17

Kev ntxhov hauv Thexalaunika

1Thaum Povlauj thiab Xila taug kev hla lub moos Afipoli thiab lub moos Apaulaunia mus ob tug los txog lub moos Thexalaunika uas muaj cov Yudai lub tsev sablaj. 2Povlauj thiaj nkag mus rau hauv lub tsev sablaj yam li uas txeev mus, nws siv Vajtswv tej lus nrog lawv sib cam rau peb hnub Xanpatau, 3thiab piav thiab qhia kom lawv paub tseeb tias tus Khetos yuav tsum raug kev tsim txom thiab ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, thiab hais tias, “Tus Yexus uas kuv qhia rau nej yog tus Khetos.” 4Lawv cov ntawd muaj qee leej lees ntseeg Povlauj tej lus thiab los koom nrog Povlauj thiab Xila. Muaj cov Kili uas hwm Vajtswv ntau leej thiab cov pojniam uas tseem ceeb ntau leej los koom thiab. 5Tiamsis cov Yudai khib siab txawm mus nrhiav cov neeg phem tom tej tshav puam sau mus ua ib pab tsim kev kub ntxhov rau hauv lub moos. Lawv mus rau ntawm Yaxoo lub tsev es yuav coj ob tug los rau cov pejxeem. 6Thaum nrhiav tsis pom ob tug, lawv txawm cab Yaxoo thiab cov kwvtij qee leej mus cuag cov thawj uas kav lub moos thiab lawv qw hais tias, “Cov neeg uas tsim kev kub ntxhov thoob ntiajteb kuj tuaj txog ntawm no lawm, 7thiab Yaxoo tseem txais lawv cia. Cov neeg no puavleej tsis mloog Xixa tej lus, lawv tseem hais tias muaj dua ib tug vajntxwv, yog Yexus.” 8Thaum cov pejxeem thiab cov thawj kav lub moos hnov li ntawd mas ntxhov siab heev. 9Lawv kom Yaxoo thiab lwm tus them nyiaj ua pov thawj qhwv li tso lawv mus.

Povlauj thiab Xila hauv lub moos Npele‑a

10Thaum tsaus ntuj cov kwvtij txawm xa Povlauj thiab Xila mus rau lub moos Npele‑a. Thaum mus txog lawd ob tug nkag mus rau hauv cov Yudai lub tsev sablaj. 11Cov Yudai hauv lub moos ntawd siab zoo dua cov Yudai uas nyob hauv lub moos Thexalaunika vim lawv kub siab txais txoj xov zoo thiab niaj hnub tshawb nrhiav Vajtswv txojlus saib tej no muaj tseeb li uas hais los tsis muaj. 12Vim li no lawv cov ntau leej ntseeg thiab cov pojniam Kili uas tseem ceeb thiab cov txivneej Kili ntau leej kuj ntseeg. 13Tiamsis thaum cov Yudai uas nyob hauv lub moos Thexalaunika paub tias Povlauj piav Vajtswv txojlus rau hauv lub moos Npele‑a ib yam nkaus, lawv txawm tuaj tshum cov pejxeem kom kub ntxhov thiab. 14Tamsim ntawd cov kwvtij txawm xa Povlauj tawm taug txojkev uas yuav mus rau nram hiavtxwv, tiamsis Xila thiab Timaute tseem nyob qhov ntawd. 15Cov neeg uas xa Povlauj ntawd xa nws mus rau lub nroog Athee. Thaum Xila thiab Timaute txais tej lus uas Povlauj kom ob tug maj mus cuag nws, ces ob tug txawm tawm mus.

Povlauj nyob hauv lub nroog Athee

16Thaum Povlauj tseem tos ob tug hauv lub nroog Athee nws ntxhov siab vim pom dab mlom puv nkaus hauv lub nroog. 17Vim li ntawd nws thiaj nrog cov Yudai thiab cov uas hwm Vajtswv sib cam hauv lub tsev sablaj thiab nrog cov neeg uas nws niaj hnub ntsib tom tshav puam sib cam 18Cov Epiculi thiab cov Xatasu‑i li xibhwb qee leej kuj tuaj nrog Povlauj tham thiab. Ib txhia hais tias, “Tus nyuas neeg ncauj ntau no tabtom hais dabtsi?” Muaj qee leej hais tias, “Zoo li nws coj lwm tebchaws tej dab los qhia,” rau qhov Povlauj piav txog Yexus thiab qhov uas ciaj sawv rov los. 19Lawv txawm coj Povlauj mus rau hauv lub chaw sablaj Ale‑aupaka thiab nug tias, “Thov koj qhia rau peb saib koj tej lus qhia tshiab no yog li cas? 20Rau qhov koj coj tej zaj txawv txawv tuaj txog peb lub qhov ntsej. Peb xav paub tias zaj ntawd muaj lub ntsiab li cas.” 21Cov neeg Athee sawvdaws thiab lwm haiv neeg uas nyob qhov ntawd tsuas yog nrhiav sijhawm hais lossis mloog txog tej yam uas tshiab tshiab xwb.
22Povlauj thiaj sawv ntsug hauv nruab nrab lub chaw sablaj Ale‑aupaka thiab hais tias, “Cov neeg Athee, kuv pom tias nej coj kevcai ntseeg nruj rau txhua fab. 23Rau qhov thaum kuv taug kev mus ncig thiab saib tej uas nej teev ntawd, kuv pom muaj ib lub thaj uas sau cia hais tias, ‘Pub rau tus timtswv uas tsis tau paub.’ Vim li no tus timtswv uas nej tsis paub los nej tseem teev, kuv thiaj muab piav rau nej. 24Tus Vajtswv uas tsim lub ntiajteb thiab txhua yam uas nyob hauv, nws yog lub ntuj thiab lub ntiajteb tus Tswv. Nws tsis nyob hauv tej tsev uas neeg txhais tes ua, 25thiab tsis txog neeg txhais tes tu nws vim nws tsis cheem tsum dabtsi li, rau qhov nws yog tus uas pub txojsia thiab pa thiab txhua yam rau tej neeg sawvdaws. 26Nws tsim txhua haiv neeg los ntawm tib tug los xwb kom nyob mus thoob plaws hauv qab ntuj, thiab teem caij teem nyoog thiab tu ciam rau lawv nyob, 27xwv lawv thiaj li nrhiav Vajtswv thiab tej zaum yuav xuas nrhiav mus ntsib nws. Tiamsis nws yeej tsis nyob deb ntawm peb txhua tus, 28rau qhov ‘hauv Vajtswv peb muaj txojsia, mus tau kev thiab muaj nyob.’ Nej cov uas txawj phim nkauj kuj hais tias ‘Qhov tseeb peb yog Vajtswv li tub ki.’ 29Vim li no, peb yog Vajtswv li tub ki peb thiaj tsis txhob xav tias Vajtswv zoo li nyiaj kub lossis pob zeb uas muab txua ua yam ntxwv raws li neeg lub tswvyim thiab lub siab xav. 30Thaum neeg tseem tsis tau paub, Vajtswv kuj tsis suav tias muaj txim, tiamsis nimno nws hais rau neeg sawvdaws uas nyob txhua qhov kom ntxeev dua siab tshiab, 31rau qhov nws twb teem ib hnub cia lawm mas hnub ntawd nws yuav kom tus uas nws twb teem cia lawd txiav txim ncaj ncees rau lub ntiajteb. Thiab Vajtswv pub kom sawvdaws ruaj siab txog zaj no vim nws twb tsa tus ntawd ciaj sawv hauv qhov tuag rov los lawm.”
32Thaum lawv hnov txog qhov uas ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, muaj qee leej kuj thuam luag, tiamsis muaj qee leej tseem hais tias, “Peb yuav mloog koj hais zaj no dua thiab.” 33Povlauj txawm ncaim lawv mus. 34Muaj qee leej koom nrog Povlauj thiab ntseeg. Cov ntawd ib tug yog Di‑aunixia uas yog ib tug tuav haujlwm hauv lub chaw sablaj Ale‑aupaka, thiab muaj ib tug pojniam npe hu ua Damali thiab muaj dua lwm tus.