7

Tus pojniam thab hluas nraug

  1Kuv tub 'e, koj cia li khaws kuv tej lus cia,
   thiab muab tej uas kuv qhia
   ceev rau hauv koj lub siab.
  2Cia li tuav rawv kuv tej lus nkaw
   thiaj muaj txojsia nyob,
  cia li tuav kuv tej lus qhia cia zoo cuag nkaus li
   koj tsom kwm koj lub ntsiab muag.
  3Muab khi rau ntawm koj ntiv tes,
   thiab muab sau cia rau hauv koj lub siab.
  4Cia li hais rau tswvyim tias,
   “Koj yog kuv tus muam hlob,”
  thiab hu kev txawj ntse tias
   yog koj tus kwvluag zoo,
  5xwv lub tswvyim ntawd thiaj tsom kwm koj
   dim tus pojniam plhu tuab,
  yog tus nkauj cuav zej cuav zos
   ncauj qab zib nplaig qab ntse.

  6Kuv nyob hauv kuv tsev ntawm qhov rais
   xauj cov kem qhov rais mus rau sab nraud.
  7Kuv pom cov neeg ruam.
   Kuv ntsia ntsoov cov tub hluas ntawd
   mas muaj ib tug tsis thoob tsib to nrog
  8taug kev tuaj ze ntawm kev tshuam
   uas tus pojniam ntawd nyob,
  thiab taug txoj uas mus rau hauv
   tus pojniam ntawd tsev,
  9yog lub sijhawm yuav tsaus ntuj
   thiab tsaus ntuj zuag,
   thiab thaum tsaus ntuj ntais dub dub li lawm.
  10Ua ciav, muaj ib tug pojniam ntsib nws
   hnav tsoos yam nkaus li tus poj muag cev,
   nws lub siab ntxeev ntxias.
  11Nws muaj plhus ntxiag tawv ncauj cov nyom,
   nws kotaw nyob tsis tswm hauv tsev li,
  12ib pliag nyob tom kev
   ib pliag nyob tom tshav puam,
   nws tos nrhw txhua txoj hauv kev.
  13Nws khawm nkaus tus hluas ntawd
   thiab muab nwj kiag,
  nws hais rau tus hluas
   tsis paub txaj muag li hais tias,
  14“Kuv tua tsiaj xyeem,
   thiab hnub no kuv pauj yeem lawm.
  15Kuv thiaj li tawm tuaj nrhiav koj,
   muaj siab nrhiav mas kuv ntsib koj lawm.
  16Kuv twb muab ntaub
   pua kuv lub txaj pw du lug lawm,
  yog muab cov ntaub mag Iyi
   uas txaij nraug zees zoo nkauj pua.
  17Kuv twb muab roj tsw qab
   thiab roj ntoo alau‑es thiab hmoov ntoo tuv
   txhawb kuv lub txaj tsw qab ntxiag li.
  18Mus cia wb pw ua ke pov khawv
   ib hmos kaj ntug,
  cia wb ua kom txaus siab txaus ntsws
   ntawm txojkev sib nyiam,
  19rau qhov kuv tus txiv tsis nyob tsev,
   nws mus kev deb li lawm.
  20Nws coj ib hnab nyiaj mus lawm,
   hli nra nws li rov qab los.”

  21Tus pojniam ntawd ua lus mos lus muag
   haub ntxias tus hluas ntawd,
   nws tej lus qab zib yuam tau tus tub hluas.
  22Nws thiaj raws nraim tus pojniam ntawd
   mus tamsid,yam nkaus li
   tus txiv nyuj uas mus rau lub chaw tua,
  yam nkaus li tus muas lwj
   dhia mus mag hlua,
  23mus txog thaum luag rab xub
   chob nkaus rau nruab plawv.
  Yam li tus noog dhia mus mag tsig,
   tus hluas ntawd tsis paub tias
   twb mus txog qhov chaw tuag lawm.

  24Kuv cov tub 'e, nej cia li mloog kuv hais,
   ua tib zoo mloog tej lus
   uas kuv qhov ncauj hais.
  25Tsis txhob qaug siab raws tus pojniam ntawd,
   thiab tsis txhob tig mus taug nws txojkev,
  26rau qhov nws twb txov tau ntau tus lawm,
   cov uas nws muab tua pov tseg coob kawg li.
  27Nws lub tsev yog txojkev
   uas mus rau hauv tub tuag teb,
  thiab yog txoj uas nqes mus
   rau hauv qhov ntxa.