12

Cov ntseeg raug kev tsim txom

1Thaum ntawd vajntxwv Helauj tsa tes kiag ua phem rau cov ntseeg qee leej. 2Nws xuas ntaj tua Yauhas tus tijlaug Yakaunpau. 3Thaum nws pom tias qhov uas nws ua ntawd hum cov Yudai lub siab nws kuj ntes Petus thiab. Tej xwm txheej no tshwm rau thaum ua kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb. 4Thaum ntes Petus lawd txawm muab kaw rau hauv tsev lojfaj, thiab muab cob rau plaub pab tub rog zov ib pab muaj plaub leeg. Helauj npaj siab cia tias thaum ua kevcai Hla Dhau tag lawm nws yuav coj Petus los rau cov pejxeem txiav txim. 5Vim li no Petus thiaj raug kaw hauv tsev lojfaj. Tiamsis pawg ntseeg kub siab lug thov Vajtswv pab Petus.

Petus dim hauv tsev lojfaj

6Hmo ntawd ua ntej uas Helauj yuav coj Petus tawm los txiav txim, Petus tabtom tsaug zog hauv nruab nrab ob tug tub rog, muaj ob txoj saw hlau khi thiab muaj cov tub rog tabtom zov qhov rooj tsev lojfaj. 7Mas txawm muaj tus Tswv ib tug tubtxib saum ntuj tshwm plaws los thiab muaj duab ci nplas rau hauv chav uas kaw. Tus tubtxib saum ntuj ntawd txawm diaj Petus ib sab cev tsa kom sawv thiab hais tias, “Cia li sawv tsees sai sai.” Ob txoj saw hlau kuj plam ntawm Petus tes lawm. 8Tus tubtxib saum ntuj hais rau Petus tias, “Cia li sia siv thiab rau khau.” Petus kuj ua li ntawd. Thiab hais rau Petus tias, “Cia li muab lub tsho ntev los kauv thiab raws kuv qab mus.” 9Petus txawm raws qab tawm mus. Nws tsis paub tias qhov uas tus tubtxib saum ntuj ua ntawd yog tseeb, nws xav tias yog ua yog toog xwb. 10Thaum ob tug hla dhau pab tub rog uas ib thiab pab uas ob lawm, kuj los txog lub qhov rooj hlau uas yog txojkev uas mus rau hauv lub nroog. Txhib qhov rooj ntawd cia li qheb rau ob tug mus, ob tug thiaj hla tawm mus mas thaum taug txojkev tau ib nyuag ntu, tus tubtxib saum ntuj cia li ploj ntais ntawm Petus lawm.
11Thaum Petus feeb meej lawm nws hais tias, “Nimno kuv paub tseeb tias tus Tswv txib nws li tubtxib saum ntuj los cawm kuv dim hauv Helauj txhais tes thiab dim qhov uas cov Yudai npaj siab ua phem.” 12Thaum Petus paub li ntawd lawm, nws txawm mus rau ntawm Yauhas uas muaj dua ib lub npe hu ua Malakau leej niam lub tsev. Qhov ntawd muaj ntau leej tuaj txoos ua ke thov Vajtswv. 13Thaum Petus khob rooj vag muaj ib tug nkauj qhev hu ua Lauda tawm mus saib. 14Thaum nws cim tau tias yog Petus lub suab nws zoo siab heev, ces txawm tsis nco qheb rooj vag. Nws cia li dhia rov qab mus hais tias Petus sawv ntawm rooj vag. 15Lawv txawm hais rau nws tias, “Koj vwm kaj.” Tiamsis nws hais khov kho tias yog tiag tiag li. Lawv txawm hais tias, “Yog tus tubtxib saum ntuj uas nrog nraim Petus xwb.” 16Tiamsis Petus tseem khob khob rooj vag. Thaum lawv qheb rooj vaj thiab pom nws, lawv kuj phimhwj heev. 17Petus co tes rau lawv kom nyob twjywm thiab piav rau lawv mloog tias tus Tswv coj nws tawm hauv tsev lojfaj los li cas. Nws hais tias, “Cia li mus hais zaj no rau Yakaunpau thiab cov kwvtij paub.” Ces Petus txawm tawm mus rau lwm qhov lawm.
18Thaum kaj ntug cov tub rog kuj ntxhov heev rau qhov uas lawv tsis paub xyov Petus ua li cas lawm. 19Thaum Helauj nrhiav tsis pom Petus, nws tshuaj cov tub rog uas zov tsev lojfaj ntawd thiab hais kom muab lawv tua pov tseg. Ces Helauj txawm tawm hauv lub xeev Yudia mus nyob rau hauv lub moos Xixaleya lawm.

Helauj tuag

20Helauj chim rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Thailab thiab hauv lub nroog Xaidoo. Cov neeg thiaj koom ua ib lub siab tuaj cuag nws. Lawv yaum kom Nplata uas saib xyuas vajntxwv Helauj tsev pab lawv hais, ces lawv li mus thov vajntxwv Helauj kom rov sib raug zoo, rau qhov lawv lub tebchaws yeej yuav mov noj hauv vajntxwv lub tebchaws. 21Txog hnub uas teem cia lawd Helauj hnav nws cev tsoos vajntxwv thiab zaum saum lub rooj txiav txim thiab ua lus zaj lus zuag hais lus rau lawv. 22Ib tsoom neeg qw tias, “No yog ib tug timtswv lub suab, tsis yog suab neeg.” 23Tamsim ntawd tus Tswv ib tug tubtxib saum ntuj txawm ntaus Helauj mob vim nws tsis muab koob meej rau Vajtswv, mas nws thiaj raug kas muab noj txog tuag.
24Tiamsis Vajtswv txojlus huaj vam tuaj thiab nthuav dav zuj zus mus. 25Thaum Npananpa thiab Xolau ua haujlwm tag, ob tug txawm tawm hauv Yeluxalees mus, thiab coj Yauhas uas muaj dua npe hu ua Malakau mus thiab.