27

Povlauj caij nkoj mus rau lub nroog Loos

1Thaum txiav txim siab tias peb yuav nce nkoj mus rau Ithali tebchaws, lawv txawm muab Povlauj thiab lwm tus uas raug txim cob rau tus thawj rog uas kav ib puas leej hauv Xixa pab tub rog npe hu ua Yulia. 2Peb thiaj nce lub nkoj uas los ntawm lub moos Alamithiyu tabtom yuav tawm mus rau tej moos hauv lub xeev Axia ntawm ntug hiavtxwv. Peb txawm tawm mus mas Alithakha uas yog neeg Makhedaunia tuaj hauv lub moos Thexalaunika tuaj nrog peb ua ke mus thiab. 3Hnub tom qab peb los nres ntawm lub nroog Xaidoo. Yulia hlub Povlauj thiaj kheev Povlauj mus xyuas nws cov kwvluag xwv lawv thiaj tu tau nws. 4Thaum peb caij nkoj tawm qhov ntawd mus, peb txawm lug lub koog povtxwv Xaipla sab uas nraim cua mus vim cua ntsawj tom hauv ntej tuaj. 5Thaum peb hla hiavtxwv uas nyob ntawm lub xeev Khilikia thiab lub xeev Pafilia, peb txawm tuaj txog lub moos Mila uas nyob hauv lub xeev Likia. 6Hauv lub moos ntawd tus thawj uas kav ib puas leej nrhiav tau ib lub nkoj txwg uas tuaj lub nroog Alexadia tuaj tabtom yuav mus rau Ithali tebchaws, nws txawm kom peb nce lub nkoj ntawd.
7Peb caij lub nkoj ntawd mus qeeb qeeb ntau hnub mas ceeblaj mus txog lub moos Khanida kawg. Thaum tsav nkoj kwm cua tsis taus lawm, peb txawm lug lub koog povtxwv Khete sab uas nraim cua mus ntawm ceg kaum uas hu ua Xamaune. 8Ceeblaj tsav nkoj mus npuas lub koog povtxwv, peb mus txog ib qho chaw uas hu ua Chaw Nres Nkoj Zoo Nkauj uas nyob ze lub moos Laxia.
9Vim yog nkim sijhawm ntau thiab tsis tso siab caij nkoj vim twb dhau lub sijhawm ua kevcai yoo mov lawm, Povlauj txawm ntuas lawv, 10thiab hais tias, “Kwvtij sawvdaws, kuv pom tias qhov uas caij nkoj zaum no yuav raug xwm txheej phem thiab yuav muaj kev puas xwm, tsis yog tej nra thiab lub nkoj xwb, peb txojsia los yuav puas thiab.” 11Tiamsis tus thawj rog uas kav ib puas leej ntseeg tus thawj uas tsav nkoj thiab tus tswv nkoj heev dua li ntseeg Povlauj tej lus. 12Vim lub tshav nres nkoj ntawd tsis zoo nres rau lub caij ntuj no, cov neeg feem coob txiav txim siab tias yuav tsav nkoj tawm qhov ntawd mus vam hais tias yuav mus kom txog lub moos Fini uas yog lub chaw nres nkoj hauv lub koog povtxwv Khete uas tig rau qaum teb hnub poob thiab tig rau sab qab teb hnub poob, mas yuav nyob qhov ntawd kom dhau lub caij ntuj no.

Cua daj cua dub hauv hiavtxwv

13Thaum cua maj mam ntsawj sab nram tuaj, lawv kuj xav tias yuav mus tau raws li lawv txiav txim siab ntawd, lawv txawm rho tog hlau nres nkoj los thiab tsav nkoj mus raws ntug koog povtxwv Khete. 14Tiamsis mus tsis ntev txawm muaj cua daj cua dub uas hu tias “Cua qaum teb sab hnub tuaj” tuaj ntsawj saum nruab nqhuab tuaj raug peb. 15Thaum lub nkoj raug cua nplawm thiab tig lub nkoj mus tiv cua tsis taus lawm, peb txawm muab lub nkoj tig mus raws cua. 16Thaum mus rau ntawm lub koog povtxwv me me hu ua Khauda sab nraim cua, peb txawm ceeblaj muab lub nkoj me khi tau cia. 17Thaum muab lub nkoj me nqa los lawm, lawv txawm muab hlua rig zawm lub nkoj loj ceev ceev. Vim lawv ntshai tsam lub nkoj mus nkaug tej xuab zeb ntawm ntug nqhuab Xawthi, lawv thiaj muab daim ntaub txo tso lub nkoj mus li cua ntsawj. 18Hnub tom qab lawv pib thau tej nra uas lawv thauj pov tseg vim peb raug cua daj cua dub heev. 19Hnub uas peb lawv txawm xuas tes thau tej twj cuab yeej uas siv hauv lub nkoj pov tseg. 20Thaum tsis pom lub hnub lossis tej hnub qub ntau hnub lawm thiab tseem raug cua daj cua dub heev, peb tsis muaj chaw vam tias peb yuav dim lawm.
21Lawv tsis tau noj mov ntev los lawm Povlauj txawm los sawv hauv lawv nruab nrab hais tias, “Cov kwvtij 'e, tsim nyog nej mloog kuv hais es tsis txhob tawm hauv lub koog povtxwv Khete ces nej twb tsis raug puas xwm thiab qhov txhia chaw piam tag. 22Nimno kuv thov kom nej ua lub siab loj rau qhov nej yuav tsis muaj ib tug piam txojsia li tsuas yog lub nkoj piam xwb. 23Rau qhov nag hmo tus Vajtswv uas xaiv kuv thiab kuv ua koom tu, nws li ib tug tubtxib saum ntuj los sawv ze ntawm kuv 24thiab hais tias, ‘Povlauj 'e, tsis txhob ntshai. Koj yuav tsum sawv ntawm Xixa xubntiag thiab Vajtswv saib rau koj thiaj pub kom txhua tus uas nrog koj nyob ua ke hauv nkoj dim txojsia.’ 25Vim li no kwvtij 'e, nej cia li zoo siab rau qhov kuv tso siab rau Vajtswv tias yuav muaj xwm txheej raws li uas nws hais rau kuv lawm. 26Tiamsis peb lub nkoj yuav tsum mus nkaug rau ib lub koog povtxwv.”
27Txog hmo kaum plaub uas peb tabtom ntab saum nplaim dej hiavtxwv Aria, kwvlam ib tag hmo cov tub nkoj xav hais tias twb los ze nruab nqhuab lawm. 28Lawv txawm ntsuas saib mas dej tob li nees nkaum daj, dhau mentsis lawm rov qab ntsuas dua mas tob kaum tsib daj. 29Lawv ntshai tsam yuav txam raug pob zeb tim ntug, lawv txawm tso plaub tog hlau nres nkoj tom tw thiab thov kom kaj ntug tuaj. 30Thaum cov tub nkoj tabtom nrhiav kev yuav khiav kom dim ntawm lub nkoj, thiab muab lub nkoj me tso dauv rau hauv hiavtxwv, ua txuj yuav tso tog hlau nres nkoj tom taubhau, 31Povlauj txawm hais rau tus thawj rog uas kav ib puas leej thiab cov tub rog hais tias, “Yog cov neeg no tsis nyob hauv lub nkoj lawm, nej yuav tsis dim li.” 32Cov tub rog thiaj txiav cov hlua uas khi lub nkoj me tso lub nkoj me ntab mus lawm.
33Thaum yuav kaj ntug Povlauj cheem kom sawvdaws noj mov thiab hais tias, “Hnub no tau kaum plaub hnub lawm uas nej pheej tos rawv yoo mov tsis tau noj ib yam dabtsi li. 34Vim li no kuv thov kom nej noj mov kom thiaj muaj txojsia nyob tau, rau qhov nej cov ib txog plaubhau los yeej yuav tsis ploj li.” 35Thaum hais li ntawd lawm nws txawm muab ncuav los ua Vajtswv tsaug tab meeg lawv sawvdaws, thiab muab ntais noj. 36Txhua tus lub siab thiaj loj tuaj thiab lawv kuj noj mov thiab. 37(Peb cov uas nyob hauv lub nkoj huvsi muaj ob puas xya caum rau leej.) 38Thaum lawv noj txaus lawm, lawv txawm muab tej mog pov rau hauv dej hiavtxwv ua rau lub nkoj thiaj li sib tuaj.

Lub nkoj tawg tag

39Thaum kaj ntug lawm lawv kuj tsis paub tias ntug nqhuab ntawd yog lub tebchaws twg, tiamsis lawv pom ib ceg hiavtxwv uas muaj xuab zeb, ces txawm hais hum tias yog ua tau ces cia lub nkoj mus nkaug cov xuab zeb ntawd. 40Lawv txawm txiav tej hlua ntawm tej tog hlau nres nkoj tso tseg rau hauv hiavtxwv, thiab daws tej hlua uas khi tej duav nkoj thiab tsa daim ntaub tom hauv nkoj kom raug cua mas lawv txawm ncaj nraim mus rau tim ntug. 41Thaum los txog ib qhov uas dej hiavtxwv ntiav zog lub nkoj txawm los nkaug rau hauv cov xuab zeb rhais ruaj ruaj li, yav tw nkoj thiaj raug tej nthwv dej uas ntas muab nplawm tawg tag. 42Cov tub rog xav tua cov neeg raug txim ntshai tsam lawv ua luam dej khiav dim lawm. 43Tiamsis tus thawj uas kav ib puas leej xav cawm Povlauj nws thiaj txwv tsis kheev lawv ua raws li lawv xav ntawd. Nws hais rau cov uas txawj ua luam dej kom caws qia rau hauv dej mus rau tim ntug ua ntej, 44thiab kom cov uas tseem tshuav tuav tej daim txiag thiab tej yam uas ntais ntawm lub nkoj los luam mus. Yog li no mas txhua tus puavleej dim mus txog tim ntug.