28

Lub koog povtxwv Melita

1Thaum peb dim tag lawm peb li paub tias lub koog povtxwv ntawd hu ua Melita. 2Cov neeg hauv lub tebchaws hlub peb heev. Lawv rauv taws tos txais peb rau qhov nag los thiab no heev. 3Povlauj mus khaws ib tsuag taws los rauv rau hauv qhov cub, ces muaj ib tug nab muaj taug txawm tawm hauv tsuag taws los vim yog kub mas tom Povlauj txhais tes. 4Thaum cov neeg hauv lub tebchaws ntawd pom tus nab dai vias ntawm Povlauj txhais tes, lawv sib hais tias, “Tus no yeej yog ib tug tua neeg tiag tiag li. Txawm yog nws dim hauv hiavtxwv los lawm, los tus uas txiav txim ncaj tsis pub nws muaj txojsia nyob.” 5Tiamsis Povlauj txawm tib ncho tus nab poob rau hauv qhov cub thiab nws tsis ua li cas kiag li. 6Lawv tos ntsoov saib nws yuav o o lossis ntog kiag tuag tamsid. Tiamsis thaum lawv tos ntev lawm kuj tsis pom nws ua li cas, lawv txawm hloov kev xav hais tias nws yog ib tug timtswv.
7Tus thawj uas kav lub tebchaws ntawd npe hu ua Pulia muaj teb nyob ze ntawd. Nws tos txais peb thiab yug peb zoo tau peb hnub. 8Pulia txiv tabtom ua npaws thiab raws plab, mas Povlauj mus saib nws thiab thov Vajtswv thiab muab tes npuab rau saum nws kho nws zoo. 9Thaum ua li ntawd lawm cov neeg muaj mob kis nyob hauv lub koog povtxwv ntawd txawm tuaj cuag nws mas nws kuj kho lawv tej mob zoo. 10Lawv kuj pub tshav ntuj rau peb ntau yam. Thaum peb yuav caij nkoj tawm mus, lawv kuj coj tej uas peb cheem tsum tuaj pub rau peb.

Povlauj mus txog lub nroog Loos

11Dhau peb lub hli peb li caij ib lub nkoj uas tuaj nres tag lub caij ntuj no rau hauv koog povtxwv ntawd tawm mus. Lub nkoj ntawd yog tuaj ntawm lub nroog Alexadia tuaj, thiab muaj ob tug dab mlom ntxaib rau ntawm hauv nkoj. 12Peb mus nres so rau ntawm lub moos Xailakhu tau peb hnub. 13Thaum tawm qhov ntawd peb mus txog lub moos Leki‑u. Hnub tom qab cua ntsawj sab nrad tuaj mas hnub uas ob peb mus txog lub moos Puthi‑auli. 14Peb ntsib cov kwvtij qhov ntawd thiab lawv hu peb mus so hauv lawv tau xya hnub. Yog li uas hais no peb thiaj mus txog lub nroog Loos. 15Thaum cov kwvtij uas nyob hauv lub nroog Loos hnov xov, lawv txawm tuaj tos peb ntawm lub Kiab Apia thiab ntawm Peb Lub Tsev So. Thaum Povlauj pom lawv lawm nws txawm ua Vajtswv tsaug thiab txhawb tau nws lub zog. 16Thaum peb tuaj txog lub nroog Loos, nom tswv tso cai rau Povlauj nyob ib cag thiab muaj ib tug tub rog zov.

Povlauj qhuab qhia hauv Loos

17Dhau peb hnub lawm, Povlauj txawm hu Yudai cov thawj tuaj txoos ua ke. Thaum tuaj txhij lawd, nws hais rau lawv tias, “Cov kwvtij, txawm yog kuv tsis tau ua txhaum rau peb haiv neeg lossis ua txhaum peb tej poj koob yawm txwv tej kevcai los kuv tseem raug ntes hauv lub nroog Yeluxalees thiab raug muab cob rau hauv cov Loos txhais tes. 18Thaum lawv tshuaj kuv zaj lawm lawv xav muab kuv tso vim tsis muaj keeb puam dabtsi uas yuav rau txim tuag rau kuv. 19Thaum cov Yudai txwv tav, kuv thiaj li yuav tsum thov cia hais mus txog Xixa, tiamsis kuv tsis muaj ib zaj dabtsi yuav kom kuv haiv neeg. 20Vim li no, kuv thiaj hu nej tuaj xwv thiaj ntsib nej thiab nrog nej hais lus. Qhov uas kuv raug saw hlau khi no twb yog tim cov Yixayee txojkev vam.”
21Lawv hais rau nws tias, “Peb tsis tau txais tsab ntawv uas xa hauv lub xeev Yudia tuaj hais txog koj thiab tsis muaj ib tug kwvtij twg coj xov tuaj hais phem txog koj. 22Mas peb xav hnov koj hais saib koj xav li cas, vim peb paub tias cov uas ntseeg Txojkev no raug luag tawm tsam txhua qhov.”
23Thaum lawv teem dua ib hnub tuaj ntsib nws, muaj neeg coob tuaj cuag nws hauv nws lub chaw nyob. Nws txawm qhia lawv txij thaum tagkis mus txog tsaus ntuj. Nws ua timkhawv txog Vajtswv lub tebchaws thiab muab tej lus hauv Mauxe phau kevcai thiab hauv cov xibhwb cev Vajtswv lus phau ntawv los qhia yaum kom lawv los ntseeg Yexus. 24Tej lus uas nws hais ntawd muaj qee leej ntseeg, muaj qee leej tsis ntseeg. 25Ces lawv txawm tsis sib hum lawm. Thaum lawv yuav sib ncaim mus, Povlauj hais dua ib nqes ntxiv tias, “Vaj Ntsuj Plig dawb huv hais raug lawm qhov uas nws kom xibhwb Yaxaya uas cev lus hais rau nej tej poj koob yawm txwv tias,
26“ ‘Cia li mus thiab hais rau cov neeg no tias,
  “ ‘ “Nej yeej yuav mloog tag mloog thiab
   los tsis nkag siab,
  nej yuav saib tag saib thiab
   los tsis pom.”
  27Vim haiv neeg no lub siab tawv,
   thiab lawv ua ntsej lag muag dig
   thiab lawv kaw lawv lub qhov muag,
  tsam ces lawv lub qhov muag ho pom,
   thiab lawv lub qhov ntsej ho hnov,
   thiab lawv lub siab yuav to taub,
  ces lawv yuav tig rov los cuag kuv
   kho lawv kom zoo.’
28Vim li no nej cia li paub tias Vajtswv txojkev dim no thiaj raug muab xa mus rau lwm haiv neeg lawm, mas lawv yuav mloog.”
30Povlauj nyob hauv lub tsev uas nws ntiav tau ob xyoos thiab tos txais txhua tus uas tuaj cuag nws. 31Nws tshaj tawm txog Vajtswv lub tebchaws thiab ua siab tuab qhia txog tus Tswv Yexus Khetos tsis muaj dabtsi khuam cheem.