23

  1Thaum koj zaum
   nrog ib tug nom tswv noj mov ua ke,
  koj yuav tsum ua tib zoo saib
   dabtsi nyob ntawm koj xubntiag.
  2Yog koj qab los heev,
   koj cia li muab rab riam kem koj caj dab.
  3Tsis txhob ntshaw noj
   nws tej zaub mov qab qab,
  vim tias tej zaub mov ntawd
   yuav ntxias tau koj.
  4Tsis txhob khwv dhau huas nyiaj txiag xwb,
   yuav tsum ntse tsis txhob huas li ntawd.
  5Thaum koj lub qhov muag
   ntsia ntsoov tej ntawd, kuj ploj ntais lawm.
  Tamsim ntawd tej nyiaj txiag ntawd
   yeej muaj kooj tis ya mus rau saum nruab ntug
   yam nkaus li dav npoj.
  6Tsis txhob noj tus neeg cuaj khaum li zaub mov,
   tsis txhob ntshaw noj nws tej zaub mov qab qab,
  7rau qhov nws zoo yam nkaus li tus uas
   pheej xam nqe tej zaub mov ntawd
   hauv lub siab.
  Nws txhob koj tias, “Noj tiag haus tiag,”
   tiamsis nws lub siab tsis hais li ntawd.
  8Koj yuav ntuav tej zaub mov
   uas koj tau noj ntawd,
   thiab yuav nkim koj tej lus mos lus muag.
  9Tsis txhob hais rau tej ruam tau hnov,
   vim lawv yuav saib tsis taus
   koj tej lus uas muaj tswvyim.
  10Tsis txhob txav tej qub ciam,
   thiab tsis txhob nam
   tej menyuam ntsuag li teb,
  11rau qhov tus uas cawm lawv muaj zog heev,
   nws yuav tuaj lawv tog
   hais plaub tawm tsam koj.
  12Cia li muab siab rau
   khaws tej lus qhuab qhia,
  thiab tig koj lub qhov ntsej
   mloog tej lus txawj ntse.
  13Tsis txhob tseg qhov uas
   nplawm qhuab qhia menyuam,
  yog siv rab nplawm nplawm,
   nws yuav tsis tuag.
  14Yog koj siv rab nplawm nplawm nws,
   koj yuav pab tau nws txojsia
   dim hauv tub tuag teb.
  15Kuv tub 'e, yog koj lub siab ntse,
   kuv kuj yuav zoo siab thiab.
  16Kuv tus ntsuj plig yuav xyiv fab
   rau thaum uas koj daim tawv ncauj
   hais tej lus uas raug cai.
  17Tsis txhob cia koj lub siab
   khib cov uas muaj txim,
  tiamsis yuav tsum ua koj lub neej
   hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   tas hnub tas hmo li.
  18Yog koj ua li ntawd
   koj lub hauv ntej yuav zoo
   thiab koj yuav tsis plam tej uas koj vam.

  19Kuv tub 'e, cia li mloog thiab cia li ntse,
   thiab coj koj lub siab taug txojkev ncaj ntawd.
  20Tsis txhob mus nrog
   cov neeg qaug cawv nyob ua ke,
  thiab tsis txhob nrog
   cov uas hu dab noj nqaij nyob ua ke.
  21Rau qhov cov uas qaug cawv
   thiab cov uas hu dab
   yuav raug txojkev pluag,
  thiab txojkev tsaug zog ncaws nruj nris
   yuav muab tej khaub hlab rau lawv hnav.

  22Cia li mloog koj txiv uas yug koj,
   thiab tsis txhob saib tsis taus
   koj niam thaum nws laus.
  23Cia li yuav qhov tseeb tsis txhob muab muag,
   cia li yuav tswvyim thiab tej lus qhuab qhia
   thiab kev thoob tsib to nrog.
  24Tus neeg ncaj ncees leej txiv
   yuav zoo siab xyiv fab kawg,
  tus uas yug tau tus tub ntse
   yuav zoo siab rau tus tub.
  25Koj cia li ua kom koj niam koj txiv zoo siab,
   cia li ua kom tus uas yug koj zoo siab xyiv fab.
  26Kuv tub 'e, cia li muab koj lub siab rau kuv,
   thiab cia koj lub qhov muag saib kuv txojkev.
  27Tus poj muag cev yog lub qhov tob,
   thiab tus nkauj cuav zej cuav zos
   yog lub qhov dej uas nqaim.
  28Tus pojniam ntawd zov tos
   yam nkaus li tub sab,
   thiab ua kom muaj neeg tsis ncaj coob zuj zus.

  29Leejtwg muaj kev txom nyem?
   Leejtwg lwj siab ntsuav?
  Leejtwg muaj kev sib cav sib ceg?
   Leejtwg yws li ub li no?
  Leejtwg raug mob raug to
   uas tsis paub yog tim li cas?
   Leejtwg qhov muag liab khiav?
  30Yog cov uas zaum tsau tsawv lav cawv,
   thiab xyaum haus tej cawv txiv hmab
   uas twb muab tov sib xyaw lawm.
  31Tsis txhob saib cov cawv txiv hmab
   uas kua liab ploog
  thiab lam thab hauv lub khob
   thiab yoojyim nqos.
  32Thaum kawg cov cawv txiv hmab
   yuav tom ib yam li nab tom,
   thiab ncaws ib yam li tus nab muaj taug.
  33Koj lub qhov muag yuav pom
   tej yam txawv txawv
  thiab koj lub siab yuav hais
   tej lus plhom moj qas ntsuav.
  34Koj yuav zoo yam li tus uas pw hauv lub nkoj
   hauv nruab nrab hiavtxwv,
  yuav zoo yam nkaus li tus uas pw saum
   tus ncej dai daim ntaub nkoj.
  35Koj yuav hais tias,
   “Lawv ntaus kuv los tsis mob,
  lawv tsoo kuv los kuv tsis hnov.
   Kuv yuav tsim thaum twg?
   Kuv yuav nrhiav los haus dua.”