11

  1Rab teev uas ntxo luag
   Yawmsaub ntxub kawg li,
  tiamsis lub thauj teev uas hum
   ua rau nws zoo siab.
  2Thaum khav theeb lawm
   yuav raug poob ntsej muag,
  tiamsis tswvyim yuav nrog nraim
   tus uas tsis muab hlob.
  3Tus uas ncaj ncees txojkev ua ncaj
   yuav coj nws lub hauv ntej,
  tiamsis tus neeg ntxeev ntxias
   txojkev nkhib nkhaus yuav rov
   ua rau nws puam tsuaj.
  4Tej nyiaj txiag tsis muaj qabhau
   rau hnub uas Yawmsaub npau taws,
  tiamsis txojkev ncaj ncees
   cawm kom dim kev tuag.
  5Tus uas tsis muaj chaw thuam,
   nws txojkev ncaj ncees
   yuav coj nws kev ncaj nraim,
  tiamsis tus neeg limhiam yuav ntog vau hlo
   rau hauv nws txojkev ua limhiam.
  6Tus ncaj ncees txojkev ua ncaj
   yuav pab nws dim,
  tiamsis tus neeg ntxeev ntxias
   txojkev ntshaw yuav rov ntes tau nws.
  7Thaum tus neeg limhiam tuag,
   nws txojkev vam kuj ploj tag,
  tus uas tsis hwm Vajtswv
   tej uas nws xav tau kuj ploj ntais lawm.
  8Tus uas ncaj ncees
   tau kev dim qhov txom nyem,
  tiamsis tus neeg limhiam
   yuav nyob nws chaw raug txom nyem.
  9Tus uas tsis hwm Vajtswv nws lub qhov ncauj
   ua rau kwvtij zej zog puam tsuaj,
  tiamsis tus uas ncaj ncees kev txawj ntse
   pab tau nws dim.
  10Thaum cov uas ncaj ncees noj qab nyob zoo
   mas lub nroog kuj xyiv fab,
  thaum cov neeg limhiam puam tsuaj tag
   kuj muaj suab qw zoo siab.
  11Tej koob hmoov uas cov neeg ncaj ncees tau,
   ua rau lub nroog vam meej tuaj,
  tiamsis cov neeg limhiam lub qhov ncauj
   ua rau lub nroog puam tsuaj.
  12Tus uas saib tsis taus kwvtij zej zog
   yog tus uas tsis thoob tsib,
  tiamsis tus uas paub qabhau
   mas nyob twjywm.
  13Tus uas cuav zos taug xaiv
   pheej qhia tej uas muab npog cia tshwm los,
  tiamsis tus uas tso siab tau
   mas yeej npog tau tej ntawd cia.
  14Qhovtwg tsis muaj tus txawj coj
   tej pejxeem yuav ntog tag,
  tiamsis qhov uas muaj ntau leej ua chaw sablaj
   yeej yuav nyob thaj yeeb.
  15Tus uas qhwv lwm tus
   yuav raug kev ntxhov siab,
  tiamsis tus uas tsis kam qhwv lwm tus
   yuav nyob kaj siab lug.
  16Tus pojniam uas paub cai yeej tau koob meej,
   tiamsis tus txivneej siab heev
   yuav tau nyiaj txiag.
  17Tus uas hlub luag
   yuav rov ua rau nws tau zoo,
  tiamsis tus uas nyaum
   yuav rov ua rau nws mob.
  18Tus neeg limhiam tau cov nqe zog
   uas dag nws xwb,
  tiamsis tus uas tseb txojkev ncaj ncees
   yuav tau tej nqe zog uas tseeb.
  19Tus uas khov kho hauv txojkev ncaj ncees
   yuav muaj txojsia nyob,
  tiamsis tus uas raws ncuj nciav txojkev phem
   yuav tuag.
  20Cov neeg uas lub siab nkhaus,
   Yawmsaub ntxub kawg li,
  tiamsis cov uas tsis muaj chaw thuam li
   ua rau Yawmsaub zoo siab.
  21Cia li paub tseeb tias tus neeg phem
   yuav tsis dim kev teem txim,
  tiamsis tus uas ncaj ncees
   yuav tau kev cawm dim.
  22Tus pojniam zoo nkauj uas tsis paub cai
   zoo li lub nplhaib kub
   uas npua coj ntawm qhov ntswg.
  23Qhov uas cov neeg ncaj ncees ntshaw
   coj mus tau qhov zoo xwb,
  tiamsis qhov uas cov neeg limhiam vam
   coj mus txog Vajtswv kev npau taws.
  24Tus uas zoo siab pub dawb
   nws nplua nuj zuj zus,
  tus uas tsis kam pub yam uas nws pub tau,
   nws kuj pluag zuj zus.
  25Tus uas lub siab dav pub tau
   yeej yuav nplua nuj,
  tus uas muab dej rau luag haus,
   luag kuj yuav pub dej rau nws.
  26Neeg cem foom tus uas
   tuav nqe qoob loo tsis muag,
  tiamsis tus uas cia li muag,
   yuav tau hmoov zoo rau saum nws lub taubhau.
  27Tus uas siv zog nrhiav qhov zoo
   yeej yuav ua rau luag txaus siab rau nws,
  tiamsis kev phem yuav raug
   tus uas nrhiav qhov phem.
  28Tus uas tso siab rau nws tej nyiaj txiag
   yuav ntog ploj tag,
  tiamsis tus uas ncaj ncees yuav hlob
   zoo yam nkaus li tej nplooj ntoo ntsuab.
  29Tus uas tsim kev kub ntxhov
   rau nws tsev neeg,
  mas thaum kawg nws yuav tau cua
   ua qub txeeg qub teg xwb,
   thiab tus ruam yuav ua tus ntse qhev.
  30Tus uas ncaj ncees tej haujlwm
   yog tsob ntoo uas pub txojsia,
  tiamsis qhov uas tawv nyom txoj kevcai
   yeej yog txov txojsia.
  31Yog cov neeg ncaj ncees
   tau tej uas tsim nyog tau hauv ntiajteb no,
  mas cov neeg limhiam thiab muaj txim
   yimhuab yuav raug teem txim.