txiv hmab
   yuav puv koj lub rhawv phwj yos.
  11Kuv tub 'e, tsis txhob saib tsis taus
   Yawmsaub tej lus qhuab qhia,
   thiab tsis txhob dhuav nws tej lus ntuas,
  12rau qhov Yawmsaub qhuab ntuas
   tus uas nws hlub,
  ib yam li leej txiv qhuab ntuas
   tus tub uas nws zoo siab rau.

  13Tus uas nrhiav tau tswvyim
   thiab txawj nkag siab mas kaj siab lug,
  14rau qhov tswvyim muaj nqes dua nyiaj txiag
   thiab muaj tshaj thawj dua kub.
  15Tswvyim tsim txiaj dua npauj nyiaj npauj kub,
   thiab txhua yam uas koj ntshaw
   tsis muaj ib yam zoo cuag li tswvyim.
  16Tswvyim sab tes xis tuav txojsia ntev,
   sab tes laug tuav kev muaj txiag thiab koob meej.
  17Tswvyim txojkev yog txoj uas tshav ntuj nrig,
   thiab nws txhua txojkev yog kev sib hum xeeb.
  18Tswvyim yog tsob ntoo uas pub txojsia
   rau cov uas tuav rawv nws,
  cov uas tuav rawv tswvyim cia ruaj,
   luag yuav hu tias kaj siab lug.
  19Yawmsaub siv tswvyim tsim ntiajteb,
   thiab siv kev nkag siab nthuav lub ntuj.
  20Nws siv nws kev txawj ntse
   ua kom dej txhawv hauv nruab tiv txwv los,
   thiab ua kom huab tso dej lwg los.

  21Kuv tub 'e, koj cia li ceev lub tswvyim
   thiab kev txawj ntse,
  tsis txhob cia ob yam no khiav dhau
   ntawm koj lub qhov muag mus.
  22Ob yam no yuav ua txojsia rau koj
   thiab yuav yog tej saw kub ntawm koj caj dab.
  23Ces koj yuav ua koj lub neej tso siab plhuav
   thiab tsis dawm tes dawm taw.
  24Yog koj zaum,
   los koj tsis ntshai dabtsi,
  thaum koj pw
   los yuav tsaug zog zoo siab tus yees.
  25Koj tsis txhob ntshai tej uas ua rau koj ceeb
   uas tshwm plaws los tamsid,
  thiab tsis txhob ntshai tej kev puam tsuaj
   uas tej neeg limhiam raug,
  26rau qhov Yawmsaub yuav yog
   koj lub chaw vam khom,
  nws yuav tiv thaiv tsis kheev
   koj txhais kotaw mag rooj hlua.
  27Koj cia li ua zoo rau cov uas
   tsim nyog tau qhov zoo
   rau txhua lub sijhawm uas koj ua tau.
  28Yog kwvtij zej zog cheem tsum
   ib yam dabtsi uas koj muaj,
  mas tsis txhob hais tias,
   “Koj rov qab mus tagkis rov tuaj es kuv li muab.”
  29Tsis txhob ntaus tswvyim ua phem
   rau tej kwvtij zej zog
   uas nyob ze koj thiab tso siab rau koj.
  30Yog luag tsis tau ua phem rau koj
   mas tsis txhob lam nrog luag sib cav sib ceg.
  31Tsis txhob khib tug neeg ua limhiam ntais ntuj,
   thiab tsis xaiv taug nws tej kev txoj twg kiag li,
  32rau qhov Yawmsaub ntxub
   tus neeg siab nkhaus,
  tiamsis nws nrog tus uas ua ncaj ncees
   sib raug zoo.
  33Lo lus uas Yawmsaub foom tsis zoo
   yuav poob rau saum tej neeg limhiam lub tsev,
  tiamsis nws yuav foom koob hmoov
   rau tej neeg ncaj ncees lub chaw nyob.
  34Nws yuav luag tej neeg uas luag lwm tus,
   tiamsis nws yuav hlub tej uas txo hwjchim.
  35Tus neeg txawj ntse yuav tau koob meej,
   tiamsis tus neeg ruam yuav poob ntsej muag.