10

Petus thiab Khaunelia

1Muaj ib tug yawg npe hu ua Khaunelia nyob hauv lub moos Xixaleya, nws yog ib tug thawj rog uas kav ib puas leej nyob hauv pab tub rog uas hu ua Ithali Pab. 2Nws thiab nws tsev neeg coj Vajtswv kevcai nruj thiab paub ntshai Vajtswv, nws pub rau tej neeg txom nyem ntau heev thiab thov Vajtswv tsis tu ncua. 3Thaum kwvlam hnub qaij peb teev tus thawj rog ntawd ua yog toog pom ib tug tubtxib saum ntuj los hais rau nws tias, “Khaunelia 'e.” 4Nws saib dheev tus tubtxib saum ntuj ntawd thiab ntshai heev thiab hais tias, “Yawg hlob, no yog dabtsi?” Tus tubtxib saum ntuj hais rau nws tias, “Koj tej lus thov thiab tej uas koj muab pub rau luag twb nce mus txog Vajtswv ua lub chaw uas Vajtswv nco txog koj lawm. 5Nimno koj cia li txib neeg mus rau lub moos Yaupa thiab coj Ximoos uas hu ua Petus tuaj. 6Nws nyob hauv tus Ximoos Kws luam tawv lub tsev uas nyob ntawm ntug hiavtxwv.” 7Thaum tus tubtxib saum ntuj uas hais rau nws mus lawm, Khaunelia txawm hu ob tug tub qhe thiab ib tug tub rog uas hwm Vajtswv nruj hauv cov uas tu nws los. 8Thaum nws piav txhua yam rau lawv mloog lawm nws txib lawv mus rau lub moos Yaupa.
9Hnub tom qab thaum peb tug no taug kev mus yuav txog lub moos Yaupa mas kwvlam tav su Petus txawm nce mus thov Vajtswv saum txheej tsev las tshav. 10Nws txawm tshaib plab xav noj mov. Thaum lawv tseem ua su nws txawm ua yog toog 11pom rooj ntug qheb thiab pom ib yam zoo li ib daim ntaub dav dav khi plaub lub kaum tso nqes los rau hauv lub ntiajteb. 12Hauv daim ntaub ntawd muaj txhua yam tsiaj plaub txhais tes taw, thiab tsiaj nkag hauv av thiab nas noog saum nruab ntug. 13Txawm muaj ib lub suab hais tuaj rau nws hais tias, “Petus, cia li sawv tsees muab tua noj.” 14Petus hais tias, “Tsis tau, tus Tswv. Yam uas qias thiab tsis dawb huv kuv tsis txeev noj kiag li.” 15Lub suab rov hais zaum ob rau nws tias, “Yam uas Vajtswv muab ntxuav lawm koj tsis txhob hais tias qias.” 16Muaj li ntawd txog peb zaug ces daim ntaub txawm raug muab nqa mus rau saum ntuj tamsid lawm.
17Thaum Petus tseem tsis pom qab xav txog zaj yog toog ntawd lub ntsiab yog dabtsi, ces tamsim ntawd cov neeg uas Khaunelia txib tuaj txawm tuaj nug nrhiav tau Ximoos lub tsev. Lawv tuaj txog sawv sab nraum rooj vag, 18thiab hu nug tias tus Ximoos uas hu ua Petus puas nyob ntawm no. 19Thaum Petus tseem tabtom xav txog zaj yog toog ntawd, Vaj Ntsuj Plig txawm hais rau nws tias, “Saib maj, muaj peb tug yawg tuaj nrhiav koj. 20Cia li sawv tsees nqes mus rau txheej hauv qab thiab nrog lawv mus tsis txhob ua xyem xyav, vim yog kuv txib lawv tuaj.” 21Petus thiaj nqes mus ntsib lawv thiab hais tias, “Kuv yog tus uas nej tuaj nrhiav ntag. Nej tuaj tus kev dabtsi?” 22Lawv hais tias, “Khaunelia yog ib tug thawj rog kav ib puas leej thiab yog ib tug ncaj ncees paub ntshai Vajtswv thiab yog ib tug muaj koob meej hauv ib tsoom Yudai huvsi. Muaj ib tug tubtxib saum ntuj uas dawb huv kom Khaunelia hu koj mus rau hauv nws lub tsev es yuav mloog koj tej lus qhia.” 23Petus thiaj hu lawv los so rau hauv tsev.
 Hnub tom qab nws sawv kev nrog lawv mus, thiab cov kwvtij qee leej hauv lub moos Yaupa kuj nrog nws mus thiab.
24Dhau dua ib hnub tom qab lawv li mus txog lub moos Xixaleya. Khaunelia tabtom tos ntsoov lawv thiab hu nws tej kwvtij kwvluag tuaj txoos ua ke. 25Thaum Petus tuaj txog Khaunelia tuaj tos nws thiab pe khwb ti nkaus ntawm nws kotaw. 26Petus ntsiab nkaus Khaunelia tsa sawv, thiab hais tias, “Cia li sawv, kuv kuj tsuas yog neeg thiab xwb.” 27Thaum tabtom hais lus Petus nkag mus hauv tsev mas pom neeg nyob ua ke coob coob, 28ces nws txawm hais rau lawv tias, “Nej yeej paub tias qhov uas ib tug Yudai mus tsham thiab koom nrog lwm haiv neeg ua ke yog yam uas txhaum kevcai heev. Tiamsis Vajtswv qhia tshwm rau kuv tias yuav tsis txhob hais tias ib tug twg qias lossis tsis dawb huv. 29Vim li no, thaum nej hu kuv tuaj kuv thiaj li tuaj tsis khuam cheem dabtsi. Kuv thov nug nej tias nej hu kuv tuaj tus kev dabtsi?”
30Khaunelia hais tias, “Tau plaub hnub los lawm kuv tabtom thov Vajtswv hauv kuv tsev kwvlam lub sijhawm no yog hnub qaij peb teev, txawm muaj ib tug yawg sawv ntawm kuv xubntiag hnav tsoos tsho ci nplas. 31Tus ntawd hais tias, ‘Khaunelia, Vajtswv twb hnov koj tej lus thov thiab nco txog tej uas koj pub rau cov txom nyem lawm. 32Vim li no cia li txib neeg mus rau lub moos Yaupa hu Ximoos uas hu ua Petus tuaj. Nws nyob hauv tus Ximoos Kws luam tawv lub tsev ntawm ntug hiavtxwv.’ 33Kuv thiaj txib neeg mus hu koj tamsid, mas qhov uas koj tuaj kuj zoo lawm. Lub sijhawm no peb sawvdaws nyob txhij zog tab meeg Vajtswv, tos mloog txhua yam uas tus Tswv kom koj hais.”

Petus qhuab qhia hauv Khaunelia tsev

34Petus txawm qheb ncauj hais tias, “Kuv pom tseeb lawm tias Vajtswv tsis saib leejtwg ntsej muag, 35thiab hauv txhua haiv neeg tus uas paub ntshai Vajtswv thiab xyaum ncaj ncees kuj yog txaus Vajtswv lub siab. 36Nej yeej paub txog tej lus uas Vajtswv muab cob rau cov Yixayee, yog qhov uas nws piav txoj xov zoo uas hais txog nyob siab tus yees hauv Yexus Khetos uas yog sawvdaws tus Tswv. 37Nej yeej paub tej xwm txheej uas tshwm thoob plaws lub xeev Yudia yog pib hauv lub xeev Kalilais tom qab tus Yauhas uas coj ua kevcai raus dej tshaj tawm ntawd, 38yog qhov uas hais tias Vajtswv muab Vaj Ntsuj Plig dawb huv thiab muab lub hwjchim hliv rau hauv Yexus uas yog neeg Naxale li cas, thiab qhov uas hais tias Yexus mus mus los los ua tej haujlwm zoo thiab kho txhua tus uas raug dab tsim txom li cas, vim yog Vajtswv nrog nraim Yexus. 39Peb ua timkhawv txog tej haujlwm huvsi uas nws ua rau hauv lub xeev Yudia thiab hauv lub nroog Yeluxalees. Lawv muab nws dai rau saum tus ntoo tua pov tseg 40mas hnub peb Vajtswv tsa nws ciaj sawv rov los thiab pub nws tshwm rau peb, 41tsis yog tshwm rau tej neeg sawvdaws tiamsis tshwm rau peb pom xwb yog cov timkhawv uas Vajtswv xaiv cia lawd. Tom qab uas nws ciaj sawv hauv qhov tuag rov los peb kuj nrog nws noj haus ua ke. 42Nws hais kom peb tshaj tawm thiab ua timkhawv rau sawvdaws tias Vajtswv twb tsa Yexus ua tus uas txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag. 43Cov xibhwb cev Vajtswv lus sawvdaws kuj ua timkhawv txog Yexus tias txhua tus uas ntseeg nws tau txais kev zam txim hauv Yexus lub npe.”

Lwm haiv neeg tau txais Vaj Ntsuj Plig

44Thaum Petus tseem tabtom hais tej lus ntawd, Vaj Ntsuj Plig dawb huv txawm los rau saum txhua tus uas hnov tej lus ntawd. 45Cov uas twb ua kevcai txiav thiab ntseeg uas nrog Petus tuaj kuj phimhwj heev vim tias Vajtswv hliv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv rau lwm haiv neeg thiab, 46rau qhov lawv hnov cov neeg ntawd hais lwm yam lus thiab qhuas ntxhias Vajtswv. Petus txawm hais tias, 47“Leejtwg yuav txwv tau cov neeg no uas tau txais Vaj Ntsuj Plig dawb huv ib yam li peb, tsis pub lawv ua kevcai raus dej?” 48Petus thiaj hais kom muab lawv ua kevcai raus dej hauv Yexus Khetos lub npe. Lawv thov kom Petus nrog lawv nyob ob peb hnub.