15

  1Lo lus teb mos muag pab kom
   kev npau taws ploj tag,
   tiamsis lo lus nruj lus tsiv zes kom chim.
  2Tus muaj tswvyim tus nplaig
   nthuav kev txawj ntse tuaj,
  tiamsis tus ruam lub qhov ncauj
   nchuav kev ruam tawm los.
  3Yawmsaub lub qhov muag
   ntsia ntsoov txhua qhov,
  thiab zov rawv cov neeg phem
   thiab cov neeg zoo.
  4Tus nplaig uas hais lus zoo
   kuj yog tsob ntoo uas pub txojsia,
  tiamsis tus nplaig ntxeev ntxias
   ua rau lub siab lwj tag.
  5Tus uas ruam saib tsis taus
   leej txiv tej lus qhuab qhia,
  tiamsis tus uas mloog tej lus qhuab ntuas
   yog tus paub tab.
  6Tus ncaj ncees lub tsev
   muaj nyiaj txiag ntau,
  tiamsis cov neeg limhiam tej nyiaj txiag
   coj kev ceeblaj los.
  7Cov muaj tswvyim daim tawv ncauj
   nthuav kev txawj ntse,
   tiamsis cov ruam lub siab tsis ua li ntawd.
  8Tej uas cov neeg limhiam muab xyeem
   mas Yawmsaub ntxub kawg li,
  tiamsis nws zoo siab rau
   cov ncaj ncees tej lus thov.
  9Cov neeg limhiam txojkev
   mas Yawmsaub ntxub kawg li,
  tiamsis nws hlub tus uas
   ua raws li txojkev ncaj ncees.
  10Tus uas tso txojkev zoo tseg
   yuav raug nplawm qhuab qhia hnyav,
  tus uas ntxub tej lus qhuab ntuas yuav tuag.
  11Tub tuag teb thiab qhov puam tsuaj,
   nthuav kiag rau Yawmsaub pom,
  yog li no nws yimhuab pom
   hauv neeg lub siab thiab.
  12Tus uas muab hlob
   tsis nyiam luag qhuab ntuas,
   nws tsis mus nrhiav tus muaj tswvyim.
  13Lub siab zoo mas ua rau lub ntsej muag luag,
   tiamsis kev tu siab ua rau tus ntsuj plig yaj tag.
  14Tus uas paub qabhau lub siab
   nrhiav kev txawj ntse,
  tiamsis tus ruam lub qhov ncauj
   noj txojkev ruam.
  15Cov neeg uas raug kev txom nyem
   lub niaj xyoo puavleej phem,
  tiamsis cov uas lub siab xyiv fab
   muaj kev pam noj pam haus tsis tu li.
  16Muaj nyiaj txiag tsawg
   los hwm thiab paub ntshai Yawmsaub,
  kuj zoo dua li uas muaj tej niag txhab nyiaj
   los tseem muaj kev ceeblaj nrog nraim.
  17Noj zaub tsuag nyob sib hlub
   zoo dua noj nyuj rog nyob sib ntxub.
  18Tus uas lub siab kub
   tshum kom muaj lus sib cav sib ceg,
  tiamsis tus uas tsis chim sai
   tswj tau kev sib cav sib ceg kom tus.
  19Tus neeg tub nkeeg txojkev
   mas muaj pos tuaj puv nkaus,
  tiamsis tus ncaj ncees txojkev
   yog txoj niag kev tiaj.
  20Tus tub uas muaj tswvyim
   ua rau leej txiv zoo siab,
  tiamsis tus uas ruam
   saib tsis taus leej niam.
  21Txojkev ruam ua rau tus uas tsis thoob tsib
   zoo siab xyiv fab,
  tiamsis tus uas paub qabhau
   kuj taug txojkev ncaj.
  22Yog tsis muaj chaw sablaj
   haujlwm yuav plam,
  tiamsis yog muaj ntau leej taw qhia
   mas haujlwm tiav.
  23Yog teb tau raug mas ua rau yus zoo siab,
   thiab ib lo lus uas hais raug qhov cheem tsum
   mas zoo tshaj plaws li.
  24Tus muaj tswvyim txojkev
   coj nce mus txog txojsia,
   lawv thiaj tsis poob rau hauv tub tuag teb.
  25Yawmsaub rhuav tshem
   tus neeg khav theeb lub tsev,
  tiamsis nws tsom kwm
   tus poj ntsuam li ciam teb.
  26Tej uas cov neeg limhiam xav
   mas Yawmsaub ntxub kawg li,
  tiamsis cov neeg dawb huv tej lus
   txaus nws lub siab.
  27Tus uas nrhiav nyiaj txiag
   ntawm tej kev tsis ncaj
   kuj ua rau nws tsev neeg raug kev ceeblaj,
  tiamsis tus uas ntxub tej nyiaj xiab
   yuav tau txojsia.
  28Tus ncaj ncees lub siab
   xav saib yuav teb li cas,
  tiamsis tus neeg limhiam lub qhov ncauj
   nchuav nthwv kev phem tawm los.
  29Yawmsaub nyob deb
   ntawm cov neeg limhiam,
   tiamsis nws hnov cov ncaj ncees tej lus thov.
  30Ntsej muag luag ntxhi ua rau yus zoo siab,
   tej xov zoo ua rau tej txha sib qas las.
  31Tus uas lub qhov ntsej mloog
   tej lus qhuab qhia zoo
  yuav nrog nraim cov
   uas muaj tswvyim nyob ua ke.
  32Tus uas tsis quav ntsej tej lus qhuab qhia
   kuj yog nws rov saib tsis taus nws,
  tiamsis tus uas mloog tej lus qhuab ntuas
   kuj tau kev txawj ntse.
  33Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yog qhov kawm paub tswvyim,
   xub txo hwjchim mam li tau koob meej.