22

1“Ib tsoom kwvtij niam txiv, thov nej mloog kuv hais daws kuj zaj rau nej.” 2Thaum lawv hnov nws hais lus Henplaiso lawv yimhuab nyob twjywm. Nws hais tias, 3“Kuv yog neeg Yudai, yug hauv lub moos Thaxa hauv lub xeev Khilikia, loj hlob hauv lub nroog no thiab kawm tiav ntawm tus xibhwb Kamali‑ee. Kuv tau txais kev cob qhia nruj raws li peb tej poj koob yawm txwv txoj kevcai thiab kuv kub siab lug rau Vajtswv ib yam li nej sawvdaws niaj hnub nimno. 4Kuv tsim txom cov uas ntseeg Txojkev no ua kom tuag, thiab muab pojniam txivneej khi coj mus kaw rau hauv tsev lojfaj, 5raws li tus tuam pov thawj hlob thiab cov thawj lub rooj sablaj sawvdaws ua tau timkhawv. Kuv tuav ntawv ntawm lawv mus rau lawv cov kwvtij hauv lub nroog Damaxaka, thiab kuv taug kev mus yuav ntes cov uas nyob hauv lub nroog ntawd khi coj los rau txim rau hauv lub nroog Yeluxalees.
6“Mas thaum kuv tabtom taug kev mus yuav txog lub nroog Damaxaka, kwvlam tav su txawm muaj ib tug duab ci nplas saum ntuj tuaj vij nkaus kuv tamsid. 7Kuv txawm ntog vau hlo rau hauv pem teb thiab hnov ib lub suab hais rau kuv tias, ‘Xolau, Xolau 'e, ua cas koj tsim txom kuv?’ 8Kuv teb tias, ‘Tus Tswv, koj yog leejtwg?’ Nws hais rau kuv tias, ‘Kuv yog Yexus, yog neeg Naxale uas koj tabtom tsim txom.’ 9Cov neeg uas nrog kuv ua ke pom tus duab tiamsis tsis hnov lub suab uas hais rau kuv. 10Kuv thiaj hais tias, ‘Tus Tswv, kuv yuav tsum ua dabtsi?’ Tus Tswv hais rau kuv tias, ‘Cia li sawv tsees nkag mus rau hauv lub nroog Damaxaka, yuav muaj neeg qhia rau koj paub txog txhua yam uas tu rau koj ua.’ 11Kuv tsis pom kev kiag li vim tus duab uas ci nplas rau kuv ntawd, mas cov uas nrog kuv ua ke thiaj tuav kuv tes coj kuv mus rau hauv lub nroog Damaxaka.
12“Muaj ib tug yawg npe hu ua Anania, nws yog ib tug coj Vajtswv kevcai nruj thiab muaj koob meej hauv cov Yudai uas nyob ntawd. 13Nws tuaj cuag kuv thiab los sawv ze ze hais tias, ‘Kwv Xolau 'e, cia li rov pom kev.’ Tamsim ntawd kuv txawm pom kev thiab pom nws. 14Nws hais tias, ‘Peb tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv twb xaiv koj ua tus uas paub nws lub siab nyiam thiab pom tus uas Ncaj Ncees thiab hnov lub suab ntawm nws lub qhov ncauj, 15vim koj yuav ua nws tus timkhawv rau ib tsoom neeg txog tej uas koj tau pom thiab hnov lawd. 16Nimno koj tseem tos ua dabtsi? Cia li sawv tsees ua kevcai raus dej thiab tuav Yexus lub npe thov thiaj ntxuav tau koj lub txim pov tseg.’
17“Thaum kuv rov los rau hauv Yeluxalees thiab tabtom thov Vajtswv hauv lub tuam tsev, kuv ua yog toog 18pom tus Tswv hais rau kuv tias, ‘Cia li maj tawm hauv Yeluxalees mus sai sai, vim lawv yuav tsis lees yuav koj tej lus timkhawv uas hais txog kuv.’ 19Kuv hais tias, ‘Tus Tswv, lawv paub zoo tias kuv ntes cov uas ntseeg koj hauv tej tsev sablaj coj mus kaw thiab muab nplawm. 20Thaum Xatefanau uas yog koj li timkhawv los ntshav kuv kuj sawv ntsug ze ntawd thiab pom zoo, thiab kuv tseem zov cov uas tua nws tej ris tsho.’ 21Mas tus Tswv hais rau kuv tias, ‘Cia li mus, rau qhov kuv yuav txib koj mus deb rau lwm haiv neeg.’ ”

Povlauj thiab tus thawj rog Loos

22Lawv mloog Povlauj hais lus txog qhov no ces txawm qw nrov hais tias, “Tus neeg zoo li no cia li muab nws tua kom ploj hauv lub ntiajteb mus. Tsis tsim nyog cia nws muaj txojsia nyob lawm.” 23Thaum uas lawv tabtom qw thiab hle tej tsho los co thiab w hmoov av rau saum ntuj, 24tus thawj rog uas kav ib txhiab hais kom coj Povlauj mus rau hauv cov tub rog lub yeej thiab hais kom nug nws thiab muab nws nplawm thiaj paub tias lawv qw nkaug nws yog vim li cas. 25Thaum lawv muab hlua tawv khi Povlauj, nws txawm nug tus thawj uas kav ib puas leej uas sawv ze ntawd tias, “Qhov uas muab ib tug neeg Loos nplawm ua ntej uas tsis tau txiav txim raug cai lov?” 26Thaum tus thawj kav ib puas leej hnov li ntawd nws txawm mus hais rau tus thawj rog uas kav ib txhiab tias, “Koj yuav ua li cas? Rau qhov tus yawg ntawd yog neeg Loos.” 27Tus thawj uas kav ib txhiab txawm mus cuag Povlauj nug hais tias, “Cia li qhia kuv saib, koj yog neeg Loos lov?” Povlauj teb tias, “Yog lauj.” 28Tus thawj uas kav ib txhiab teb tias, “Kuv them nyiaj ntau thiaj ua tau neeg Loos.” Povlauj hais tias, “Kuv yeej yug los ua neeg Loos.” 29Cov uas yuav tshuaj Povlauj zaj txawm thim ntawm nws mus tamsid. Thaum tus thawj uas kav ib txhiab paub tias Povlauj yog neeg Loos, kuj ntshai vim nws twb muab Povlauj khi lawm.

Povlauj nyob ntawm Yudai cov thawj lub rooj sablaj

30Hnub tom qab tus thawj uas kav ib txhiab xav paub tseeb tias cov Yudai kom Povlauj yog vim li cas, nws txawm muab Povlauj daws thiab hais kom cov pov thawj hlob thiab cov thawj sawvdaws mus sablaj ua ke thiab coj Povlauj mus sawv rau ntawm rooj sablaj.