14

  1Tswvyim ua nws lub tsev,
   tiamsis txojkev ruam txhais tes
   muab nws lub tsev rhuav pov tseg.
  2Tus uas taug txojkev ncaj
   hwm thiab paub ntshai Yawmsaub,
  tiamsis tus uas taug txojkev nkhaus
   yog saib tsis taus Yawmsaub.
  3Hauv neeg ruam lub qhov ncauj
   muaj rab nplawm rau nws lub nrob qaum,
  tus neeg ntse daim tawv ncauj
   yuav tiv thaiv tau nws.
  4Qhovtwg tsis muaj txiv nyuj,
   qhov ntawd tsis muaj qoob,
  tiamsis tej qoob loo ntau
   tau ntawm nyuj lub zog.
  5Tus timkhawv ncaj tsis hais dag,
   tiamsis tus timkhawv cuav ua pa
   puavleej yog dag.
  6Tus uas muab hlob
   yeej nrhiav tsis tau tswvyim li,
  tiamsis tus uas nkag siab
   mas yoojyim kawm tau kev txawj ntse.
  7Cia li khiav ntawm tus neeg ruam
   lub xubntiag mus
  vim tias koj yuav tsis tau
   tej lus txawj ntse qhov ntawd.
  8Tus paub tab lub tswvyim
   qhia nws paub ua neej,
  tiamsis tus neeg ruam txojkev ruam
   dag ntxias nws.
  9Neeg ruam luag qhov uas
   ua kevcai xyeem daws txim,
  tiamsis Vajtswv txaus siab
   rau cov uas ncaj ncees.
  10Nyias lub siab paub nyias txojkev lwj siab,
   thiab tsis muaj lwm tus los nrog nws zoo siab.
  11Tus neeg limhiam lub tsev
   yuav raug puam tsuaj,
  tiamsis tus uas ncaj ncees lub tsev ntaub
   yuav vam meej.
  12Muaj ib txojkev uas neeg pom tias zoo,
   tiamsis txojkev ntawd qhov kawg yog kev tuag.
  13Lub ntsej muag luag
   los lub siab tseem txhawj quaj,
  qhov uas siab xyiv fab,
   thaum kawg yog kev quaj ntsuag.
  14Tus neeg siab nkhaus yuav tau saws
   tej uas nws ua phem puv npo,
   neeg zoo yuav tau saws tej uas nws ua zoo.
  15Tus neeg tsis thoob tsib ntseeg txhua yam,
   tiamsis tus uas paub qabhau
   ua tib zoo saib nws taug txojkev twg.
  16Tus uas muaj tswvyim ceev faj
   thiab tig hlo ntawm txojkev phem,
  tiamsis tus neeg ruam tsis txawj tswj,
   nws lam tau lam ua.
  17Tus neeg npau ceev
   mas ua tej uas ruam kawg li,
   tiamsis tus uas ntse ua siab ntev.
  18Cov uas tsis thoob tsib tau txojkev ruam,
   cov uas paub qabhau
   tau txojkev txawj ntse ua lub mom kub.
  19Cov neeg phem pe cov neeg zoo,
   cov neeg limhiam pe ntawm
   cov uas ncaj ncees lub qhov rooj.
  20Tus neeg pluag
   mas kwvtij zej zog los kuj ntxub,
  tiamsis tus nplua nuj
   muaj phoojywg coob heev.
  21Tus uas saib tsis taus kwvtij zej zog
   kuj muaj txim,
  tiamsis tus uas hlub cov pluag
   kuj tau hmoov zoo.
  22Cov uas ntaus tswvyim phem tsis txhaum lov?
   Cov uas ntaus tswvyim zoo
   kuj tau qhov zoo thiab luag tso siab rau lawv.
  23Muaj tshaj thawj rau txhua yam haujlwm uas ua,
   tiamsis lub ncauj hais do xwb ua rau pluag.
  24Tej nyiaj txiag
   yog cov uas txawj ntse lub mom kub,
  tiamsis txojkev ruam
   yog cov uas ruam txoj saw ntawm caj dab.
  25Tus timkhawv uas ncaj pab cawm txojsia,
   tiamsis tus hais tsis ncaj
   yog ntxias luag nce nthab.
  26Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   ua rau yus nyob tso siab plhuav,
  yus cov menyuam kuj tau
   lub chaw mus cawm siav.
  27Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yog lub qhov dej txhawv uas pub txojsia,
   kom thiaj lug dhau txojkev tuag lub voj hlua.
  28Tej pejxeem coob coob
   yog vajntxwv li meej mom,
  yog tsis muaj pejxeem
   vajntxwv kuj puam tsuaj tag.
  29Tus uas tsis chim sai
   kuj yog tus thoob tsib to nrog,
  tiamsis tus uas npau taws sai
   kuj yog txhawb txojkev ruam.
  30Lub siab uas nyob tus
   kuj yog pub txojsia rau lub cev,
  tiamsis lub siab uas kub ntxhov hnyo
   ua rau pob txha po.
  31Tus uas quab yuam tus pluag
   kuj saib tsis taus Vajtswv uas yog tus tsim,
  tiamsis tus uas hlub cov uas txom nyem
   kuj ua rau Vajtswv tau koob meej.
  32Tus neeg limhiam ntog
   vim tej kev phem uas nws ua,
  tiamsis tus ncaj ncees
   kuj tau lub chaw cawm siav vim nws ua ncaj.
  33Tswvyim nyob hauv tus uas
   thoob tsib to nrog lub siab,
  tiamsis neeg ruam lub siab
   tsis pom tswvyim kiag li.
  34Kev ncaj ncees txhawb nqa lub tebchaws,
   tiamsis kev txhaum ua rau
   lub tebchaws poob ntsej muag.
  35Cov tub qhe uas ua haujlwm ntse ntswb ntsuav
   ua rau vajntxwv txaus siab,
  tiamsis vajntxwv npau taws
   rau tus uas ua tej kev txaj muag.