9

Kev txawj ntse thiab kev ruam

  1Tswvyim twb ua nws lub tsev,
   nws tsa xya tus ncej.
  2Nws twb tua nws tej tsiaj
   thiab twb tov cawv txiv hmab lawm
   thiab twb rau zaub mov rau saum rooj lawm.
  3Nws txib nws cov nkauj qhev mus
   tuaj saum tej chaw siab hauv lub nroog
   hu nrov hais tias,
  4“Leejtwg ruam kawg
   cia li nkag los rau ntawm no.”
   Tswvyim hais rau cov tsis thoob tsib hais tias,
  5“Cia li los, nrog kuv noj mov
   thiab haus cov cawv txiv hmab
   uas kuv muab tov lawm.
  6Cia li muab txojkev ruam pov tseg
   thiaj muaj txojsia nyob,
   cia li taug txojkev txawj ntse.”

  7Tus uas ntuas tej neeg thuam luag,
   yuav raug cem,
  tus uas qhuab ntuas tej neeg limhiam,
   yuav raug lo lus phem.
  8Tsis txhob qhuab ntuas tus uas thuam luag
   vim nws yuav ntxub koj,
  qhuab ntuas tus txawj ntse
   mas nws yuav nyiam koj.
  9Yog qhuab qhia tus uas txawj ntse
   mas nws yuav ntse tuaj,
  yog qhia tus ncaj ncees
   mas nws yuav kawm paub ntau dua tuaj.
  10Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yog lub hauv paus tswvyim,
  qhov uas paub Vajtswv tus dawb huv
   yog kev txawj ntse.
  11Vim yog muaj tswvyim,
   yuav muaj lub caij nyoog ntxiv rau koj,
   thiab yuav tsav koj nyob ntev niaj ntau xyoo.
  12Yog koj ntse mas kuj yog koj ntse pab koj,
   yog koj thuam luag
   koj yuav thev koj ib leeg xwb.

  13Txojkev ruam zoo yam nkaus li
   tus pojniam ncauj ntau,
   nws tawv ncauj cov nyom tsis paub txaj muag.
  14Nws zaum ntawm nws lub qhov rooj
   thiab nyob saum tej chaw siab hauv lub nroog.
  15Nws hu rau cov uas dua kev tuaj mus,
   yog cov uas luag taug luag kev xwb,
  16hu hais tias, “Leejtwg ruam kawg
   cia li nkag los rau ntawm no.”
   Nws hais rau cov uas tsis thoob tsib hais tias,
  17“Tej dej uas mus nyiag los haus qab zib,
   thiab cov mov uas noj nraim nkoos kuj qab heev.”
  18Tiamsis lawv tsis paub tias
   muaj neeg tuag hauv qhov chaw ntawd,
  thiab nws cov qhua twb poob tob kawg
   rau hauv tub tuag teb lawm.